Poeme : Bonheur Selectif

Bonheur Selectif

Dans mon cœur. . le sang est devenu noir, brissé et pourri au fil des années
J’ai pu l’gout d’aimé, pu l’gout D’avancé
Même pu l’gout d’existé
Les éclairs dans ma tête
Je tien le regret au creux de ma main
Je peu sentir la chaleur de ton corps au bout de mes doigts
Comme si chaque erreure que je fait
Ma vie s’écroule sous mes pieds
Comme si je formais un sorte de brouillars
Qui empêche les autres de venie vers moi
Comme si chaque soir els étoiles s’éteindent
Comme si chaue fois que je te touvhe
Mon cœur déchire encore plus
Comme si je serai une hirondelle aux ails arraché
J’ai traversé les pires tempétes
J’ai nagé dans lcette mer aux vagnes déchainées
Mais je n’ai rien vue de cette approche subit
J’ai courru, j’ai courru sans arrêter
Je ne voulais pas faire face a cette dure réalité
Je mis avais pas préparé a combattre tant de rêves inacessible
J’ai craché sur le visage de mes pensé
Je n’ai rien na foutre de mon avenir
Rien n’a faire qu, on veux que je change
Jsuis pas parfaite, jsuis pas un ange
Alors allé au diable, ceux qui veulent le contraire
Je veux resté moi, je veux resté celle qui pleure a toute les nuits
Cette qui ne récule pas au interdis, celle qui pense que tous est permis
Celle qui na pas eu le courage de réussir,
Celle qui veux arrêté
Celle qui a peur de demain
Aussitôt que je commence quelque chose
Je le termine même pas
Trop de pensé me devorent l’esprit
Trop de honte de se que je suis
De se que je vais devenir
Même si je pris dieu a toute les soirs
Pour changé ma facon de voir les choses
Sa l’empire…
Tout, rien na de positif pour moi
Même pas l’amour
Le bonheur n’est qu’une passe selectif
Aidé moi a comprend le sense de la vie
Avan que je crie… au monde entier
Que sa suffi…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Bonheur Selectif

  dans=mon=cœur=le=sang=est=de=ve=nu=noir=bris=sé=et=pour=ri=au=fil=des=an=nées 20
  jai=pu=l=gout=dai=mé=pu=l=gout=da=van=cé 12
  mê=me=pu=l=gout=dexis=té 7
  les=é=clairs=dans=ma=tê=te 7
  je=tien=le=re=gret=au=creux=de=ma=main 10
  je=peu=sen=tir=la=cha=leur=de=ton=corps=au=bout=de=mes=doigts 15
  comme=si=cha=que=er=reu=re=que=je=fait 10
  ma=vie=sé=crou=le=sous=mes=pieds 8
  comme=si=je=for=mais=un=sor=te=de=brouil=lars 11
  qui=em=pêche=les=au=tres=de=ve=nie=vers=moi 11
  comme=si=cha=que=soir=els=é=toi=les=sé=teindent 11
  com=me=si=chaue=fois=que=je=te=tou=vhe 10
  mon=cœur=dé=chi=re=en=co=re=plus 9
  comme=si=je=se=rai=u=ne=hi=ron=del=leaux=ails=ar=ra=ché 15
  jai=tra=ver=sé=les=pi=res=tem=pé=tes 10
  jai=na=gé=dans=l=cette=mer=aux=va=gnes=dé=chai=nées 13
  mais=je=nai=rien=vue=de=cetteap=pro=che=su=bit 11
  jai=cour=ru=jai=cour=ru=sans=ar=rê=ter 10
  je=ne=vou=lais=pas=faire=fa=cea=cet=te=du=re=ré=a=li=té 16
  je=mis=a=vais=pas=pré=pa=ré=a=com=bat=tre=tant=de=rêves=i=na=ces=sible 19
  jai=cra=ché=sur=le=vi=sage=de=mes=pen=sé 11
  je=nai=rien=na=foutre=de=mon=a=ve=nir 10
  rien=na=fai=re=qu=on=veux=que=je=change 10
  jsuis=pas=par=fai=te=j=suis=pas=un=ange 10
  a=lors=al=lé=au=diable=ceux=qui=veu=lent=le=con=traire 13
  je=veux=res=té=moi=je=veux=res=té=cel=le=qui=pleurea=tou=te=les=nuits 17
  cette=qui=ne=ré=cu=le=pas=au=in=ter=dis=cel=le=qui=pen=se=que=tous=est=per=mis 21
  cel=le=qui=na=pas=eu=le=cou=rage=de=réus=sir 12
  cel=le=qui=veux=ar=rê=té 7
  cel=le=qui=a=peur=de=de=main 8
  aus=si=tôt=que=je=commen=ce=quel=que=chose 10
  je=le=ter=mi=ne=mê=me=pas 8
  trop=de=pen=sé=me=de=vo=rent=les=prit 10
  trop=de=hon=te=de=se=que=je=suis 9
  de=se=que=je=vais=de=ve=nir 8
  même=si=je=pris=dieu=a=tou=te=les=soirs 10
  pour=chan=gé=ma=fa=con=de=voir=les=choses 10
  sa=lem=pi=re 4
  tout=rien=na=de=po=si=tif=pour=moi 9
  mê=me=pas=la=mour 5
  le=bon=heur=nest=quune=pas=se=se=lec=tif 10
  ai=dé=moi=a=com=prend=le=sense=de=la=vie 11
  avan=que=je=crie=au=mon=de=en=ti=er 10
  que=sa=suf=fi 4
 • Phonétique : Bonheur Selectif

