Poeme : Je Te Parle Mon Coeur

Je Te Parle Mon Coeur

Haaaa ! ! ! ques qui s’passe la ?
Mon cœurr ! jme sent bizzard c’est trop pour moi
Arrete saaa ! … jte dit mon cœur,
Fait don sa quee ma tête te dit
Pis arrete d’me faire souffrireee
Arretee j’veux pu pleuréé
Tu m’en demande tropp
Trop, il y a rien na faire…
J’pas capable d’oublié le passé
D’oublié la facon donc tu ma aimé
La facon donc j’ai toute gaché
Ma tête me crie a l’aide
Et mon cœur ne peu cessé de t’aimé.
Je te parle mon cœur
Cesse de divagué
Sa sert rien
Le passé reste le passé
Rien ne peu changé sa
Cesse de me faire mal
Cesse de me faire pleuré
Cesse d’esperé l’impossible
Mon cœur stp arrête sa toute suite
C’est ma tête qui te dit sa
J’en peu plus
J’capote, la dépression fesse dur
Je sais que je ne sera pas capable de m’en sortir
Je ne suis pas assé forte
Alors cesse toute suite
Tu me fais enduré les pires souffrances
Tu me fais rappelé des souvenirs… c’etais si bo
Regarde ques que je suis devenu accause de toi
J’aurai aimé ne jamais avoir connu l’amour
Cesse de joué dure
Cesse d’aimé
C’est tout sa que ma tete demande

Papillon

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je Te Parle Mon Coeur

  haaaa=ques=qui=s=pas=se=la 7
  mon=cœurr=j=me=sent=biz=zard=cest=trop=pour=moi 11
  ar=re=te=saaa=j=te=dit=mon=cœur 9
  fait=don=sa=quee=ma=tête=te=dit 8
  pis=ar=re=te=d=me=faire=souf=fri=reee 10
  ar=re=tee=j=veux=pu=pleu=réé 8
  tu=men=de=man=de=tropp 6
  trop=il=y=a=rien=na=fai=re 8
  jpas=ca=pable=dou=blié=le=pas=sé 8
  dou=blié=la=fa=con=donc=tu=ma=ai=mé 10
  la=fa=con=donc=jai=toute=ga=ché 8
  ma=tê=te=me=crie=a=lai=de 8
  et=mon=cœur=ne=peu=ces=sé=de=tai=mé 10
  je=te=par=le=mon=cœur 6
  ces=se=de=di=va=gué 6
  sa=sert=rien 3
  le=pas=sé=res=te=le=pas=sé 8
  rien=ne=peu=chan=gé=sa 6
  ces=se=de=me=fai=re=mal 7
  ces=se=de=me=fai=re=pleu=ré 8
  ces=se=des=pe=ré=lim=pos=sible 8
  mon=cœur=s=t=p=ar=rête=sa=tou=te=suite 11
  cest=ma=tê=te=qui=te=dit=sa 8
  jen=peu=plus 3
  jca=pote=la=dé=pres=sion=fes=se=dur 9
  je=sais=que=je=ne=se=ra=pas=ca=pable=de=men=sor=tir 14
  je=ne=suis=pas=as=sé=for=te 8
  a=lors=ces=se=tou=te=sui=te 8
  tu=me=fais=en=du=ré=les=pires=souf=frances 10
  tu=me=fais=rap=pe=lé=des=souve=nirs=ce=tais=si=bo 13
  re=gar=de=ques=que=je=suis=de=ve=nu=ac=cause=de=toi 14
  jau=rai=ai=mé=ne=ja=mais=a=voir=con=nu=la=mour 13
  ces=se=de=jou=é=du=re 7
  ces=se=dai=mé 4
  cest=tout=sa=que=ma=te=te=de=mande 9

