Univers de poésie d'un auteur

Poème:Je Ne Reviendrai Plus. .

Le Poème

Manipulation, obsesion
Situation incessante
Changé de direction
Partir sans réaction
Insinifiante…
Je lai regreté
Je lai vu parlé, pleuré
Crié telement fort.
Meme après la morT
Gravé sur son pognet
Des mots qui ne sinifié plus rien
Il s’es fait mal au yeux
En regardant le mal autour de lui
Éffacé les oublies, revenir comme la dernière nuit
Passé la soiré à se regardé dans se long silencE
Cette peur, cette douleur
A fait de lui se que je veux
Un jeux… mais comment lui dire
Sans qu’il croit que l’amour est disparut
Perdu je me sent
Une detenu… de lamour sans rêve.
Si puissante est la fleure couleur de sang
Rongé par les esprits du diable
Chantont la melodie, la louage des ces anges
Pleuré des vagues de desirs
Sans arreté sans pouvoir i faire face
Gardé éveillé, regardé le plafond sans dire un mot
Pensé a toi, pensé a lui
A se que jai fait, a se que je n’est pas pu faire
Resté fixée sur qu’a se que le soleil se lève.
Passé sa vie a vouloir tout savoir
A vouloir resté en vie
A vouloir reveillé la mort
Est pouvoir la manipulé
Gardé le sang froid… gardé la tête haute
Se dire que c’est sa faute
Et de pas faire de cas des autres
L’aimé de toute son cœur
Oublié quond n’est adolecent
Cepandant oublié que jamais sa sera pour toujours…
Toujours sa la qu’un but
Le but de se rendre plus loin qu’on l’on voudrai
Parti vers d’autes monde
La ou on ne se pose auqu’une question la ou l’amour n’est pas un jeux
Car elle n’exitent pas
Ce dire je t’aime sans le pensé
Faire sanblant de s’aimé
Ce fermé les yeux a l’avenir
Ce fermé els yeux au instant de bonheur
Oublié qui on n’est
Etre le fruit de l’igniorance
Rongé par l’ennuie
Je part
Je ne reviendra plus…
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Mery_C--Berger

