Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Je Ne Reviendrai Plus. .

Poème Amour
Publié le 06/12/2003 00:00

L'écrit contient 338 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Mery_C--Berger

Je Ne Reviendrai Plus. .

Manipulation, obsesion
Situation incessante
Changé de direction
Partir sans réaction
Insinifiante…
Je lai regreté
Je lai vu parlé, pleuré
Crié telement fort.
Meme après la morT
Gravé sur son pognet
Des mots qui ne sinifié plus rien
Il s’es fait mal au yeux
En regardant le mal autour de lui
Éffacé les oublies, revenir comme la dernière nuit
Passé la soiré à se regardé dans se long silencE
Cette peur, cette douleur
A fait de lui se que je veux
Un jeux… mais comment lui dire
Sans qu’il croit que l’amour est disparut
Perdu je me sent
Une detenu… de lamour sans rêve.
Si puissante est la fleure couleur de sang
Rongé par les esprits du diable
Chantont la melodie, la louage des ces anges
Pleuré des vagues de desirs
Sans arreté sans pouvoir i faire face
Gardé éveillé, regardé le plafond sans dire un mot
Pensé a toi, pensé a lui
A se que jai fait, a se que je n’est pas pu faire
Resté fixée sur qu’a se que le soleil se lève.
Passé sa vie a vouloir tout savoir
A vouloir resté en vie
A vouloir reveillé la mort
Est pouvoir la manipulé
Gardé le sang froid… gardé la tête haute
Se dire que c’est sa faute
Et de pas faire de cas des autres
L’aimé de toute son cœur
Oublié quond n’est adolecent
Cepandant oublié que jamais sa sera pour toujours…
Toujours sa la qu’un but
Le but de se rendre plus loin qu’on l’on voudrai
Parti vers d’autes monde
La ou on ne se pose auqu’une question la ou l’amour n’est pas un jeux
Car elle n’exitent pas
Ce dire je t’aime sans le pensé
Faire sanblant de s’aimé
Ce fermé les yeux a l’avenir
Ce fermé els yeux au instant de bonheur
Oublié qui on n’est
Etre le fruit de l’igniorance
Rongé par l’ennuie
Je part
Je ne reviendra plus…
 • Pieds Hyphénique: Je Ne Reviendrai Plus. .

  ma=ni=pu=la=tion=ob=se=sion 8
  si=tua=ti=on=inces=sante 6
  chan=gé=de=di=rec=tion 6
  par=tir=sans=ré=ac=tion 6
  in=si=ni=fi=an=te 6
  je=lai=re=gre=té 5
  je=lai=vu=par=lé=pleu=ré 7
  cri=é=te=le=ment=fort 6
  me=me=a=près=la=mort 6
  gra=vé=sur=son=po=gnet 6
  des=mots=qui=ne=si=ni=fié=plus=rien 9
  il=ses=fait=mal=au=yeux 6
  en=re=gar=dant=le=mal=au=tour=de=lui 10
  éf=fa=cé=les=ou=blies=re=ve=nir=comme=la=der=niè=re=nuit 15
  pas=sé=la=soi=ré=à=se=re=gar=dé=dans=se=long=si=lence 15
  cette=peur=cet=te=dou=leur 6
  a=fait=de=lui=se=que=je=veux 8
  un=jeux=mais=comment=lui=dire 6
  sans=quil=croit=que=la=mour=est=dis=pa=rut 10
  per=du=je=me=sent 5
  une=de=te=nu=de=la=mour=sans=rêve 9
  si=puis=santeest=la=fleu=re=cou=leur=de=sang 10
  ron=gé=par=les=es=prits=du=diable 8
  chan=tont=la=me=lo=die=la=lou=age=des=ces=anges 12
  pleu=ré=des=va=gues=de=de=sirs 8
  sans=ar=re=té=sans=pou=voir=i=faire=face 10
  gar=dé=é=veillé=re=gar=dé=le=pla=fond=sans=direun=mot 13
  pen=sé=a=toi=pen=sé=a=lui 8
  a=se=que=jai=fait=a=se=que=je=nest=pas=pu=faire 13
  res=té=fixée=sur=qua=se=que=le=so=leil=se=lève 12
  pas=sé=sa=viea=vou=loir=tout=sa=voir 9
  a=vou=loir=res=té=en=vie 7
  a=vou=loir=re=veillé=la=mort 7
  est=pou=voir=la=ma=ni=pu=lé 8
  gar=dé=le=sang=froid=gar=dé=la=tête=haute 10
  se=dire=que=cest=sa=faute 6
  et=de=pas=faire=de=cas=des=autres 8
  lai=mé=de=toute=son=cœur 6
  ou=blié=quond=nest=a=do=lecent 7
  ce=pan=dant=ou=blié=que=ja=mais=sa=se=ra=pour=tou=jours 14
  tou=jours=sa=la=quun=but 6
  le=but=de=se=rendre=plus=loin=quon=lon=vou=drai 11
  par=ti=vers=dau=tes=monde 6
  la=ou=on=ne=se=poseau=quu=ne=ques=tion=la=ou=la=mour=nest=pas=un=jeux 18
  car=el=le=nexi=tent=pas 6
  ce=dire=je=tai=me=sans=le=pen=sé 9
  faire=san=blant=de=sai=mé 6
  ce=fer=mé=les=yeux=a=lave=nir 8
  ce=fer=mé=els=yeux=au=ins=tant=de=bon=heur 11
  ou=bli=é=qui=on=nest 6
  etre=le=fruit=de=li=gnio=rance 7
  ron=gé=par=len=nuie 5
  je=part 2
  je=ne=re=vien=dra=plus 6
 • Phonétique : Je Ne Reviendrai Plus. .

