Univers de poésie d'un auteur

Poème:Bonheur Selectif

Le Poème

Dans mon cœur. . le sang est devenu noir, brissé et pourri au fil des années
J’ai pu l’gout d’aimé, pu l’gout D’avancé
Même pu l’gout d’existé
Les éclairs dans ma tête
Je tien le regret au creux de ma main
Je peu sentir la chaleur de ton corps au bout de mes doigts
Comme si chaque erreure que je fait
Ma vie s’écroule sous mes pieds
Comme si je formais un sorte de brouillars
Qui empêche les autres de venie vers moi
Comme si chaque soir els étoiles s’éteindent
Comme si chaue fois que je te touvhe
Mon cœur déchire encore plus
Comme si je serai une hirondelle aux ails arraché
J’ai traversé les pires tempétes
J’ai nagé dans lcette mer aux vagnes déchainées
Mais je n’ai rien vue de cette approche subit
J’ai courru, j’ai courru sans arrêter
Je ne voulais pas faire face a cette dure réalité
Je mis avais pas préparé a combattre tant de rêves inacessible
J’ai craché sur le visage de mes pensé
Je n’ai rien na foutre de mon avenir
Rien n’a faire qu, on veux que je change
Jsuis pas parfaite, jsuis pas un ange
Alors allé au diable, ceux qui veulent le contraire
Je veux resté moi, je veux resté celle qui pleure a toute les nuits
Cette qui ne récule pas au interdis, celle qui pense que tous est permis
Celle qui na pas eu le courage de réussir,
Celle qui veux arrêté
Celle qui a peur de demain
Aussitôt que je commence quelque chose
Je le termine même pas
Trop de pensé me devorent l’esprit
Trop de honte de se que je suis
De se que je vais devenir
Même si je pris dieu a toute les soirs
Pour changé ma facon de voir les choses
Sa l’empire…
Tout, rien na de positif pour moi
Même pas l’amour
Le bonheur n’est qu’une passe selectif
Aidé moi a comprend le sense de la vie
Avan que je crie… au monde entier
Que sa suffi…
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Mery_C--Berger

