Univers de poésie d'un auteur

Poème:Je Te Parle Mon Coeur

Le Poème

Haaaa ! ! ! ques qui s’passe la ?
Mon cœurr ! jme sent bizzard c’est trop pour moi
Arrete saaa ! … jte dit mon cœur,
Fait don sa quee ma tête te dit
Pis arrete d’me faire souffrireee
Arretee j’veux pu pleuréé
Tu m’en demande tropp
Trop, il y a rien na faire…
J’pas capable d’oublié le passé
D’oublié la facon donc tu ma aimé
La facon donc j’ai toute gaché
Ma tête me crie a l’aide
Et mon cœur ne peu cessé de t’aimé.
Je te parle mon cœur
Cesse de divagué
Sa sert rien
Le passé reste le passé
Rien ne peu changé sa
Cesse de me faire mal
Cesse de me faire pleuré
Cesse d’esperé l’impossible
Mon cœur stp arrête sa toute suite
C’est ma tête qui te dit sa
J’en peu plus
J’capote, la dépression fesse dur
Je sais que je ne sera pas capable de m’en sortir
Je ne suis pas assé forte
Alors cesse toute suite
Tu me fais enduré les pires souffrances
Tu me fais rappelé des souvenirs… c’etais si bo
Regarde ques que je suis devenu accause de toi
J’aurai aimé ne jamais avoir connu l’amour
Cesse de joué dure
Cesse d’aimé
C’est tout sa que ma tete demande

Papillon
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Mery_C--Berger

Poète Mery_C--Berger

Mery_C--Berger a publié sur le site 112 écrits. Mery_C--Berger est membre du site depuis l'année 2003.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Je Te Parle Mon Coeurhaaaa=ques=qui=s=pas=se=la 7
mon=cœurr=j=me=sent=biz=zard=cest=trop=pour=moi 11
ar=re=te=saaa=j=te=dit=mon=cœur 9
fait=don=sa=quee=ma=tête=te=dit 8
pis=ar=re=te=d=me=faire=souf=fri=reee 10
ar=re=tee=j=veux=pu=pleu=réé 8
tu=men=de=man=de=tropp 6
trop=il=y=a=rien=na=fai=re 8
jpas=ca=pable=dou=blié=le=pas=sé 8
dou=blié=la=fa=con=donc=tu=ma=ai=mé 10
la=fa=con=donc=jai=toute=ga=ché 8
ma=tê=te=me=crie=a=lai=de 8
et=mon=cœur=ne=peu=ces=sé=de=tai=mé 10
je=te=par=le=mon=cœur 6
ces=se=de=di=va=gué 6
sa=sert=rien 3
le=pas=sé=res=te=le=pas=sé 8
rien=ne=peu=chan=gé=sa 6
ces=se=de=me=fai=re=mal 7
ces=se=de=me=fai=re=pleu=ré 8
ces=se=des=pe=ré=lim=pos=sible 8
mon=cœur=s=t=p=ar=rête=sa=tou=te=suite 11
cest=ma=tê=te=qui=te=dit=sa 8
jen=peu=plus 3
jca=pote=la=dé=pres=sion=fes=se=dur 9
je=sais=que=je=ne=se=ra=pas=ca=pable=de=men=sor=tir 14
je=ne=suis=pas=as=sé=for=te 8
a=lors=ces=se=tou=te=sui=te 8
tu=me=fais=en=du=ré=les=pires=souf=frances 10
tu=me=fais=rap=pe=lé=des=souve=nirs=ce=tais=si=bo 13
re=gar=de=ques=que=je=suis=de=ve=nu=ac=cause=de=toi 14
jau=rai=ai=mé=ne=ja=mais=a=voir=con=nu=la=mour 13
ces=se=de=jou=é=du=re 7
ces=se=dai=mé 4
cest=tout=sa=que=ma=te=te=de=mande 9

