Univers de poésie d'un auteur

Poème:! ! Je Meurt ! !

Le Poème

J’écrie ces mots pour me défoulé,
Pour évaporé la rage dans mon cœur.
J’tanné d’pleuré, D’esperé,
D’attendre que tu reviennes…
Tu sais tu conte pour moi
Tes le seuls que peu faire battre mon cœur
Plus fort et moin vite en meme temps.
J’sais pas comment t’oublier,
J’ai essayé plusieur facons
Mais sa me fait que me détruire.
Je meurt à petit feu
Je m’éteint peu à peu.
Jtm comme tu peu pas l’imaginé,
Mais pk cette peur ?
Ques qui t’empeche de savoir
Ques que tu veux vraiment ?
Pouquoi douter de moi ?
J’ai perdu la notion du temps
Je ne sais plus oû je suis, qui je suis ! !
Qui est tu devenu, tu as telement changé,
Toi qui disais etre capable de me pardonné,
Comment a tu oser me rejeté ?
Moi qui t’aurais tout donné
Cesser cette soufrance ! ! jen peu plus.
J’regrete telement
D’avoir tout détruit entre nous
J’essay de me ramené a la raison,
Mais je ne fait que pleuré.
Ce monde est rendu inexistant pour moi…
Il ny a que l’amour que j’ai pour toi
Qui est encore reél ! ! !
Jt’eme tRop MaxX
Laisse moi une derniere chance,
Jen peu pu d’attendre
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Mery_C--Berger

