Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Sentiment Contreversé

Poème Amour
Publié le 06/12/2003 00:00

L'écrit contient 256 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Mery_C--Berger

Sentiment Contreversé

Je t’aimerai aussi longtement que je vie
Alors si sa fait trop mal de t’aimé
Trop mal, trop mal
Je cesserai de vivre
Pour ne plus t’aimé
Plus t’aimé, plus t’aimé
Même si tu ne cessse de me dire
Que entre nous deux il n’a plus rien
Qu’il na plus d’espoir, C’est fini…
Moi je t’aimerai toujours, toujours toujours
Même si hier tu m’as dit que tu m’aimais quesiment plus
Je t’ai dit que je te destestais que tu ma fais attendre pour rien
Tu m’as faite pleuré des larmes insensé
Juste pour me faire chier, me faire chier, me faire chier
Ta voulu rendre mon coup
Alors tu peu etre fier de toi… ta réussi
Tes content maintenant ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
J’ai même plus l’gout a la vie
J’ai juste envie m’étendre sur mon lit
Et d’y resté pour l’éternité, l’éternité’l’éternité
Tu m’écœur ! ! ! ! comment a tu osés. ? . ? . ? .
J’ai même plus l’gout d’avancé, même plus l’gout d’exité
Pt sans le vouloir je t’ai faite mal… mais toi c’est pas un mal normal que tu me fais
C’est une souffrance qui a brissé mon cœur à tout jamais, une souffrance qui restera prisonniere en moi
Un souffrance éternelle, éternelle, éternelle… papillon de nuit indécise
Je suis dans une phase au sentiment contreversé…
Je t’aime mais en même temps je te déteste, je te deteste, je te deteste ! ! ! !
 • Pieds Hyphénique: Sentiment Contreversé

  je=tai=me=rai=aus=si=long=te=ment=que=je=vie 12
  a=lors=si=sa=fait=trop=mal=de=tai=mé 10
  trop=mal=trop=mal 4
  je=ces=se=rai=de=vi=vre 7
  pour=ne=plus=tai=mé 5
  plus=tai=mé=plus=tai=mé 6
  même=si=tu=ne=ce=s=s=s=e=de=me=dire 12
  que=en=tre=nous=deux=il=na=plus=rien 9
  quil=na=plus=des=poir=cest=fi=ni 8
  moi=je=tai=me=rai=tou=jours=tou=jours=tou=jours 11
  même=si=hier=tu=mas=dit=que=tu=mai=mais=que=si=ment=plus 14
  je=tai=dit=que=je=te=des=tes=tais=que=tu=ma=fais=at=tendre=pour=rien 17
  tu=mas=fai=te=pleu=ré=des=lar=mes=in=sen=sé 12
  jus=te=pour=me=faire=chier=me=fai=re=chier=me=fai=re=chier 14
  ta=vou=lu=ren=dre=mon=coup 7
  a=lors=tu=peu=e=tre=fier=de=toi=ta=réus=si 12
  tes=con=tent=main=te=nant 6
  jai=mê=me=plus=l=gout=a=la=vie 9
  jai=jus=te=en=vie=mé=ten=dre=sur=mon=lit 11
  et=dy=res=té=pour=lé=ter=ni=té=lé=ter=ni=té=lé=ter=ni=té 17
  tu=mé=cœur=com=ment=a=tu=o=sés 9
  jai=même=plus=l=gout=da=van=cé=mê=me=plus=l=gout=dexi=té 15
  p=t=sans=le=vou=loir=je=tai=faite=mal=mais=toi=cest=pas=un=mal=nor=mal=que=tu=me=fais 22
  cest=une=souf=fran=ce=qui=a=bris=sé=mon=cœur=à=tout=ja=mais=u=ne=souf=fran=ce=qui=res=te=ra=pri=son=nie=reen=moi 29
  un=souf=franceé=ter=nel=le=é=ter=nel=le=é=ter=nel=le=pa=pillon=de=nuit=in=dé=cise 21
  je=suis=dans=une=pha=seau=sen=ti=ment=con=tre=ver=sé 13
  je=taime=mais=en=mê=me=temps=je=te=dé=tes=te=je=te=de=tes=te=je=te=de=tes=te 22
 • Phonétique : Sentiment Contreversé

