Poeme : Hypocrite

Hypocrite

Voila pour toi
J’espere que tu va te sentir visé

Oui. . Jte vise a toi. . Hypocrite
PFfF jy croi pu a té excuse’jmen balance
Pis tan ka mwa tu peu ben les mettre ou que jpense
Tu Sais tu vas comprendre un jour
Que koi tu puisses faire tou vas s’ecroulé devan twa… comme toujours
Mais nous on vo resté lo a te regardé pleuré sans dire un mot
On vo meme rire de tes sanglots
Mais cé twa qui lo voulu
Dans le fond t’aurai faite pareil pis sa sam tue
Jamais sa vas etre comme avan, comme dans lpassé
Ta voulu te montré, twa double personnalité…
Dans un autre monde tu vie
Mais ques que tu fait ici
Pourquoi tu es mon ami ? ?
Hypocrysie, jalousie
Pourtant, avan on se disais tout
On navais telement du funn ensemble on rié comme des fou
Jusqu’a cette soiré ou tu ma faite chier
Jamais jaurai pensé sa de ta pars, tu val regreté
Cé vrai comme tu mas dit, je pensais que je te cannaissais, mais tu as telement changé
Que je ne sais meme pas qui tu es.
Quelle plaisir tu as, a fair souffire les personnes qui tentour ?
Pourtan on taimais bien, on navais rien conte toi…
Si nous tavons fait du mal… dans le fond ceté sans le vouloir,
Sans m’apercevoir je té pt bléssé… mais meme si tu me pardonnes un jour
Sa srai pu comme avan…

Jté aTtenduu mais ta po vNuu
FAck tanne me pu
Jté la sous la pluis
A attendre que tu viennes me consolé
Mais ta partiii se soi la ek ma mielleur amie
Sa jamais je vais te le pardonné
Jamaiss…

Papillon

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Hypocrite

  voi=la=pour=toi 4
  jes=pe=re=que=tu=va=te=sen=tir=vi=sé 11

  oui=jte=vi=se=a=toi=hy=po=cri=te 10
  p=f=f=f=jy=croi=pu=a=té=ex=cu=sej=men=ba=lance 15
  pis=tan=ka=m=wa=tu=peu=ben=les=mettreou=que=j=pense 13
  tu=sais=tu=vas=com=pren=dre=un=jour 9
  que=koi=tu=puisses=fai=re=tou=vas=se=crou=lé=de=van=t=wa=com=me=tou=jours 19
  mais=nous=on=vo=res=té=lo=a=te=re=gar=dé=pleu=ré=sans=direun=mot 17
  on=vo=me=me=ri=re=de=tes=san=glots 10
  mais=cé=t=wa=qui=lo=vou=lu 8
  dans=le=fond=tau=rai=faite=pa=reil=pis=sa=sam=tue 12
  ja=mais=sa=vas=e=tre=commea=van=com=me=dans=l=pas=sé 14
  ta=vou=lu=te=mon=tré=t=wa=double=per=son=na=li=té 14
  dans=un=au=tre=mon=de=tu=vie 8
  mais=ques=que=tu=fait=i=ci 7
  pour=quoi=tu=es=mon=a=mi 7
  hy=po=cry=sie=ja=lou=sie 7
  pour=tant=a=van=on=se=di=sais=tout 9
  on=na=vais=te=le=ment=du=funn=en=sem=bleon=rié=comme=des=fou 15
  jus=qua=cette=soi=ré=ou=tu=ma=fai=te=chier 11
  ja=mais=jau=rai=pen=sé=sa=de=ta=pars=tu=val=re=gre=té 15
  cé=vrai=comme=tu=mas=dit=je=pen=sais=que=je=te=can=nais=sais=mais=tu=as=te=le=ment=chan=gé 23
  que=je=ne=sais=me=me=pas=qui=tu=es 10
  quel=le=plai=sir=tu=as=a=fair=souf=fire=les=per=son=nes=qui=ten=tour 17
  pour=tan=on=tai=mais=bien=on=na=vais=rien=conte=toi 12
  si=nous=ta=vons=fait=du=mal=dans=le=fond=ce=té=sans=le=vou=loir 16
  sans=ma=perce=voir=je=té=p=t=blés=sé=mais=me=me=si=tu=me=par=don=nes=un=jour 21
  sa=s=rai=pu=com=me=a=van 8

