Univers de poésie d'un auteur

Poème:Tout Est Fini ! !

Le Poème

A travers les champs de rose fané
Personne ne su me consolé
Encore dans mon lit entrain de revé
Encore entrain de pleuré
Repense a se qui est arrivé

La passion… une trahison
Ma vison… une déception
L’amour enflamé
Fut brulé par l’éternité
Tu ne veux plus me voir
Tu ne veux plus me croir
Apres tout sa qu’on na vécu
Tu ten souvien plus ! !

Je n’ai pas su preservé ma fidélité
Malgré sa, tu me parle encore
J’ai beai pleuré, j’ai beau crié
Mais jamais je serai pardonné
Tu doit me tué…
Jmérite pas que tu m’aime encore
Toi ! si parfait
Je nai rien vu
Pourtant toute été si beau

Jté vu perdre la raison
Mais jamais la passion
Encore amoureux tu es
Aussi fou ke sa puise paraitre
Tu m’en veux
Mais encore tu me veux
Le regret jen nai ma dose
J’peu pas changé sa ki a deja été fait
Jvoudrai telement pourtant

Mais au bors de la dépression
Pas de respiration
Je contemple le suicide
Tu n’as qu’à regardé ce que nous sommes devenus
Je n’ai pas que j’ai voulu ! ! !

Papillon
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Mery_C--Berger

Poète Mery_C--Berger

Mery_C--Berger a publié sur le site 112 écrits. Mery_C--Berger est membre du site depuis l'année 2003.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Tout Est Fini ! !a=tra=vers=les=champs=de=rose=fa=né 9
per=sonne=ne=su=me=con=so=lé 8
en=core=dans=mon=lit=en=train=de=re=vé 10
en=co=re=en=train=de=pleu=ré 8
re=pensea=se=qui=est=ar=ri=vé 8

la=pas=sion=u=ne=tra=hi=son 8
ma=vi=son=une=dé=cep=ti=on 8
la=mour=en=fla=mé 5
fut=bru=lé=par=lé=ter=ni=té 8
tu=ne=veux=plus=me=voir 6
tu=ne=veux=plus=me=croir 6
a=pres=tout=sa=quon=na=vé=cu 8
tu=ten=sou=vien=plus 5

je=nai=pas=su=pre=ser=vé=ma=fi=dé=li=té 12
mal=gré=sa=tu=me=par=leen=core 8
jai=beai=pleu=ré=jai=beau=cri=é 8
mais=ja=mais=je=se=rai=par=don=né 9
tu=doit=me=tué 4
jmé=rite=pas=que=tu=mai=meen=core 8
toi=si=par=fait 4
je=nai=rien=vu 4
pour=tant=tou=te=é=té=si=beau 8

jté=vu=per=dre=la=rai=son 7
mais=ja=mais=la=pas=si=on 7
en=co=re=a=mou=reux=tu=es 8
aus=si=fou=ke=sa=puise=pa=raitre 8
tu=men=veux 3
mais=en=co=re=tu=me=veux 7
le=re=gret=jen=nai=ma=do=se 8
jpeu=pas=chan=gé=sa=ki=a=de=ja=é=té=fait 12
jvou=drai=te=le=ment=pour=tant 7

mais=au=bors=de=la=dé=pres=sion 8
pas=de=res=pi=ra=ti=on 7
je=con=tem=ple=le=sui=ci=de 8
tu=nas=quà=re=gar=dé=ce=que=nous=sommes=de=ve=nus 13
je=nai=pas=que=jai=vou=lu 7

pa=pil=lon 3
Phonétique : Tout Est Fini ! !a tʁavεʁ lε ʃɑ̃ də ʁozə fane
pεʁsɔnə nə sy mə kɔ̃sɔle
ɑ̃kɔʁə dɑ̃ mɔ̃ li ɑ̃tʁɛ̃ də ʁəve
ɑ̃kɔʁə ɑ̃tʁɛ̃ də pləʁe
ʁəpɑ̃sə a sə ki εt- aʁive

la pasjɔ̃… ynə tʁaizɔ̃
ma vizɔ̃… ynə desεpsjɔ̃
lamuʁ ɑ̃flame
fy bʁyle paʁ letεʁnite
ty nə vø plys mə vwaʁ
ty nə vø plys mə kʁwaʁ
apʁə- tu sa kɔ̃ na veky
ty tεn suvjɛ̃ plys ! !