  ʒə tεməʁε osi lɔ̃təmɑ̃ kə ʒə vi
  alɔʁ si sa fε tʁo mal də tεme
  tʁo mal, tʁo mal
  ʒə sesəʁε də vivʁə
  puʁ nə plys tεme
  plys tεme, plys tεme
  mεmə si ty nə sə εs εs εs ə də mə diʁə
  kə ɑ̃tʁə nu døz- il na plys ʁjɛ̃
  kil na plys dεspwaʁ, sε fini…
  mwa ʒə tεməʁε tuʒuʁ, tuʒuʁ tuʒuʁ
  mεmə si jεʁ ty ma di kə ty mεmε kəzime plys
  ʒə tε di kə ʒə tə dεstεstε kə ty ma fεz- atɑ̃dʁə puʁ ʁjɛ̃
  ty ma fεtə pləʁe dε laʁməz- ɛ̃sɑ̃se
  ʒystə puʁ mə fεʁə ʃje, mə fεʁə ʃje, mə fεʁə ʃje
  ta vuly ʁɑ̃dʁə mɔ̃ ku
  alɔʁ ty pø εtʁə fje də twa… ta ʁeysi
  tε kɔ̃tɑ̃ mɛ̃tənɑ̃ ! ! !
  ʒε mεmə plys lɡu a la vi
  ʒε ʒystə ɑ̃vi metɑ̃dʁə syʁ mɔ̃ li
  e di ʁεste puʁ letεʁnite, letεʁniteletεʁnite
  ty mekœʁ ! ! ! kɔmɑ̃ a ty oze. ? . ? . ? .
  ʒε mεmə plys lɡu davɑ̃se, mεmə plys lɡu dεɡzite
  pe te sɑ̃ lə vulwaʁ ʒə tε fεtə mal… mε twa sε pa œ̃ mal nɔʁmal kə ty mə fε
  sεt- ynə sufʁɑ̃sə ki a bʁise mɔ̃ kœʁ a tu ʒamε, ynə sufʁɑ̃sə ki ʁεstəʁa pʁizɔnjəʁə ɑ̃ mwa
  œ̃ sufʁɑ̃sə etεʁnεllə, etεʁnεllə, etεʁnεllə… papijɔ̃ də nɥi ɛ̃desizə
  ʒə sɥi dɑ̃z- ynə fazə o sɑ̃timɑ̃ kɔ̃tʁəvεʁse…
  ʒə tεmə mεz- ɑ̃ mεmə tɑ̃ ʒə tə detεstə, ʒə tə dətεstə, ʒə tə dətεstə ! ! !
 • Pieds Phonétique : Sentiment Contreversé

  ʒə=tε=mə=ʁε=o=si=lɔ̃=tə=mɑ̃=kə=ʒə=vi 12
  a=lɔʁ=si=sa=fε=tʁo=mal=də=tε=me 10
  tʁo=mal=tʁo=mal 4
  ʒə=se=sə=ʁε=də=vi=vʁə 7
  puʁ=nə=plys=tε=me 5
  plys=tε=me=plys=tε=me 6
  mεmə=si=ty=nə=səε=sə=ε=sə=ε=sə=ə=də=mə=diʁə 14
  kə=ɑ̃=tʁə=nu=dø=zil=na=plys=ʁj=ɛ̃ 10
  kil=na=plys=dεs=pwaʁ=sε=fi=ni 8
  mwa=ʒə=tε=mə=ʁε=tu=ʒuʁ=tu=ʒuʁ=tu=ʒuʁ 11
  mε=mə=si=jεʁ=ty=ma=dikə=ty=mε=mε=kə=zi=me=plys 14
  ʒə=tε=dikə=ʒə=tə=dεs=tεs=tε=kə=ty=ma=fε=za=tɑ̃=dʁə=puʁ=ʁjɛ̃ 17
  ty=ma=fε=tə=plə=ʁe=dε=laʁ=mə=zɛ̃=sɑ̃=se 12
  ʒys=tə=puʁmə=fε=ʁə=ʃje=mə=fε=ʁə=ʃje=mə=fε=ʁə=ʃje 14
  ta=vu=ly=ʁɑ̃=dʁə=mɔ̃=ku 7
  a=lɔʁ=ty=pø=ε=tʁə=fj=e=də=twa=ta=ʁe=y=si 14
  tε=kɔ̃=tɑ̃=mɛ̃=tə=nɑ̃ 6
  ʒε=mε=mə=plys=lɡu=a=la=vi 8
  ʒε=ʒys=tə=ɑ̃=vi=me=tɑ̃=dʁə=syʁ=mɔ̃=li 11
  e=di=ʁεs=te=puʁ=le=tεʁ=ni=te=le=tεʁ=ni=te=le=tεʁ=ni=te 17
  ty=me=kœ=ʁə=kɔ=mɑ̃=a=ty=o=ze 10
  ʒε=mεmə=plys=lɡu=da=vɑ̃=se=mε=mə=plys=lɡu=dεɡ=zi=te 14
  pe=te=sɑ̃lə=vu=lwaʁ=ʒə=tε=fε=tə=mal=mε=twa=sε=pa=œ̃=mal=nɔʁ=mal=kə=ty=mə=fε 22
  sε=tynə=su=fʁɑ̃=sə=ki=a=bʁi=se=mɔ̃=kœʁ=a=tu=ʒa=mε=y=nə=su=fʁɑ̃=sə=ki=ʁεs=tə=ʁa=pʁi=zɔ=njə=ʁəɑ̃=mwa 29
  œ̃=su=fʁɑ̃səe=tεʁ=nεllə=e=tεʁ=nεl=lə=e=tεʁ=nεl=lə=pa=pi=jɔ̃=də=nɥi=ɛ̃=de=sizə 21
  ʒə=sɥi=dɑ̃=zy=nə=fa=zə=o=sɑ̃=ti=mɑ̃=kɔ̃=tʁə=vεʁse 14
  ʒə=tεmə=mε=zɑ̃=mε=mə=tɑ̃=ʒə=tə=de=tεs=tə=ʒə=tə=də=tεs=tə=ʒə=tə=də=tεs=tə 22

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/09/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.