  jté=at=ten=duu=mais=ta=po=v=nuu 9
  fa=ck=tan=ne=me=pu 6
  jté=la=sous=la=pluis 5
  a=at=tendre=que=tu=vien=nes=me=con=so=lé 11
  mais=ta=par=tiii=se=soi=la=ek=ma=miel=leur=a=mie 13
  sa=ja=mais=je=vais=te=le=par=don=né 10
  ja=maiss 2

  pa=pil=lon 3
 • Phonétique : Hypocrite

  vwala puʁ twa
  ʒεspəʁə kə ty va tə sɑ̃tiʁ vize

  ui. ʒtə vizə a twa. ipɔkʁitə
  pe εf εf εf ʒi kʁwa py a te εkskyzəʒmɛ̃ balɑ̃sə
  pi tɑ̃ ka mwa ty pø bεn lε mεtʁə u kə ʒpɑ̃sə
  ty sε ty va kɔ̃pʁɑ̃dʁə œ̃ ʒuʁ
  kə kwa ty pɥisə fεʁə tu va sεkʁule dəvɑ̃ twa… kɔmə tuʒuʁ
  mε nuz- ɔ̃ vo ʁεste lo a tə ʁəɡaʁde pləʁe sɑ̃ diʁə œ̃ mo
  ɔ̃ vo məmə ʁiʁə də tε sɑ̃ɡlo
  mε se twa ki lo vuly
  dɑ̃ lə fɔ̃ toʁε fεtə paʁεj pi sa sam tɥ
  ʒamε sa va εtʁə kɔmə avɑ̃, kɔmə dɑ̃ lpase
  ta vuly tə mɔ̃tʁe, twa dublə pεʁsɔnalite…
  dɑ̃z- œ̃n- otʁə mɔ̃də ty vi
  mε k kə ty fε isi
  puʁkwa ty ε mɔ̃n- ami ? ?
  ipɔkʁizi, ʒaluzi
  puʁtɑ̃, avɑ̃ ɔ̃ sə dizε tu
  ɔ̃ navε tələmɑ̃ dy fœ̃n ɑ̃sɑ̃blə ɔ̃ ʁje kɔmə dε fu
  ʒyska sεtə swaʁe u ty ma fεtə ʃje
  ʒamε ʒoʁε pɑ̃se sa də ta paʁ, ty val ʁəɡʁəte
  se vʁε kɔmə ty mas di, ʒə pɑ̃sε kə ʒə tə kanεsε, mε ty a tələmɑ̃ ʃɑ̃ʒe
  kə ʒə nə sε məmə pa ki ty ε.
  kεllə plεziʁ ty a, a fεʁ sufiʁə lε pεʁsɔnə ki tɑ̃tuʁ ?
  puʁtɑ̃ ɔ̃ tεmε bjɛ̃, ɔ̃ navε ʁjɛ̃ kɔ̃tə twa…
  si nu tavɔ̃ fε dy mal… dɑ̃ lə fɔ̃ səte sɑ̃ lə vulwaʁ,
  sɑ̃ mapεʁsəvwaʁ ʒə te pe te blese… mε məmə si ty mə paʁdɔnəz- œ̃ ʒuʁ
  sa sʁε py kɔmə avɑ̃…