pa=pil=lon 3
Phonétique : Je Te Parle Mon Coeuraaaa ! ! ! k ki spasə la ?
mɔ̃ keyʁ ! ʒmə sɑ̃ bizaʁ sε tʁo puʁ mwa
aʁətə saaa ! … ʒtə di mɔ̃ kœʁ,
fε dɔ̃ sa ki ma tεtə tə di
pi aʁətə dmə fεʁə sufʁiʁi
aʁəti ʒvø py pləʁee
ty mɑ̃ dəmɑ̃də tʁɔp
tʁo, il i a ʁjɛ̃ na fεʁə…
ʒpa kapablə dublje lə pase
dublje la fakɔ̃ dɔ̃k ty ma εme
la fakɔ̃ dɔ̃k ʒε tutə ɡaʃe
ma tεtə mə kʁi a lεdə
e mɔ̃ kœʁ nə pø sese də tεme.
ʒə tə paʁlə mɔ̃ kœʁ
sεsə də divaɡe
sa sεʁ ʁjɛ̃
lə pase ʁεstə lə pase
ʁjɛ̃ nə pø ʃɑ̃ʒe sa
sεsə də mə fεʁə mal
sεsə də mə fεʁə pləʁe
sεsə dεspəʁe lɛ̃pɔsiblə
mɔ̃ kœʁ εs te pe aʁεtə sa tutə sɥitə
sε ma tεtə ki tə di sa
ʒɑ̃ pø plys
ʒkapɔtə, la depʁesjɔ̃ fεsə dyʁ
ʒə sε kə ʒə nə səʁa pa kapablə də mɑ̃ sɔʁtiʁ
ʒə nə sɥi pa ase fɔʁtə
alɔʁ sεsə tutə sɥitə
ty mə fεz- ɑ̃dyʁe lε piʁə sufʁɑ̃sə
ty mə fε ʁapəle dε suvəniʁ… sətε si bo
ʁəɡaʁdə k kə ʒə sɥi dəvəny akozə də twa
ʒoʁε εme nə ʒamεz- avwaʁ kɔny lamuʁ
sεsə də ʒue dyʁə
sεsə dεme
sε tu sa kə ma tətə dəmɑ̃də

papijɔ̃
Syllabes Phonétique : Je Te Parle Mon Coeura=a=a=a=k=ki=spasə=la 8
mɔ̃=ke=yʁ=ʒmə=sɑ̃=bi=zaʁ=sε=tʁo=puʁ=mwa 11
aʁə=tə=sa=a=a=ʒtə=di=mɔ̃=kœʁ 9
fε=dɔ̃=sa=ki=ma=tεtə=tə=di 8
pi=aʁə=tə=dmə=fε=ʁə=su=fʁi=ʁi 9
a=ʁə=ti=ʒvø=py=plə=ʁe=e 8
ty=mɑ̃=də=mɑ̃=də=tʁɔp 6
tʁo=il=i=a=ʁjɛ̃=na=fε=ʁə 8
ʒpa=ka=pa=blə=du=blje=lə=pase 8
du=blje=la=fa=kɔ̃=dɔ̃k=ty=ma=ε=me 10
la=fa=kɔ̃=dɔ̃k=ʒε=tutə=ɡa=ʃe 8
ma=tε=tə=mə=kʁi=a=lε=də 8
e=mɔ̃=kœʁ=nə=pøse=se=də=tε=me 9
ʒə=tə=paʁ=lə=mɔ̃=kœ=ʁə 7
sε=sə=də=di=va=ɡe 6
sa=sεʁ=ʁj=ɛ̃ 4
lə=pa=se=ʁεs=tə=lə=pa=se 8
ʁj=ɛ̃=nə=pø=ʃɑ̃=ʒe=sa 7
sε=sə=də=mə=fε=ʁə=mal 7
sε=sə=də=mə=fε=ʁə=plə=ʁe 8
sε=sə=dεs=pə=ʁe=lɛ̃=pɔ=siblə 8
mɔ̃=kœʁ=εsə=te=pe=a=ʁε=tə=sa=tu=tə=sɥitə 12
sε=ma=tε=tə=ki=tə=di=sa 8
ʒɑ̃=pø=plys 3
ʒka=pɔtə=la=de=pʁe=sjɔ̃=fε=sə=dyʁ 9
ʒə=sεkə=ʒə=nə=sə=ʁa=pa=ka=pa=blə=də=mɑ̃=sɔʁ=tiʁ 14
ʒə=nə=sɥi=pa=a=se=fɔʁ=tə 8
a=lɔʁ=sε=sə=tu=tə=sɥi=tə 8
tymə=fε=zɑ̃=dyʁe=lε=pi=ʁə=su=fʁɑ̃sə 9
tymə=fε=ʁa=pə=le=dε=su=və=niʁ=sə=tε=si=bo 13
ʁə=ɡaʁdə=k=kə=ʒə=sɥidə=və=ny=a=ko=zə=də=twa 13
ʒo=ʁε=ε=me=nə=ʒa=mε=za=vwaʁ=kɔ=ny=la=muʁ 13
sε=sə=də=ʒu=e=dy=ʁə 7
sε=sə=dε=me 4
sε=tu=sakə=ma=tə=tə=də=mɑ̃də 8

pa=pi=j=ɔ̃ 4

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
28/09/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Du 23/12/2003 00:00

L'écrit contient 225 mots qui sont répartis dans 2 strophes.