Poeme : Préjugé ! ! ! ! !

Préjugé ! ! ! ! !

Dans mon cœur le sang est devenu noir, brisé au fils des années
Je ne suis pas capable de m’accepté, j’ai trop de préjugé.
J’aimerais pourvoir faire face a ces cries
Mais c’est trop quand tes amies deviennent tes ennemis.

Sortir de cette fosse c’est impossible
Car je m’étais pas préparé a combattre tant de rêves innacésible
Pourquoi toute cette ingnorance, cette souffrance m’envahie ?
Pourquoi être condaner a pleuré toute sa vie

Arrêter de me jugé pour sa que je ne suis pas
Car c’est cette parole qui me detruira.
Arrêter de me regardé comme une desaxé
Car se sont ces regards qui me donne evie de partir loin de cette réalité

Je n’ai rien n’a foutre qu’ont veulent que je change
Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas un ange
Alors allé au diable ceux qui venlent le contraire
J’en ai assé de pouvoir rien n’y Faire, je veux partire loin de cette enfer

J’ai craché sur le visage de mes pensé,
J’aimerais pouvoir moin me detesté.
M’accepté telle que je suis
Mais c’est que mes rêves m’ont trahie.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Préjugé ! ! ! ! !

  dans=mon=cœur=le=sang=est=de=ve=nu=noir=bri=sé=au=fils=des=an=nées 17
  je=ne=suis=pas=ca=pable=de=mac=cep=té=jai=trop=de=pré=ju=gé 16
  jai=me=rais=pour=voir=fai=re=fa=ce=a=ces=cries 12
  mais=cest=trop=quand=tes=a=mies=de=vien=nent=tes=en=ne=mis 14

  sor=tir=de=cet=te=fos=se=cest=im=pos=si=ble 12
  car=je=mé=tais=pas=pré=pa=ré=a=com=bat=tre=tant=de=rêves=in=na=cé=sible 19
  pour=quoi=toute=cet=tein=gno=ran=ce=cet=te=souf=fran=ce=men=va=hie 16
  pour=quoi=être=con=da=ner=a=pleu=ré=tou=te=sa=vie 13

  ar=rê=ter=de=me=ju=gé=pour=sa=que=je=ne=suis=pas 14
  car=cest=cet=te=pa=ro=le=qui=me=de=trui=ra 12
  ar=rê=ter=de=me=re=gar=dé=commeu=ne=de=saxé 12
  car=se=sont=ces=re=gards=qui=me=donne=e=vie=de=par=tir=loin=de=cet=te=ré=a=li=té 22

  je=nai=rien=na=fou=tre=quont=veu=lent=que=je=change 12
  je=ne=suis=pas=par=faite=je=ne=suis=pas=un=ange 12
  a=lors=al=lé=au=diable=ceux=qui=ven=lent=le=con=traire 13
  jen=ai=as=sé=de=pou=voir=rien=ny=faire=je=veux=par=ti=re=loin=de=cet=teen=fer 20

  jai=cra=ché=sur=le=vi=sa=ge=de=mes=pen=sé 12
  jai=me=rais=pou=voir=moin=me=de=tes=té 10
  mac=cep=té=tel=le=que=je=suis 8
  mais=cest=que=mes=rê=ves=mont=tra=hie 9
 • Phonétique : Préjugé ! ! ! ! !

  dɑ̃ mɔ̃ kœʁ lə sɑ̃ ε dəvəny nwaʁ, bʁize o fis dεz- ane
  ʒə nə sɥi pa kapablə də maksεpte, ʒε tʁo də pʁeʒyʒe.
  ʒεməʁε puʁvwaʁ fεʁə fasə a sε kʁi
  mε sε tʁo kɑ̃ tεz- ami dəvjεne tεz- εnəmi.

  sɔʁtiʁ də sεtə fɔsə sεt- ɛ̃pɔsiblə
  kaʁ ʒə metε pa pʁepaʁe a kɔ̃batʁə tɑ̃ də ʁεvəz- inaseziblə
  puʁkwa tutə sεtə ɛ̃ɲɔʁɑ̃sə, sεtə sufʁɑ̃sə mɑ̃vai ?
  puʁkwa εtʁə kɔ̃dane a pləʁe tutə sa vi

  aʁεte də mə ʒyʒe puʁ sa kə ʒə nə sɥi pa
  kaʁ sε sεtə paʁɔlə ki mə dətʁɥiʁa.
  aʁεte də mə ʁəɡaʁde kɔmə ynə dəzakse
  kaʁ sə sɔ̃ sε ʁəɡaʁd ki mə dɔnə əvi də paʁtiʁ lwɛ̃ də sεtə ʁealite