Poète Mery_C--Berger

Mery_C--Berger a publié sur le site 112 écrits. Mery_C--Berger est membre du site depuis l'année 2003.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Je Ne Reviendrai Plus. .ma=ni=pu=la=tion=ob=se=sion 8
si=tua=ti=on=inces=sante 6
chan=gé=de=di=rec=tion 6
par=tir=sans=ré=ac=tion 6
in=si=ni=fi=an=te 6
je=lai=re=gre=té 5
je=lai=vu=par=lé=pleu=ré 7
cri=é=te=le=ment=fort 6
me=me=a=près=la=mort 6
gra=vé=sur=son=po=gnet 6
des=mots=qui=ne=si=ni=fié=plus=rien 9
il=ses=fait=mal=au=yeux 6
en=re=gar=dant=le=mal=au=tour=de=lui 10
éf=fa=cé=les=ou=blies=re=ve=nir=comme=la=der=niè=re=nuit 15
pas=sé=la=soi=ré=à=se=re=gar=dé=dans=se=long=si=lence 15
cette=peur=cet=te=dou=leur 6
a=fait=de=lui=se=que=je=veux 8
un=jeux=mais=comment=lui=dire 6
sans=quil=croit=que=la=mour=est=dis=pa=rut 10
per=du=je=me=sent 5
une=de=te=nu=de=la=mour=sans=rêve 9
si=puis=santeest=la=fleu=re=cou=leur=de=sang 10
ron=gé=par=les=es=prits=du=diable 8
chan=tont=la=me=lo=die=la=lou=age=des=ces=anges 12
pleu=ré=des=va=gues=de=de=sirs 8
sans=ar=re=té=sans=pou=voir=i=faire=face 10
gar=dé=é=veillé=re=gar=dé=le=pla=fond=sans=direun=mot 13
pen=sé=a=toi=pen=sé=a=lui 8
a=se=que=jai=fait=a=se=que=je=nest=pas=pu=faire 13
res=té=fixée=sur=qua=se=que=le=so=leil=se=lève 12
pas=sé=sa=viea=vou=loir=tout=sa=voir 9
a=vou=loir=res=té=en=vie 7
a=vou=loir=re=veillé=la=mort 7
est=pou=voir=la=ma=ni=pu=lé 8
gar=dé=le=sang=froid=gar=dé=la=tête=haute 10
se=dire=que=cest=sa=faute 6
et=de=pas=faire=de=cas=des=autres 8
lai=mé=de=toute=son=cœur 6
ou=blié=quond=nest=a=do=lecent 7
ce=pan=dant=ou=blié=que=ja=mais=sa=se=ra=pour=tou=jours 14
tou=jours=sa=la=quun=but 6
le=but=de=se=rendre=plus=loin=quon=lon=vou=drai 11
par=ti=vers=dau=tes=monde 6
la=ou=on=ne=se=poseau=quu=ne=ques=tion=la=ou=la=mour=nest=pas=un=jeux 18
car=el=le=nexi=tent=pas 6
ce=dire=je=tai=me=sans=le=pen=sé 9
faire=san=blant=de=sai=mé 6
ce=fer=mé=les=yeux=a=lave=nir 8
ce=fer=mé=els=yeux=au=ins=tant=de=bon=heur 11
ou=bli=é=qui=on=nest 6
etre=le=fruit=de=li=gnio=rance 7
ron=gé=par=len=nuie 5
je=part 2
je=ne=re=vien=dra=plus 6
Phonétique : Je Ne Reviendrai Plus. .manipylasjɔ̃, ɔpsəzjɔ̃
sitɥasjɔ̃ ɛ̃sesɑ̃tə
ʃɑ̃ʒe də diʁεksjɔ̃
paʁtiʁ sɑ̃ ʁeaksjɔ̃
ɛ̃sinifjɑ̃tə…
ʒə lε ʁəɡʁəte
ʒə lε vy paʁle, pləʁe
kʁje tələmɑ̃ fɔʁ.
məmə apʁε la mɔʁ
ɡʁave syʁ sɔ̃ pɔɲε
dε mo ki nə sinifje plys ʁjɛ̃
il sε fε mal o iø
ɑ̃ ʁəɡaʁdɑ̃ lə mal otuʁ də lɥi
efase lεz- ubli, ʁəvəniʁ kɔmə la dεʁnjεʁə nɥi
pase la swaʁe a sə ʁəɡaʁde dɑ̃ sə lɔ̃ silɑ̃sə
sεtə pœʁ, sεtə dulœʁ
a fε də lɥi sə kə ʒə vø
œ̃ ʒø… mε kɔmɑ̃ lɥi diʁə
sɑ̃ kil kʁwa kə lamuʁ ε dispaʁy
pεʁdy ʒə mə sɑ̃
ynə dətəny… də lamuʁ sɑ̃ ʁεvə.
si pɥisɑ̃tə ε la flœʁə kulœʁ də sɑ̃
ʁɔ̃ʒe paʁ lεz- εspʁi dy djablə
ʃɑ̃tɔ̃ la məlɔdi, la lwaʒə dε sεz- ɑ̃ʒə
pləʁe dε vaɡ də dəziʁ