  manipylasjɔ̃, ɔpsəzjɔ̃
  sitɥasjɔ̃ ɛ̃sesɑ̃tə
  ʃɑ̃ʒe də diʁεksjɔ̃
  paʁtiʁ sɑ̃ ʁeaksjɔ̃
  ɛ̃sinifjɑ̃tə…
  ʒə lε ʁəɡʁəte
  ʒə lε vy paʁle, pləʁe
  kʁje tələmɑ̃ fɔʁ.
  məmə apʁε la mɔʁ
  ɡʁave syʁ sɔ̃ pɔɲε
  dε mo ki nə sinifje plys ʁjɛ̃
  il sε fε mal o iø
  ɑ̃ ʁəɡaʁdɑ̃ lə mal otuʁ də lɥi
  efase lεz- ubli, ʁəvəniʁ kɔmə la dεʁnjεʁə nɥi
  pase la swaʁe a sə ʁəɡaʁde dɑ̃ sə lɔ̃ silɑ̃sə
  sεtə pœʁ, sεtə dulœʁ
  a fε də lɥi sə kə ʒə vø
  œ̃ ʒø… mε kɔmɑ̃ lɥi diʁə
  sɑ̃ kil kʁwa kə lamuʁ ε dispaʁy
  pεʁdy ʒə mə sɑ̃
  ynə dətəny… də lamuʁ sɑ̃ ʁεvə.
  si pɥisɑ̃tə ε la flœʁə kulœʁ də sɑ̃
  ʁɔ̃ʒe paʁ lεz- εspʁi dy djablə
  ʃɑ̃tɔ̃ la məlɔdi, la lwaʒə dε sεz- ɑ̃ʒə
  pləʁe dε vaɡ də dəziʁ
  sɑ̃z- aʁəte sɑ̃ puvwaʁ i fεʁə fasə
  ɡaʁde evεje, ʁəɡaʁde lə plafɔ̃ sɑ̃ diʁə œ̃ mo
  pɑ̃se a twa, pɑ̃se a lɥi
  a sə kə ʒε fε, a sə kə ʒə nε pa py fεʁə
  ʁεste fikse syʁ ka sə kə lə sɔlεj sə lεvə.
  pase sa vi a vulwaʁ tu savwaʁ
  a vulwaʁ ʁεste ɑ̃ vi
  a vulwaʁ ʁəvεje la mɔʁ
  ε puvwaʁ la manipyle
  ɡaʁde lə sɑ̃ fʁwa… ɡaʁde la tεtə-otə
  sə diʁə kə sε sa fotə
  e də pa fεʁə də ka dεz- otʁə
  lεme də tutə sɔ̃ kœʁ
  ublje kɔ̃ nεt- adɔləse
  səpɑ̃dɑ̃ ublje kə ʒamε sa səʁa puʁ tuʒuʁ…
  tuʒuʁ sa la kœ̃ byt
  lə byt də sə ʁɑ̃dʁə plys lwɛ̃ kɔ̃ lɔ̃ vudʁε
  paʁti vεʁ dotə mɔ̃də
  la u ɔ̃ nə sə pozə okynə kεstjɔ̃ la u lamuʁ nε pa œ̃ ʒø
  kaʁ εllə nεɡzite pa
  sə diʁə ʒə tεmə sɑ̃ lə pɑ̃se
  fεʁə sɑ̃blɑ̃ də sεme
  sə fεʁme lεz- iøz- a lavəniʁ
  sə fεʁme εls iøz- o ɛ̃stɑ̃ də bɔnœʁ
  ublje ki ɔ̃ nε
  εtʁə lə fʁɥi də liɲjɔʁɑ̃sə
  ʁɔ̃ʒe paʁ lɑ̃nɥi
  ʒə paʁ
  ʒə nə ʁəvjɛ̃dʁa plys…
 • Pieds Phonétique : Je Ne Reviendrai Plus. .

