Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Tout Est Fini ! !

Poème Amour
Publié le 05/03/2004 00:00

L'écrit contient 198 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Mery_C--Berger

Tout Est Fini ! !

A travers les champs de rose fané
Personne ne su me consolé
Encore dans mon lit entrain de revé
Encore entrain de pleuré
Repense a se qui est arrivé

La passion… une trahison
Ma vison… une déception
L’amour enflamé
Fut brulé par l’éternité
Tu ne veux plus me voir
Tu ne veux plus me croir
Apres tout sa qu’on na vécu
Tu ten souvien plus ! !

Je n’ai pas su preservé ma fidélité
Malgré sa, tu me parle encore
J’ai beai pleuré, j’ai beau crié
Mais jamais je serai pardonné
Tu doit me tué…
Jmérite pas que tu m’aime encore
Toi ! si parfait
Je nai rien vu
Pourtant toute été si beau

Jté vu perdre la raison
Mais jamais la passion
Encore amoureux tu es
Aussi fou ke sa puise paraitre
Tu m’en veux
Mais encore tu me veux
Le regret jen nai ma dose
J’peu pas changé sa ki a deja été fait
Jvoudrai telement pourtant

Mais au bors de la dépression
Pas de respiration
Je contemple le suicide
Tu n’as qu’à regardé ce que nous sommes devenus
Je n’ai pas que j’ai voulu ! ! !

Papillon
 • Pieds Hyphénique: Tout Est Fini ! !

  a=tra=vers=les=champs=de=rose=fa=né 9
  per=sonne=ne=su=me=con=so=lé 8
  en=core=dans=mon=lit=en=train=de=re=vé 10
  en=co=re=en=train=de=pleu=ré 8
  re=pensea=se=qui=est=ar=ri=vé 8

  la=pas=sion=u=ne=tra=hi=son 8
  ma=vi=son=une=dé=cep=ti=on 8
  la=mour=en=fla=mé 5
  fut=bru=lé=par=lé=ter=ni=té 8
  tu=ne=veux=plus=me=voir 6
  tu=ne=veux=plus=me=croir 6
  a=pres=tout=sa=quon=na=vé=cu 8
  tu=ten=sou=vien=plus 5

  je=nai=pas=su=pre=ser=vé=ma=fi=dé=li=té 12
  mal=gré=sa=tu=me=par=leen=core 8
  jai=beai=pleu=ré=jai=beau=cri=é 8
  mais=ja=mais=je=se=rai=par=don=né 9
  tu=doit=me=tué 4
  jmé=rite=pas=que=tu=mai=meen=core 8
  toi=si=par=fait 4
  je=nai=rien=vu 4
  pour=tant=tou=te=é=té=si=beau 8

  jté=vu=per=dre=la=rai=son 7
  mais=ja=mais=la=pas=si=on 7
  en=co=re=a=mou=reux=tu=es 8
  aus=si=fou=ke=sa=puise=pa=raitre 8
  tu=men=veux 3
  mais=en=co=re=tu=me=veux 7
  le=re=gret=jen=nai=ma=do=se 8
  jpeu=pas=chan=gé=sa=ki=a=de=ja=é=té=fait 12
  jvou=drai=te=le=ment=pour=tant 7

  mais=au=bors=de=la=dé=pres=sion 8
  pas=de=res=pi=ra=ti=on 7
  je=con=tem=ple=le=sui=ci=de 8
  tu=nas=quà=re=gar=dé=ce=que=nous=sommes=de=ve=nus 13
  je=nai=pas=que=jai=vou=lu 7

  pa=pil=lon 3
 • Phonétique : Tout Est Fini ! !

  a tʁavεʁ lε ʃɑ̃ də ʁozə fane
  pεʁsɔnə nə sy mə kɔ̃sɔle
  ɑ̃kɔʁə dɑ̃ mɔ̃ li ɑ̃tʁɛ̃ də ʁəve
  ɑ̃kɔʁə ɑ̃tʁɛ̃ də pləʁe
  ʁəpɑ̃sə a sə ki εt- aʁive

  la pasjɔ̃… ynə tʁaizɔ̃
  ma vizɔ̃… ynə desεpsjɔ̃
  lamuʁ ɑ̃flame
  fy bʁyle paʁ letεʁnite
  ty nə vø plys mə vwaʁ
  ty nə vø plys mə kʁwaʁ
  apʁə- tu sa kɔ̃ na veky
  ty tεn suvjɛ̃ plys ! !