sɑ̃z- aʁəte sɑ̃ puvwaʁ i fεʁə fasə
ɡaʁde evεje, ʁəɡaʁde lə plafɔ̃ sɑ̃ diʁə œ̃ mo
pɑ̃se a twa, pɑ̃se a lɥi
a sə kə ʒε fε, a sə kə ʒə nε pa py fεʁə
ʁεste fikse syʁ ka sə kə lə sɔlεj sə lεvə.
pase sa vi a vulwaʁ tu savwaʁ
a vulwaʁ ʁεste ɑ̃ vi
a vulwaʁ ʁəvεje la mɔʁ
ε puvwaʁ la manipyle
ɡaʁde lə sɑ̃ fʁwa… ɡaʁde la tεtə-otə
sə diʁə kə sε sa fotə
e də pa fεʁə də ka dεz- otʁə
lεme də tutə sɔ̃ kœʁ
ublje kɔ̃ nεt- adɔləse
səpɑ̃dɑ̃ ublje kə ʒamε sa səʁa puʁ tuʒuʁ…
tuʒuʁ sa la kœ̃ byt
lə byt də sə ʁɑ̃dʁə plys lwɛ̃ kɔ̃ lɔ̃ vudʁε
paʁti vεʁ dotə mɔ̃də
la u ɔ̃ nə sə pozə okynə kεstjɔ̃ la u lamuʁ nε pa œ̃ ʒø
kaʁ εllə nεɡzite pa
sə diʁə ʒə tεmə sɑ̃ lə pɑ̃se
fεʁə sɑ̃blɑ̃ də sεme
sə fεʁme lεz- iøz- a lavəniʁ
sə fεʁme εls iøz- o ɛ̃stɑ̃ də bɔnœʁ
ublje ki ɔ̃ nε
εtʁə lə fʁɥi də liɲjɔʁɑ̃sə
ʁɔ̃ʒe paʁ lɑ̃nɥi
ʒə paʁ
ʒə nə ʁəvjɛ̃dʁa plys…
Syllabes Phonétique : Je Ne Reviendrai Plus. .ma=ni=py=la=sjɔ̃=ɔp=sə=zjɔ̃ 8
sit=ɥa=sj=ɔ̃=ɛ̃=se=sɑ̃=tə 8
ʃɑ̃=ʒe=də=di=ʁεk=sj=ɔ̃ 7
paʁ=tiʁ=sɑ̃=ʁe=ak=sj=ɔ̃ 7
ɛ̃=si=ni=fj=ɑ̃=tə 6
ʒə=lε=ʁə=ɡʁə=te 5
ʒə=lε=vy=paʁ=le=plə=ʁe 7
kʁj=e=tə=lə=mɑ̃=fɔʁ 6
mə=mə=a=pʁε=la=mɔʁ 6
ɡʁa=ve=syʁ=sɔ̃=pɔ=ɲε 6
dε=mo=kinə=si=ni=fje=plys=ʁjɛ̃ 8
il=sε=fε=mal=o=i=ø 7
ɑ̃ʁə=ɡaʁ=dɑ̃=lə=mal=o=tuʁ=də=lɥi 9
e=fase=lε=zu=bli=ʁə=və=niʁ=kɔ=mə=la=dεʁ=njε=ʁə=nɥi 15
pase=la=swa=ʁe=a=sə=ʁə=ɡaʁ=de=dɑ̃=sə=lɔ̃=si=lɑ̃sə 14
sε=tə=pœ=ʁə=sε=tə=du=lœʁ 8
a=fε=də=lɥi=sə=kə=ʒə=vø 8
œ̃=ʒø=mε=kɔ=mɑ̃=lɥi=di=ʁə 8
sɑ̃=kil=kʁwakə=la=muʁ=ε=dis=pa=ʁy 9
pεʁ=dy=ʒə=mə=sɑ̃ 5
ynə=də=tə=ny=də=la=muʁ=sɑ̃ʁεvə 8
si=pɥi=sɑ̃təε=la=flœ=ʁə=ku=lœʁ=də=sɑ̃ 10
ʁɔ̃=ʒe=paʁ=lε=zεs=pʁi=dy=djablə 8
ʃɑ̃=tɔ̃=lamə=lɔ=di=la=lwa=ʒə=dε=sεzɑ̃ʒə 10
plə=ʁe=dε=va=ɡə=də=də=ziʁ 8
sɑ̃=zaʁə=te=sɑ̃=pu=vwaʁ=i=fε=ʁə=fasə 10
ɡaʁ=de=e=vε=je=ʁə=ɡaʁ=de=lə=pla=fɔ̃=sɑ̃=diʁəœ̃=mo 14
pɑ̃=se=a=twa=pɑ̃=se=a=lɥi 8
asə=kə=ʒε=fε=asə=kə=ʒə=nε=pa=pyfεʁə 10
ʁεs=te=fik=se=syʁ=kasə=kə=lə=sɔ=lεj=sə=lεvə 12
pase=sa=vi=a=vu=lwaʁ=tu=sa=vwaʁ 9
a=vu=lwaʁ=ʁεs=te=ɑ̃=vi 7
a=vu=lwaʁ=ʁə=vε=je=la=mɔʁ 8
ε=pu=vwaʁ=la=ma=ni=py=le 8
ɡaʁ=de=lə=sɑ̃=fʁwa=ɡaʁ=de=la=tε=tə-otə 11
sə=di=ʁə=kə=sε=sa=fo=tə 8
e=də=pa=fεʁə=də=ka=dε=zotʁə 8
lε=me=də=tu=tə=sɔ̃=kœ=ʁə 8
u=blje=kɔ̃=nε=ta=dɔ=lə=se 8
sə=pɑ̃=dɑ̃=u=blje=kə=ʒa=mε=sasə=ʁa=puʁ=tu=ʒuʁ 13
tu=ʒuʁ=sa=la=kœ̃=byt 6
lə=byt=də=sə=ʁɑ̃dʁə=plys=lwɛ̃=kɔ̃=lɔ̃=vu=dʁε 11
paʁ=ti=vεʁ=do=tə=mɔ̃=də 7
la=u=ɔ̃nə=sə=po=zəo=ky=nə=kεs=tjɔ̃=la=u=la=muʁ=nε=pa=œ̃=ʒø 18
kaʁ=εl=lə=nεɡ=zi=te=pa 7
sə=diʁə=ʒə=tε=mə=sɑ̃=lə=pɑ̃se 8
fε=ʁə=sɑ̃=blɑ̃=də=sε=me 7
sə=fεʁ=me=lε=ziø=za=lavə=niʁ 8
sə=fεʁ=me=εls=i=ø=zo=ɛ̃s=tɑ̃də=bɔ=nœʁ 11
u=blj=e=ki=ɔ̃=nε 6
ε=tʁə=lə=fʁɥi=də=li=ɲjɔ=ʁɑ̃sə 8
ʁɔ̃=ʒe=paʁ=lɑ̃n=ɥi 5
ʒə=paʁ 2
ʒə=nə=ʁə=vj=ɛ̃=dʁa=plys 7

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
17/04/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Du 06/12/2003 00:00

L'écrit contient 338 mots qui sont répartis dans 1 strophes.