  ʒə nε ʁjɛ̃ na futʁə kɔ̃ vəle kə ʒə ʃɑ̃ʒə
  ʒə nə sɥi pa paʁfεtə, ʒə nə sɥi pa œ̃n- ɑ̃ʒə
  alɔʁz- ale o djablə sø ki vɑ̃le lə kɔ̃tʁεʁə
  ʒɑ̃n- ε ase də puvwaʁ ʁjɛ̃ ni fεʁə, ʒə vø paʁtiʁə lwɛ̃ də sεtə ɑ̃fe

  ʒε kʁaʃe syʁ lə vizaʒə də mε pɑ̃se,
  ʒεməʁε puvwaʁ mwɛ̃ mə dətεste.
  maksεpte tεllə kə ʒə sɥi
  mε sε kə mε ʁεvə mɔ̃ tʁai.
 • Syllabes Phonétique : Préjugé ! ! ! ! !

  dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=lə=sɑ̃=εdə=və=ny=nwaʁ=bʁi=ze=o=fis=dε=za=ne 16
  ʒə=nə=sɥi=pa=ka=pablə=də=mak=sεp=te=ʒε=tʁo=də=pʁe=ʒy=ʒe 16
  ʒε=mə=ʁε=puʁ=vwaʁ=fε=ʁə=fa=sə=a=sε=kʁi 12
  mε=sε=tʁo=kɑ̃=tε=za=midə=vjε=ne=tε=zε=nə=mi 13

  sɔʁ=tiʁ=də=sε=tə=fɔ=sə=sε=tɛ̃=pɔ=si=blə 12
  kaʁʒə=me=tε=pa=pʁe=pa=ʁe=a=kɔ̃=ba=tʁə=tɑ̃=də=ʁε=və=zi=na=se=ziblə 19
  puʁ=kwa=tutə=sε=təɛ̃=ɲɔ=ʁɑ̃=sə=sε=tə=su=fʁɑ̃=sə=mɑ̃=va=i 16
  puʁ=kwa=εtʁə=kɔ̃=da=ne=a=plə=ʁe=tu=tə=sa=vi 13

  a=ʁε=te=də=mə=ʒy=ʒe=puʁ=sakə=ʒə=nə=sɥi=pa 13
  kaʁ=sε=sε=tə=pa=ʁɔ=lə=ki=mə=dət=ʁɥi=ʁa 12
  a=ʁε=te=də=mə=ʁə=ɡaʁ=de=kɔməy=nə=də=zak=se 13
  kaʁsə=sɔ̃=sε=ʁə=ɡaʁd=ki=mə=dɔ=nə=ə=vi=də=paʁ=tiʁ=lwɛ̃=də=sε=tə=ʁe=a=li=te 22

  ʒə=nε=ʁjɛ̃=na=fu=tʁə=kɔ̃=və=le=kə=ʒə=ʃɑ̃ʒə 12
  ʒə=nə=sɥi=pa=paʁ=fεtə=ʒə=nə=sɥi=pa=œ̃=nɑ̃ʒə 12
  a=lɔʁ=za=le=o=djablə=sø=ki=vɑ̃=le=lə=kɔ̃tʁεʁə 12
  ʒɑ̃=nε=ase=də=pu=vwaʁ=ʁjɛ̃=ni=fε=ʁə=ʒə=vø=paʁ=ti=ʁə=lwɛ̃=də=sε=təɑ̃=fe 20

  ʒε=kʁa=ʃe=syʁ=lə=vi=za=ʒə=də=mε=pɑ̃=se 12
  ʒε=mə=ʁε=pu=vwaʁ=mwɛ̃=mə=də=tεs=te 10
  mak=sεp=te=tεl=lə=kə=ʒə=sɥi 8
  mε=sε=kə=mε=ʁε=və=mɔ̃=tʁa=i 9

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/07/2004 00:00Mery_C--Berger

commentaire please. . . .

Poème Amour
Publié le 21/03/2004 00:00

L'écrit contient 200 mots qui sont répartis dans 5 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Mery_C--Berger

Récompense

0
0
0