  ʒə nε pa sy pʁəzεʁve ma fidelite
  malɡʁe sa, ty mə paʁlə ɑ̃kɔʁə
  ʒε bəε pləʁe, ʒε bo kʁje
  mε ʒamε ʒə səʁε paʁdɔne
  ty dwa mə tye…
  ʒmeʁitə pa kə ty mεmə ɑ̃kɔʁə
  twa ! si paʁfε
  ʒə nε ʁjɛ̃ vy
  puʁtɑ̃ tutə ete si bo

  ʒte vy pεʁdʁə la ʁεzɔ̃
  mε ʒamε la pasjɔ̃
  ɑ̃kɔʁə amuʁø ty ε
  osi fu kə sa pɥizə paʁεtʁə
  ty mɑ̃ vø
  mεz- ɑ̃kɔʁə ty mə vø
  lə ʁəɡʁε ʒεn nε ma dozə
  ʒpø pa ʃɑ̃ʒe sa ki a dəʒa ete fε
  ʒvudʁε tələmɑ̃ puʁtɑ̃

  mεz- o bɔʁ də la depʁesjɔ̃
  pa də ʁεspiʁasjɔ̃
  ʒə kɔ̃tɑ̃plə lə sɥisidə
  ty na ka ʁəɡaʁde sə kə nu sɔmə dəvənys
  ʒə nε pa kə ʒε vuly ! ! !

  papijɔ̃
 • Pieds Phonétique : Tout Est Fini ! !

  a=tʁa=vεʁ=lε=ʃɑ̃də=ʁo=zə=fa=ne 9
  pεʁ=sɔnə=nə=sy=mə=kɔ̃=sɔ=le 8
  ɑ̃=kɔʁə=dɑ̃=mɔ̃=li=ɑ̃=tʁɛ̃=də=ʁə=ve 10
  ɑ̃=kɔ=ʁə=ɑ̃=tʁɛ̃=də=plə=ʁe 8
  ʁə=pɑ̃səa=sə=ki=ε=ta=ʁi=ve 8

  la=pa=sjɔ̃=y=nə=tʁa=i=zɔ̃ 8
  ma=vi=zɔ̃=y=nə=de=sεp=sjɔ̃ 8
  la=muʁ=ɑ̃=fla=me 5
  fy=bʁy=le=paʁ=le=tεʁ=ni=te 8
  ty=nə=vø=plys=mə=vwaʁ 6
  ty=nə=vø=plys=mə=kʁwaʁ 6
  a=pʁə=tu=sa=kɔ̃=na=ve=ky 8
  ty=tεn=su=vj=ɛ̃=plys 6

  ʒə=nε=pa=sypʁə=zεʁ=ve=ma=fi=de=li=te 11
  mal=ɡʁe=sa=tymə=paʁ=lə=ɑ̃=kɔʁə 8
  ʒε=bə=ε=plə=ʁe=ʒε=bo=kʁje 8
  mε=ʒa=mεʒə=sə=ʁε=paʁ=dɔ=ne 8
  ty=dwa=mə=ty=e 5
  ʒme=ʁitə=pa=kə=ty=mε=mə=ɑ̃kɔʁə 8
  twa=si=paʁ=fε 4
  ʒə=nε=ʁj=ɛ̃=vy 5
  puʁ=tɑ̃=tu=tə=e=te=si=bo 8

  ʒte=vy=pεʁ=dʁə=la=ʁε=zɔ̃ 7
  mε=ʒa=mε=la=pa=sj=ɔ̃ 7
  ɑ̃=kɔ=ʁə=a=mu=ʁø=ty=ε 8
  o=si=fukə=sa=pɥi=zə=pa=ʁεtʁə 8
  ty=mɑ̃=vø 3
  mε=zɑ̃=kɔ=ʁə=ty=mə=vø 7
  lə=ʁə=ɡʁε=ʒεn=nε=ma=do=zə 8
  ʒpø=pa=ʃɑ̃=ʒe=sa=ki=adə=ʒa=e=te=fε 11
  ʒvu=dʁε=tə=lə=mɑ̃=puʁ=tɑ̃ 7

  mε=zo=bɔʁ=də=la=de=pʁe=sjɔ̃ 8
  pa=də=ʁεs=pi=ʁa=sj=ɔ̃ 7
  ʒə=kɔ̃=tɑ̃=plə=lə=sɥi=si=də 8
  ty=na=kaʁə=ɡaʁ=de=sə=kə=nu=sɔ=mə=də=və=nys 13
  ʒə=nε=pa=kə=ʒε=vu=ly 7

  pa=pi=j=ɔ̃ 4

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/03/2004 00:00Romain Dehez

ton poème est manifique les sentiment ecrit sont super fort, l amour est un sentiment difficile a géré je suis 100% d accord avec ton poème