  dɑ̃ mɔ̃ kœʁ. lə sɑ̃ ε dəvəny nwaʁ, bʁise e puʁʁi o fil dεz- ane
  ʒε py lɡu dεme, py lɡu davɑ̃se
  mεmə py lɡu dεɡziste
  lεz- eklεʁ dɑ̃ ma tεtə
  ʒə tjɛ̃ lə ʁəɡʁε o kʁø də ma mɛ̃
  ʒə pø sɑ̃tiʁ la ʃalœʁ də tɔ̃ kɔʁz- o bu də mε dwa
  kɔmə si ʃakə eʁəʁə kə ʒə fε
  ma vi sekʁulə su mε pje
  kɔmə si ʒə fɔʁmεz- œ̃ sɔʁtə də bʁujaʁ
  ki ɑ̃pεʃə lεz- otʁə- də vəni vεʁ mwa
  kɔmə si ʃakə swaʁ εls etwalə setɛ̃de
  kɔmə si ʃo fwa kə ʒə tə tuvə
  mɔ̃ kœʁ deʃiʁə ɑ̃kɔʁə plys
  kɔmə si ʒə səʁε ynə iʁɔ̃dεllə oz- ajz- aʁaʃe
  ʒε tʁavεʁse lε piʁə tɑ̃petə
  ʒε naʒe dɑ̃ lsεtə mεʁ o vaɲə deʃεne
  mε ʒə nε ʁjɛ̃ vɥ də sεtə apʁoʃə sybi
  ʒε kuʁʁy, ʒε kuʁʁy sɑ̃z- aʁεte
  ʒə nə vulε pa fεʁə fasə a sεtə dyʁə ʁealite
  ʒə miz- avε pa pʁepaʁe a kɔ̃batʁə tɑ̃ də ʁεvəz- inasesiblə
  ʒε kʁaʃe syʁ lə vizaʒə də mε pɑ̃se
  ʒə nε ʁjɛ̃ na futʁə də mɔ̃n- avəniʁ
  ʁjɛ̃ na fεʁə k, ɔ̃ vø kə ʒə ʃɑ̃ʒə
  ʒsɥi pa paʁfεtə, ʒsɥi pa œ̃n- ɑ̃ʒə
  alɔʁz- ale o djablə, sø ki vəle lə kɔ̃tʁεʁə
  ʒə vø ʁεste mwa, ʒə vø ʁεste sεllə ki plœʁə a tutə lε nɥi
  sεtə ki nə ʁekylə pa o ɛ̃tεʁdi, sεllə ki pɑ̃sə kə tusz- ε pεʁmi
  sεllə ki na pa y lə kuʁaʒə də ʁeysiʁ,
  sεllə ki vøz- aʁεte
  sεllə ki a pœʁ də dəmɛ̃
  osito kə ʒə kɔmɑ̃sə kεlkə ʃozə
  ʒə lə tεʁminə mεmə pa
  tʁo də pɑ̃se mə dəvɔʁe lεspʁi
  tʁo də ɔ̃tə də sə kə ʒə sɥi
  də sə kə ʒə vε dəvəniʁ
  mεmə si ʒə pʁi djø a tutə lε swaʁ
  puʁ ʃɑ̃ʒe ma fakɔ̃ də vwaʁ lε ʃozə
  sa lɑ̃piʁə…
  tu, ʁjɛ̃ na də pozitif puʁ mwa
  mεmə pa lamuʁ
  lə bɔnœʁ nε kynə pasə səlεktif
  εde mwa a kɔ̃pʁɑ̃ lə sɑ̃sə də la vi
  avɑ̃ kə ʒə kʁi… o mɔ̃də ɑ̃tje
  kə sa syfi…
 • Syllabes Phonétique : Bonheur Selectif

  dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=lə=sɑ̃=εdə=və=ny=nwaʁ=bʁi=se=e=puʁ=ʁi=o=fil=dε=za=ne 19
  ʒε=py=lɡu=dε=me=py=lɡu=da=vɑ̃=se 10
  mε=mə=py=lɡu=dεɡ=zis=te 7
  lε=ze=klεʁ=dɑ̃=ma=tε=tə 7
  ʒə=tjɛ̃=lə=ʁə=ɡʁε=o=kʁø=də=ma=mɛ̃ 10
  ʒə=pø=sɑ̃=tiʁ=la=ʃa=lœʁ=də=tɔ̃=kɔʁ=zo=budə=mε=dwa 14
  kɔ=mə=si=ʃakə=e=ʁə=ʁə=kə=ʒə=fε 10
  ma=vi=se=kʁu=lə=su=mε=pj=e 9
  kɔmə=si=ʒə=fɔʁ=mε=zœ̃=sɔʁ=tə=də=bʁu=jaʁ 11
  ki=ɑ̃=pεʃə=lε=zo=tʁə=də=və=ni=vεʁ=mwa 11
  kɔmə=si=ʃa=kə=swaʁ=εls=e=twa=lə=se=tɛ̃=de 12
  kɔ=mə=si=ʃo=fwa=kə=ʒə=tə=tu=və 10
  mɔ̃=kœ=ʁə=de=ʃi=ʁə=ɑ̃=kɔ=ʁə=plys 10
  kɔmə=si=ʒə=sə=ʁε=y=nə=i=ʁɔ̃=dεlləo=zaj=za=ʁa=ʃe 14
  ʒε=tʁa=vεʁ=se=lε=pi=ʁə=tɑ̃=pe=tə 10
  ʒε=na=ʒe=dɑ̃=lsεtə=mεʁ=o=va=ɲə=de=ʃε=ne 12
  mεʒə=nε=ʁjɛ̃=vɥ=də=sε=təa=pʁo=ʃə=sy=bi 11
  ʒε=kuʁ=ʁy=ʒε=kuʁ=ʁy=sɑ̃=za=ʁε=te 10
  ʒə=nə=vu=lε=pa=fεʁə=fa=səa=sε=tə=dy=ʁə=ʁe=a=li=te 16
  ʒə=mi=za=vε=pa=pʁe=pa=ʁe=a=kɔ̃=batʁə=tɑ̃=də=ʁε=və=zi=na=se=siblə 19
  ʒε=kʁa=ʃe=syʁ=lə=vi=zaʒə=də=mε=pɑ̃se 10
  ʒə=nε=ʁjɛ̃=na=futʁə=də=mɔ̃=na=və=niʁ 10
  ʁjɛ̃=na=fε=ʁə=k=ɔ̃=vø=kə=ʒə=ʃɑ̃ʒə 10
  ʒsɥi=pa=paʁ=fε=tə=ʒsɥi=pa=œ̃=nɑ̃=ʒə 10
  a=lɔʁ=za=le=o=djablə=sø=ki=və=le=lə=kɔ̃tʁεʁə 12
  ʒə=vø=ʁεs=te=mwa=ʒə=vø=ʁεs=te=sεllə=ki=plœ=ʁəa=tutə=lε=nɥi 16
  sεtə=ki=nə=ʁe=ky=lə=pa=o=ɛ̃=tεʁ=di=sεl=lə=ki=pɑ̃=sə=kə=tus=zε=pεʁ=mi 21
  sεllə=ki=na=pa=ylə=ku=ʁa=ʒə=də=ʁe=y=siʁ 12
  sεl=lə=ki=vø=za=ʁε=te 7
  sεl=lə=ki=a=pœ=ʁə=də=də=mɛ̃ 9
  o=si=tokə=ʒə=kɔ=mɑ̃=sə=kεl=kə=ʃozə 10
  ʒə=lə=tεʁ=mi=nə=mε=mə=pa 8
  tʁo=də=pɑ̃=se=mə=də=vɔ=ʁe=lεs=pʁi 10
  tʁo=də=ɔ̃=tə=də=sə=kə=ʒə=sɥi 9
  də=sə=kə=ʒə=vε=də=və=niʁ 8
  mεmə=si=ʒə=pʁi=djø=a=tu=tə=lε=swaʁ 10
  puʁ=ʃɑ̃=ʒe=ma=fa=kɔ̃=də=vwaʁ=lε=ʃozə 10
  sa=lɑ̃=pi=ʁə 4
  tu=ʁj=ɛ̃=na=də=po=zi=tif=puʁ=mwa 10
  mε=mə=pa=la=muʁ 5
  lə=bɔ=nœʁ=nε=kynə=pa=sə=sə=lεk=tif 10
  ε=de=mwa=a=kɔ̃=pʁɑ̃lə=sɑ̃=sə=də=la=vi 11
  a=vɑ̃=kə=ʒə=kʁi=o=mɔ̃=də=ɑ̃=tje 10
  kə=sa=sy=fi 4

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/04/2005 12:56Bloodyangel

trop triste ce poeme e pourtan si bo!!