  pa=pil=lon 3
 • Phonétique : Je Te Parle Mon Coeur

  aaaa ! ! ! k ki spasə la ?
  mɔ̃ keyʁ ! ʒmə sɑ̃ bizaʁ sε tʁo puʁ mwa
  aʁətə saaa ! … ʒtə di mɔ̃ kœʁ,
  fε dɔ̃ sa ki ma tεtə tə di
  pi aʁətə dmə fεʁə sufʁiʁi
  aʁəti ʒvø py pləʁee
  ty mɑ̃ dəmɑ̃də tʁɔp
  tʁo, il i a ʁjɛ̃ na fεʁə…
  ʒpa kapablə dublje lə pase
  dublje la fakɔ̃ dɔ̃k ty ma εme
  la fakɔ̃ dɔ̃k ʒε tutə ɡaʃe
  ma tεtə mə kʁi a lεdə
  e mɔ̃ kœʁ nə pø sese də tεme.
  ʒə tə paʁlə mɔ̃ kœʁ
  sεsə də divaɡe
  sa sεʁ ʁjɛ̃
  lə pase ʁεstə lə pase
  ʁjɛ̃ nə pø ʃɑ̃ʒe sa
  sεsə də mə fεʁə mal
  sεsə də mə fεʁə pləʁe
  sεsə dεspəʁe lɛ̃pɔsiblə
  mɔ̃ kœʁ εs te pe aʁεtə sa tutə sɥitə
  sε ma tεtə ki tə di sa
  ʒɑ̃ pø plys
  ʒkapɔtə, la depʁesjɔ̃ fεsə dyʁ
  ʒə sε kə ʒə nə səʁa pa kapablə də mɑ̃ sɔʁtiʁ
  ʒə nə sɥi pa ase fɔʁtə
  alɔʁ sεsə tutə sɥitə
  ty mə fεz- ɑ̃dyʁe lε piʁə sufʁɑ̃sə
  ty mə fε ʁapəle dε suvəniʁ… sətε si bo
  ʁəɡaʁdə k kə ʒə sɥi dəvəny akozə də twa
  ʒoʁε εme nə ʒamεz- avwaʁ kɔny lamuʁ
  sεsə də ʒue dyʁə
  sεsə dεme
  sε tu sa kə ma tətə dəmɑ̃də

  papijɔ̃
 • Syllabes Phonétique : Je Te Parle Mon Coeur

  a=a=a=a=k=ki=spasə=la 8
  mɔ̃=ke=yʁ=ʒmə=sɑ̃=bi=zaʁ=sε=tʁo=puʁ=mwa 11
  aʁə=tə=sa=a=a=ʒtə=di=mɔ̃=kœʁ 9
  fε=dɔ̃=sa=ki=ma=tεtə=tə=di 8
  pi=aʁə=tə=dmə=fε=ʁə=su=fʁi=ʁi 9
  a=ʁə=ti=ʒvø=py=plə=ʁe=e 8
  ty=mɑ̃=də=mɑ̃=də=tʁɔp 6
  tʁo=il=i=a=ʁjɛ̃=na=fε=ʁə 8
  ʒpa=ka=pa=blə=du=blje=lə=pase 8
  du=blje=la=fa=kɔ̃=dɔ̃k=ty=ma=ε=me 10
  la=fa=kɔ̃=dɔ̃k=ʒε=tutə=ɡa=ʃe 8
  ma=tε=tə=mə=kʁi=a=lε=də 8
  e=mɔ̃=kœʁ=nə=pøse=se=də=tε=me 9
  ʒə=tə=paʁ=lə=mɔ̃=kœ=ʁə 7
  sε=sə=də=di=va=ɡe 6
  sa=sεʁ=ʁj=ɛ̃ 4
  lə=pa=se=ʁεs=tə=lə=pa=se 8
  ʁj=ɛ̃=nə=pø=ʃɑ̃=ʒe=sa 7
  sε=sə=də=mə=fε=ʁə=mal 7
  sε=sə=də=mə=fε=ʁə=plə=ʁe 8
  sε=sə=dεs=pə=ʁe=lɛ̃=pɔ=siblə 8
  mɔ̃=kœʁ=εsə=te=pe=a=ʁε=tə=sa=tu=tə=sɥitə 12
  sε=ma=tε=tə=ki=tə=di=sa 8
  ʒɑ̃=pø=plys 3
  ʒka=pɔtə=la=de=pʁe=sjɔ̃=fε=sə=dyʁ 9
  ʒə=sεkə=ʒə=nə=sə=ʁa=pa=ka=pa=blə=də=mɑ̃=sɔʁ=tiʁ 14
  ʒə=nə=sɥi=pa=a=se=fɔʁ=tə 8
  a=lɔʁ=sε=sə=tu=tə=sɥi=tə 8
  tymə=fε=zɑ̃=dyʁe=lε=pi=ʁə=su=fʁɑ̃sə 9
  tymə=fε=ʁa=pə=le=dε=su=və=niʁ=sə=tε=si=bo 13
  ʁə=ɡaʁdə=k=kə=ʒə=sɥidə=və=ny=a=ko=zə=də=twa 13
  ʒo=ʁε=ε=me=nə=ʒa=mε=za=vwaʁ=kɔ=ny=la=muʁ 13
  sε=sə=də=ʒu=e=dy=ʁə 7
  sε=sə=dε=me 4
  sε=tu=sakə=ma=tə=tə=də=mɑ̃də 8

  pa=pi=j=ɔ̃ 4

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/11/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.