ʒə nε pa sy pʁəzεʁve ma fidelite
malɡʁe sa, ty mə paʁlə ɑ̃kɔʁə
ʒε bəε pləʁe, ʒε bo kʁje
mε ʒamε ʒə səʁε paʁdɔne
ty dwa mə tye…
ʒmeʁitə pa kə ty mεmə ɑ̃kɔʁə
twa ! si paʁfε
ʒə nε ʁjɛ̃ vy
puʁtɑ̃ tutə ete si bo

ʒte vy pεʁdʁə la ʁεzɔ̃
mε ʒamε la pasjɔ̃
ɑ̃kɔʁə amuʁø ty ε
osi fu kə sa pɥizə paʁεtʁə
ty mɑ̃ vø
mεz- ɑ̃kɔʁə ty mə vø
lə ʁəɡʁε ʒεn nε ma dozə
ʒpø pa ʃɑ̃ʒe sa ki a dəʒa ete fε
ʒvudʁε tələmɑ̃ puʁtɑ̃

mεz- o bɔʁ də la depʁesjɔ̃
pa də ʁεspiʁasjɔ̃
ʒə kɔ̃tɑ̃plə lə sɥisidə
ty na ka ʁəɡaʁde sə kə nu sɔmə dəvənys
ʒə nε pa kə ʒε vuly ! ! !

papijɔ̃
Syllabes Phonétique : Tout Est Fini ! !a=tʁa=vεʁ=lε=ʃɑ̃də=ʁo=zə=fa=ne 9
pεʁ=sɔnə=nə=sy=mə=kɔ̃=sɔ=le 8
ɑ̃=kɔʁə=dɑ̃=mɔ̃=li=ɑ̃=tʁɛ̃=də=ʁə=ve 10
ɑ̃=kɔ=ʁə=ɑ̃=tʁɛ̃=də=plə=ʁe 8
ʁə=pɑ̃səa=sə=ki=ε=ta=ʁi=ve 8

la=pa=sjɔ̃=y=nə=tʁa=i=zɔ̃ 8
ma=vi=zɔ̃=y=nə=de=sεp=sjɔ̃ 8
la=muʁ=ɑ̃=fla=me 5
fy=bʁy=le=paʁ=le=tεʁ=ni=te 8
ty=nə=vø=plys=mə=vwaʁ 6
ty=nə=vø=plys=mə=kʁwaʁ 6
a=pʁə=tu=sa=kɔ̃=na=ve=ky 8
ty=tεn=su=vj=ɛ̃=plys 6

ʒə=nε=pa=sypʁə=zεʁ=ve=ma=fi=de=li=te 11
mal=ɡʁe=sa=tymə=paʁ=lə=ɑ̃=kɔʁə 8
ʒε=bə=ε=plə=ʁe=ʒε=bo=kʁje 8
mε=ʒa=mεʒə=sə=ʁε=paʁ=dɔ=ne 8
ty=dwa=mə=ty=e 5
ʒme=ʁitə=pa=kə=ty=mε=mə=ɑ̃kɔʁə 8
twa=si=paʁ=fε 4
ʒə=nε=ʁj=ɛ̃=vy 5
puʁ=tɑ̃=tu=tə=e=te=si=bo 8

ʒte=vy=pεʁ=dʁə=la=ʁε=zɔ̃ 7
mε=ʒa=mε=la=pa=sj=ɔ̃ 7
ɑ̃=kɔ=ʁə=a=mu=ʁø=ty=ε 8
o=si=fukə=sa=pɥi=zə=pa=ʁεtʁə 8
ty=mɑ̃=vø 3
mε=zɑ̃=kɔ=ʁə=ty=mə=vø 7
lə=ʁə=ɡʁε=ʒεn=nε=ma=do=zə 8
ʒpø=pa=ʃɑ̃=ʒe=sa=ki=adə=ʒa=e=te=fε 11
ʒvu=dʁε=tə=lə=mɑ̃=puʁ=tɑ̃ 7

mε=zo=bɔʁ=də=la=de=pʁe=sjɔ̃ 8
pa=də=ʁεs=pi=ʁa=sj=ɔ̃ 7
ʒə=kɔ̃=tɑ̃=plə=lə=sɥi=si=də 8
ty=na=kaʁə=ɡaʁ=de=sə=kə=nu=sɔ=mə=də=və=nys 13
ʒə=nε=pa=kə=ʒε=vu=ly 7

pa=pi=j=ɔ̃ 4

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
13/03/2004 00:00Romain Dehez

ton poème est manifique les sentiment ecrit sont super fort, l amour est un sentiment difficile a géré je suis 100% d accord avec ton poème

Poème Amour
Du 05/03/2004 00:00

L'écrit contient 198 mots qui sont répartis dans 6 strophes.