  ma=ni=py=la=sjɔ̃=ɔp=sə=zjɔ̃ 8
  sit=ɥa=sj=ɔ̃=ɛ̃=se=sɑ̃=tə 8
  ʃɑ̃=ʒe=də=di=ʁεk=sj=ɔ̃ 7
  paʁ=tiʁ=sɑ̃=ʁe=ak=sj=ɔ̃ 7
  ɛ̃=si=ni=fj=ɑ̃=tə 6
  ʒə=lε=ʁə=ɡʁə=te 5
  ʒə=lε=vy=paʁ=le=plə=ʁe 7
  kʁj=e=tə=lə=mɑ̃=fɔʁ 6
  mə=mə=a=pʁε=la=mɔʁ 6
  ɡʁa=ve=syʁ=sɔ̃=pɔ=ɲε 6
  dε=mo=kinə=si=ni=fje=plys=ʁjɛ̃ 8
  il=sε=fε=mal=o=i=ø 7
  ɑ̃ʁə=ɡaʁ=dɑ̃=lə=mal=o=tuʁ=də=lɥi 9
  e=fase=lε=zu=bli=ʁə=və=niʁ=kɔ=mə=la=dεʁ=njε=ʁə=nɥi 15
  pase=la=swa=ʁe=a=sə=ʁə=ɡaʁ=de=dɑ̃=sə=lɔ̃=si=lɑ̃sə 14
  sε=tə=pœ=ʁə=sε=tə=du=lœʁ 8
  a=fε=də=lɥi=sə=kə=ʒə=vø 8
  œ̃=ʒø=mε=kɔ=mɑ̃=lɥi=di=ʁə 8
  sɑ̃=kil=kʁwakə=la=muʁ=ε=dis=pa=ʁy 9
  pεʁ=dy=ʒə=mə=sɑ̃ 5
  ynə=də=tə=ny=də=la=muʁ=sɑ̃ʁεvə 8
  si=pɥi=sɑ̃təε=la=flœ=ʁə=ku=lœʁ=də=sɑ̃ 10
  ʁɔ̃=ʒe=paʁ=lε=zεs=pʁi=dy=djablə 8
  ʃɑ̃=tɔ̃=lamə=lɔ=di=la=lwa=ʒə=dε=sεzɑ̃ʒə 10
  plə=ʁe=dε=va=ɡə=də=də=ziʁ 8
  sɑ̃=zaʁə=te=sɑ̃=pu=vwaʁ=i=fε=ʁə=fasə 10
  ɡaʁ=de=e=vε=je=ʁə=ɡaʁ=de=lə=pla=fɔ̃=sɑ̃=diʁəœ̃=mo 14
  pɑ̃=se=a=twa=pɑ̃=se=a=lɥi 8
  asə=kə=ʒε=fε=asə=kə=ʒə=nε=pa=pyfεʁə 10
  ʁεs=te=fik=se=syʁ=kasə=kə=lə=sɔ=lεj=sə=lεvə 12
  pase=sa=vi=a=vu=lwaʁ=tu=sa=vwaʁ 9
  a=vu=lwaʁ=ʁεs=te=ɑ̃=vi 7
  a=vu=lwaʁ=ʁə=vε=je=la=mɔʁ 8
  ε=pu=vwaʁ=la=ma=ni=py=le 8
  ɡaʁ=de=lə=sɑ̃=fʁwa=ɡaʁ=de=la=tε=tə-otə 11
  sə=di=ʁə=kə=sε=sa=fo=tə 8
  e=də=pa=fεʁə=də=ka=dε=zotʁə 8
  lε=me=də=tu=tə=sɔ̃=kœ=ʁə 8
  u=blje=kɔ̃=nε=ta=dɔ=lə=se 8
  sə=pɑ̃=dɑ̃=u=blje=kə=ʒa=mε=sasə=ʁa=puʁ=tu=ʒuʁ 13
  tu=ʒuʁ=sa=la=kœ̃=byt 6
  lə=byt=də=sə=ʁɑ̃dʁə=plys=lwɛ̃=kɔ̃=lɔ̃=vu=dʁε 11
  paʁ=ti=vεʁ=do=tə=mɔ̃=də 7
  la=u=ɔ̃nə=sə=po=zəo=ky=nə=kεs=tjɔ̃=la=u=la=muʁ=nε=pa=œ̃=ʒø 18
  kaʁ=εl=lə=nεɡ=zi=te=pa 7
  sə=diʁə=ʒə=tε=mə=sɑ̃=lə=pɑ̃se 8
  fε=ʁə=sɑ̃=blɑ̃=də=sε=me 7
  sə=fεʁ=me=lε=ziø=za=lavə=niʁ 8
  sə=fεʁ=me=εls=i=ø=zo=ɛ̃s=tɑ̃də=bɔ=nœʁ 11
  u=blj=e=ki=ɔ̃=nε 6
  ε=tʁə=lə=fʁɥi=də=li=ɲjɔ=ʁɑ̃sə 8
  ʁɔ̃=ʒe=paʁ=lɑ̃n=ɥi 5
  ʒə=paʁ 2
  ʒə=nə=ʁə=vj=ɛ̃=dʁa=plys 7

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
21/01/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.