  ʒte atɑ̃dyy mε ta po vnyy
  fak tanə mə py
  ʒte la su la plɥi
  a atɑ̃dʁə kə ty vjεnə mə kɔ̃sɔle
  mε ta paʁtjji sə swa la εk ma mjεllœʁ ami
  sa ʒamε ʒə vε tə lə paʁdɔne
  ʒamεs…

  papijɔ̃
 • Syllabes Phonétique : Hypocrite

  vwa=la=puʁ=twa 4
  ʒεs=pə=ʁə=kə=ty=vatə=sɑ̃=tiʁ=vi=ze 10

  u=i=ʒtə=vi=zə=a=twa=i=pɔ=kʁitə 10
  pe=εf=εf=εf=ʒi=kʁwa=py=a=te=εk=sky=zəʒ=mɛ̃=ba=lɑ̃sə 15
  pi=tɑ̃=ka=mwa=ty=pø=bεn=lε=mεtʁəu=kə=ʒpɑ̃sə 11
  ty=sε=ty=va=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=œ̃=ʒuʁ 9
  kə=kwa=ty=pɥisə=fε=ʁə=tu=va=sε=kʁu=le=də=vɑ̃=twa=kɔ=mə=tu=ʒuʁ 18
  mε=nu=zɔ̃=vo=ʁεs=te=lo=atə=ʁə=ɡaʁ=de=plə=ʁe=sɑ̃=di=ʁəœ̃=mo 17
  ɔ̃=vo=mə=mə=ʁi=ʁə=də=tε=sɑ̃=ɡlo 10
  mε=se=twa=ki=lo=vu=ly 7
  dɑ̃lə=fɔ̃=to=ʁε=fεtə=pa=ʁεj=pi=sa=sam=tɥ 11
  ʒa=mε=sa=va=εtʁə=kɔməa=vɑ̃=kɔ=mə=dɑ̃=lpase 11
  ta=vu=lytə=mɔ̃=tʁe=twa=du=blə=pεʁ=sɔ=na=li=te 13
  dɑ̃=zœ̃=no=tʁə=mɔ̃=də=ty=vi 8
  mε=k=kə=ty=fε=i=si 7
  puʁ=kwa=ty=ε=mɔ̃=na=mi 7
  i=pɔ=kʁi=zi=ʒa=lu=zi 7
  puʁ=tɑ̃=a=vɑ̃=ɔ̃=sə=di=zε=tu 9
  ɔ̃=na=vεtə=lə=mɑ̃=dy=fœ̃n=ɑ̃=sɑ̃=bləɔ̃=ʁje=kɔ=mə=dε=fu 15
  ʒys=ka=sεtə=swa=ʁe=u=ty=ma=fε=tə=ʃje 11
  ʒa=mε=ʒo=ʁε=pɑ̃se=sadə=ta=paʁ=ty=val=ʁə=ɡʁə=te 13
  se=vʁε=kɔmə=ty=mas=di=ʒə=pɑ̃=sε=kə=ʒə=tə=ka=nε=sε=mε=ty=a=tə=lə=mɑ̃=ʃɑ̃=ʒe 23
  kə=ʒə=nə=sε=mə=mə=pa=ki=ty=ε 10
  kεllə=plε=ziʁ=ty=a=a=fεʁ=su=fiʁə=lε=pεʁ=sɔ=nə=ki=tɑ̃=tuʁ 16
  puʁ=tɑ̃=ɔ̃=tε=mε=bjɛ̃=ɔ̃=na=vε=ʁjɛ̃=kɔ̃tə=twa 12
  si=nu=ta=vɔ̃=fε=dy=mal=dɑ̃lə=fɔ̃=sə=te=sɑ̃=lə=vu=lwaʁ 15
  sɑ̃=ma=pεʁsə=vwaʁ=ʒə=te=pe=te=ble=se=mε=mə=mə=si=ty=mə=paʁ=dɔ=nə=zœ̃=ʒuʁ 21
  sa=sʁε=py=kɔ=mə=a=vɑ̃ 7

  ʒte=a=tɑ̃=dy=y=mε=ta=po=vny=y 10
  fak=ta=nə=mə=py 5
  ʒte=la=su=la=plɥi 5
  a=a=tɑ̃dʁə=kə=ty=vjε=nə=mə=kɔ̃=sɔ=le 11
  mε=ta=paʁ=tjjisə=swa=la=εk=ma=mjεl=lœʁ=a=mi 12
  sa=ʒa=mε=ʒə=vε=tə=lə=paʁ=dɔ=ne 10
  ʒa=mεs 2

  pa=pi=j=ɔ̃ 4

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/11/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.