Poète Mery_C--Berger

Mery_C--Berger a publié sur le site 112 écrits. Mery_C--Berger est membre du site depuis l'année 2003.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: ! ! Je Meurt ! !jé=crie=ces=mots=pour=me=dé=fou=lé 9
pour=é=va=po=ré=la=rage=dans=mon=cœur 10
jtan=né=d=pleu=ré=des=pe=ré 8
dat=ten=dre=que=tu=re=vien=nes 8
tu=sais=tu=con=te=pour=moi 7
tes=le=seuls=que=peu=faire=bat=tre=mon=cœur 10
plus=fort=et=moin=vi=te=en=me=me=temps 10
jsais=pas=com=ment=tou=bli=er 7
jai=es=say=é=plu=sieur=fa=cons 8
mais=sa=me=fait=que=me=dé=trui=re 9
je=meurt=à=pe=tit=feu 6
je=mé=teint=peu=à=peu 6
j=t=m=comme=tu=peu=pas=li=ma=gi=né 11
mais=p=k=cet=te=peur 6
ques=qui=tem=pe=che=de=sa=voir 8
ques=que=tu=veux=vrai=ment 6
pou=quoi=dou=ter=de=moi 6
jai=per=du=la=no=ti=on=du=temps 9
je=ne=sais=plus=oû=je=suis=qui=je=suis 10
qui=est=tu=de=ve=nu=tu=as=te=le=ment=chan=gé 13
toi=qui=di=sais=e=tre=ca=pable=de=me=par=don=né 13
com=ment=a=tu=o=ser=me=re=je=té 10
moi=qui=tau=rais=tout=don=né 7
ces=ser=cet=te=sou=fran=ce=jen=peu=plus 10
jre=gre=te=te=le=ment 6
da=voir=tout=dé=truit=en=tre=nous 8
jes=say=de=me=rame=né=a=la=rai=son 10
mais=je=ne=fait=que=pleu=ré 7
ce=monde=est=ren=du=i=nexis=tant=pour=moi 10
il=ny=a=que=la=mour=que=jai=pour=toi 10
qui=est=en=co=re=reél 6
jte=me=trop=maxx 4
lais=se=moi=u=ne=der=nie=re=chan=ce 10
jen=peu=pu=dat=ten=dre 6
Phonétique : ! ! Je Meurt ! !ʒekʁi sε mo puʁ mə defule,
puʁ evapɔʁe la ʁaʒə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ.
ʒtane dpləʁe, dεspəʁe,
datɑ̃dʁə kə ty ʁəvjεnə…
ty sε ty kɔ̃tə puʁ mwa
tε lə səl kə pø fεʁə batʁə mɔ̃ kœʁ
plys fɔʁ e mwɛ̃ vitə ɑ̃ məmə tɑ̃.
ʒsε pa kɔmɑ̃ tublje,
ʒε esεje plyzjœʁ fakɔ̃
mε sa mə fε kə mə detʁɥiʁə.
ʒə məʁ a pəti fø
ʒə metɛ̃ pø a pø.
ʒi te εm kɔmə ty pø pa limaʒine,
mε pe ka sεtə pœʁ ?
k ki tɑ̃pεʃə də savwaʁ
k kə ty vø vʁεmɑ̃ ?
pukwa dute də mwa ?
ʒε pεʁdy la nɔsjɔ̃ dy tɑ̃
ʒə nə sε plysz- u ʒə sɥi, ki ʒə sɥi ! !
ki ε ty dəvəny, ty a tələmɑ̃ ʃɑ̃ʒe,
twa ki dizεz- εtʁə kapablə də mə paʁdɔne,
kɔmɑ̃ a ty oze mə ʁəʒəte ?
mwa ki toʁε tu dɔne
sese sεtə sufʁɑ̃sə ! ! ʒεn pø plys.
ʒʁəɡʁətə tələmɑ̃
davwaʁ tu detʁɥi ɑ̃tʁə nu
ʒesε də mə ʁaməne a la ʁεzɔ̃,
mε ʒə nə fε kə pləʁe.
sə mɔ̃də ε ʁɑ̃dy inεksistɑ̃ puʁ mwa…
il ni a kə lamuʁ kə ʒε puʁ twa
ki εt- ɑ̃kɔʁə ʁəel ! ! !
ʒtəmə tʁo maksks
lεsə mwa ynə dεʁnjəʁə ʃɑ̃sə,
ʒεn pø py datɑ̃dʁə
Syllabes Phonétique : ! ! Je Meurt ! !ʒe=kʁi=sε=mo=puʁmə=de=fu=le 8
puʁ=e=va=pɔ=ʁe=la=ʁaʒə=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 10
ʒta=ne=dplə=ʁe=dεspə=ʁe 6
da=tɑ̃dʁə=kə=ty=ʁə=vjεnə 6
ty=sε=ty=kɔ̃tə=puʁ=mwa 6
tεlə=səl=kə=pø=fεʁə=ba=tʁə=mɔ̃=kœʁ 9
plys=fɔʁ=e=mwɛ̃=vitəɑ̃=mə=mə=tɑ̃ 8
ʒsε=pa=kɔ=mɑ̃=tu=blje 6
ʒε=e=sε=je=ply=zjœʁ=fa=kɔ̃ 8
mε=samə=fε=kə=mə=det=ʁɥiʁə 7
ʒə=məʁ=a=pə=ti=fø 6
ʒə=me=tɛ̃=pø=a=pø 6
ʒi=te=εm=kɔmə=ty=pø=pa=li=ma=ʒi=ne 11
mε=pe=ka=sε=tə=pœʁ 6
k=ki=tɑ̃=pεʃə=də=sa=vwaʁ 7
k=kə=ty=vø=vʁε=mɑ̃ 6
pu=kwa=du=te=də=mwa 6
ʒε=pεʁ=dy=la=nɔ=sjɔ̃=dy=tɑ̃ 8
ʒə=nə=sε=plys=zuʒə=sɥi=ki=ʒə=sɥi 9
ki=ε=tydə=və=ny=ty=a=tə=lə=mɑ̃=ʃɑ̃=ʒe 12
twa=ki=di=zε=zεtʁə=ka=pa=blə=də=mə=paʁ=dɔ=ne 13
kɔ=mɑ̃=a=ty=o=ze=mə=ʁə=ʒə=te 10
mwa=ki=to=ʁε=tu=dɔ=ne 7
se=se=sεtə=su=fʁɑ̃=sə=ʒεn=pø=plys 9
ʒʁə=ɡʁə=tə=tə=lə=mɑ̃ 6
da=vwaʁ=tu=det=ʁɥi=ɑ̃tʁə=nu 7
ʒe=sεdə=mə=ʁamə=ne=a=la=ʁε=zɔ̃ 9
mεʒə=nə=fε=kə=plə=ʁe 6
sə=mɔ̃dəε=ʁɑ̃=dy=i=nεk=sis=tɑ̃=puʁ=mwa 10
il=ni=akə=la=muʁ=kə=ʒε=puʁ=twa 9
ki=ε=tɑ̃=kɔʁə=ʁə=el 6
ʒtə=mə=tʁo=maksks 4
lεsə=mwa=ynə=dεʁ=njəʁə=ʃɑ̃sə 6
ʒεn=pø=py=da=tɑ̃=dʁə 6

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
29/12/2004 00:00Akira

dsl de dir sa mai jm pa, vraimen dsl

Poème Amour
Du 06/12/2003 00:00

L'écrit contient 213 mots qui sont répartis dans 1 strophes.