Poète Mery_C--Berger

Mery_C--Berger a publié sur le site 112 écrits. Mery_C--Berger est membre du site depuis l'année 2003.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Bonheur Selectifdans=mon=cœur=le=sang=est=de=ve=nu=noir=bris=sé=et=pour=ri=au=fil=des=an=nées 20
jai=pu=l=gout=dai=mé=pu=l=gout=da=van=cé 12
mê=me=pu=l=gout=dexis=té 7
les=é=clairs=dans=ma=tê=te 7
je=tien=le=re=gret=au=creux=de=ma=main 10
je=peu=sen=tir=la=cha=leur=de=ton=corps=au=bout=de=mes=doigts 15
comme=si=cha=que=er=reu=re=que=je=fait 10
ma=vie=sé=crou=le=sous=mes=pieds 8
comme=si=je=for=mais=un=sor=te=de=brouil=lars 11
qui=em=pêche=les=au=tres=de=ve=nie=vers=moi 11
comme=si=cha=que=soir=els=é=toi=les=sé=teindent 11
com=me=si=chaue=fois=que=je=te=tou=vhe 10
mon=cœur=dé=chi=re=en=co=re=plus 9
comme=si=je=se=rai=u=ne=hi=ron=del=leaux=ails=ar=ra=ché 15
jai=tra=ver=sé=les=pi=res=tem=pé=tes 10
jai=na=gé=dans=l=cette=mer=aux=va=gnes=dé=chai=nées 13
mais=je=nai=rien=vue=de=cetteap=pro=che=su=bit 11
jai=cour=ru=jai=cour=ru=sans=ar=rê=ter 10
je=ne=vou=lais=pas=faire=fa=cea=cet=te=du=re=ré=a=li=té 16
je=mis=a=vais=pas=pré=pa=ré=a=com=bat=tre=tant=de=rêves=i=na=ces=sible 19
jai=cra=ché=sur=le=vi=sage=de=mes=pen=sé 11
je=nai=rien=na=foutre=de=mon=a=ve=nir 10
rien=na=fai=re=qu=on=veux=que=je=change 10
jsuis=pas=par=fai=te=j=suis=pas=un=ange 10
a=lors=al=lé=au=diable=ceux=qui=veu=lent=le=con=traire 13
je=veux=res=té=moi=je=veux=res=té=cel=le=qui=pleurea=tou=te=les=nuits 17
cette=qui=ne=ré=cu=le=pas=au=in=ter=dis=cel=le=qui=pen=se=que=tous=est=per=mis 21
cel=le=qui=na=pas=eu=le=cou=rage=de=réus=sir 12
cel=le=qui=veux=ar=rê=té 7
cel=le=qui=a=peur=de=de=main 8
aus=si=tôt=que=je=commen=ce=quel=que=chose 10
je=le=ter=mi=ne=mê=me=pas 8
trop=de=pen=sé=me=de=vo=rent=les=prit 10
trop=de=hon=te=de=se=que=je=suis 9
de=se=que=je=vais=de=ve=nir 8
même=si=je=pris=dieu=a=tou=te=les=soirs 10
pour=chan=gé=ma=fa=con=de=voir=les=choses 10
sa=lem=pi=re 4
tout=rien=na=de=po=si=tif=pour=moi 9
mê=me=pas=la=mour 5
le=bon=heur=nest=quune=pas=se=se=lec=tif 10
ai=dé=moi=a=com=prend=le=sense=de=la=vie 11
avan=que=je=crie=au=mon=de=en=ti=er 10
que=sa=suf=fi 4
Phonétique : Bonheur Selectifdɑ̃ mɔ̃ kœʁ. lə sɑ̃ ε dəvəny nwaʁ, bʁise e puʁʁi o fil dεz- ane
ʒε py lɡu dεme, py lɡu davɑ̃se
mεmə py lɡu dεɡziste
lεz- eklεʁ dɑ̃ ma tεtə
ʒə tjɛ̃ lə ʁəɡʁε o kʁø də ma mɛ̃
ʒə pø sɑ̃tiʁ la ʃalœʁ də tɔ̃ kɔʁz- o bu də mε dwa
kɔmə si ʃakə eʁəʁə kə ʒə fε
ma vi sekʁulə su mε pje
kɔmə si ʒə fɔʁmεz- œ̃ sɔʁtə də bʁujaʁ
ki ɑ̃pεʃə lεz- otʁə- də vəni vεʁ mwa
kɔmə si ʃakə swaʁ εls etwalə setɛ̃de
kɔmə si ʃo fwa kə ʒə tə tuvə
mɔ̃ kœʁ deʃiʁə ɑ̃kɔʁə plys
kɔmə si ʒə səʁε ynə iʁɔ̃dεllə oz- ajz- aʁaʃe
ʒε tʁavεʁse lε piʁə tɑ̃petə
ʒε naʒe dɑ̃ lsεtə mεʁ o vaɲə deʃεne
mε ʒə nε ʁjɛ̃ vɥ də sεtə apʁoʃə sybi
ʒε kuʁʁy, ʒε kuʁʁy sɑ̃z- aʁεte
ʒə nə vulε pa fεʁə fasə a sεtə dyʁə ʁealite
ʒə miz- avε pa pʁepaʁe a kɔ̃batʁə tɑ̃ də ʁεvəz- inasesiblə
ʒε kʁaʃe syʁ lə vizaʒə də mε pɑ̃se
ʒə nε ʁjɛ̃ na futʁə də mɔ̃n- avəniʁ
ʁjɛ̃ na fεʁə k, ɔ̃ vø kə ʒə ʃɑ̃ʒə
ʒsɥi pa paʁfεtə, ʒsɥi pa œ̃n- ɑ̃ʒə
alɔʁz- ale o djablə, sø ki vəle lə kɔ̃tʁεʁə
ʒə vø ʁεste mwa, ʒə vø ʁεste sεllə ki plœʁə a tutə lε nɥi
sεtə ki nə ʁekylə pa o ɛ̃tεʁdi, sεllə ki pɑ̃sə kə tusz- ε pεʁmi
sεllə ki na pa y lə kuʁaʒə də ʁeysiʁ,
sεllə ki vøz- aʁεte
sεllə ki a pœʁ də dəmɛ̃
osito kə ʒə kɔmɑ̃sə kεlkə ʃozə
ʒə lə tεʁminə mεmə pa
tʁo də pɑ̃se mə dəvɔʁe lεspʁi
tʁo də ɔ̃tə də sə kə ʒə sɥi
də sə kə ʒə vε dəvəniʁ
mεmə si ʒə pʁi djø a tutə lε swaʁ
puʁ ʃɑ̃ʒe ma fakɔ̃ də vwaʁ lε ʃozə
sa lɑ̃piʁə…
tu, ʁjɛ̃ na də pozitif puʁ mwa
mεmə pa lamuʁ
lə bɔnœʁ nε kynə pasə səlεktif
εde mwa a kɔ̃pʁɑ̃ lə sɑ̃sə də la vi
avɑ̃ kə ʒə kʁi… o mɔ̃də ɑ̃tje
kə sa syfi…
Syllabes Phonétique : Bonheur Selectifdɑ̃=mɔ̃=kœʁ=lə=sɑ̃=εdə=və=ny=nwaʁ=bʁi=se=e=puʁ=ʁi=o=fil=dε=za=ne 19
ʒε=py=lɡu=dε=me=py=lɡu=da=vɑ̃=se 10
mε=mə=py=lɡu=dεɡ=zis=te 7
lε=ze=klεʁ=dɑ̃=ma=tε=tə 7
ʒə=tjɛ̃=lə=ʁə=ɡʁε=o=kʁø=də=ma=mɛ̃ 10
ʒə=pø=sɑ̃=tiʁ=la=ʃa=lœʁ=də=tɔ̃=kɔʁ=zo=budə=mε=dwa 14
kɔ=mə=si=ʃakə=e=ʁə=ʁə=kə=ʒə=fε 10
ma=vi=se=kʁu=lə=su=mε=pj=e 9
kɔmə=si=ʒə=fɔʁ=mε=zœ̃=sɔʁ=tə=də=bʁu=jaʁ 11
ki=ɑ̃=pεʃə=lε=zo=tʁə=də=və=ni=vεʁ=mwa 11
kɔmə=si=ʃa=kə=swaʁ=εls=e=twa=lə=se=tɛ̃=de 12
kɔ=mə=si=ʃo=fwa=kə=ʒə=tə=tu=və 10
mɔ̃=kœ=ʁə=de=ʃi=ʁə=ɑ̃=kɔ=ʁə=plys 10
kɔmə=si=ʒə=sə=ʁε=y=nə=i=ʁɔ̃=dεlləo=zaj=za=ʁa=ʃe 14
ʒε=tʁa=vεʁ=se=lε=pi=ʁə=tɑ̃=pe=tə 10
ʒε=na=ʒe=dɑ̃=lsεtə=mεʁ=o=va=ɲə=de=ʃε=ne 12
mεʒə=nε=ʁjɛ̃=vɥ=də=sε=təa=pʁo=ʃə=sy=bi 11
ʒε=kuʁ=ʁy=ʒε=kuʁ=ʁy=sɑ̃=za=ʁε=te 10
ʒə=nə=vu=lε=pa=fεʁə=fa=səa=sε=tə=dy=ʁə=ʁe=a=li=te 16
ʒə=mi=za=vε=pa=pʁe=pa=ʁe=a=kɔ̃=batʁə=tɑ̃=də=ʁε=və=zi=na=se=siblə 19
ʒε=kʁa=ʃe=syʁ=lə=vi=zaʒə=də=mε=pɑ̃se 10
ʒə=nε=ʁjɛ̃=na=futʁə=də=mɔ̃=na=və=niʁ 10
ʁjɛ̃=na=fε=ʁə=k=ɔ̃=vø=kə=ʒə=ʃɑ̃ʒə 10
ʒsɥi=pa=paʁ=fε=tə=ʒsɥi=pa=œ̃=nɑ̃=ʒə 10
a=lɔʁ=za=le=o=djablə=sø=ki=və=le=lə=kɔ̃tʁεʁə 12
ʒə=vø=ʁεs=te=mwa=ʒə=vø=ʁεs=te=sεllə=ki=plœ=ʁəa=tutə=lε=nɥi 16
sεtə=ki=nə=ʁe=ky=lə=pa=o=ɛ̃=tεʁ=di=sεl=lə=ki=pɑ̃=sə=kə=tus=zε=pεʁ=mi 21
sεllə=ki=na=pa=ylə=ku=ʁa=ʒə=də=ʁe=y=siʁ 12
sεl=lə=ki=vø=za=ʁε=te 7
sεl=lə=ki=a=pœ=ʁə=də=də=mɛ̃ 9
o=si=tokə=ʒə=kɔ=mɑ̃=sə=kεl=kə=ʃozə 10
ʒə=lə=tεʁ=mi=nə=mε=mə=pa 8
tʁo=də=pɑ̃=se=mə=də=vɔ=ʁe=lεs=pʁi 10
tʁo=də=ɔ̃=tə=də=sə=kə=ʒə=sɥi 9
də=sə=kə=ʒə=vε=də=və=niʁ 8
mεmə=si=ʒə=pʁi=djø=a=tu=tə=lε=swaʁ 10
puʁ=ʃɑ̃=ʒe=ma=fa=kɔ̃=də=vwaʁ=lε=ʃozə 10
sa=lɑ̃=pi=ʁə 4
tu=ʁj=ɛ̃=na=də=po=zi=tif=puʁ=mwa 10
mε=mə=pa=la=muʁ 5
lə=bɔ=nœʁ=nε=kynə=pa=sə=sə=lεk=tif 10
ε=de=mwa=a=kɔ̃=pʁɑ̃lə=sɑ̃=sə=də=la=vi 11
a=vɑ̃=kə=ʒə=kʁi=o=mɔ̃=də=ɑ̃=tje 10
kə=sa=sy=fi 4

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
26/04/2005 12:56Bloodyangel

trop triste ce poeme e pourtan si bo!!

Poème Amour
Du 10/01/2004 00:00

L'écrit contient 355 mots qui sont répartis dans 1 strophes.