Poème-France.com

Poeme : AndrogyneAndrogyne

Masculin, féminin,
Féminine, masculine,
Je suis l’androgyne,
À l’état civil,
Je suis un homme,
La faute aux hormones,
Mais dans mon âme,
Je suis maligne, sensible,
Désirable, je suis une femme.

Féminine, masculine,
Masculin, féminin,
Et je me fous bien,
De ces imbéciles,
Qui pour faire rire leurs copains,
Me jettent avec ironie,
Un bonjour messieurs-dames,
Et qui sont souvent les mêmes,
Qui partagent mes nuits blêmes.

Masculin, féminine,
Masculine, féminin,
Je suis l’androgyne,
Et que je porte une robe,
Ou un jean,
Dans mon corps, je me sens bien,
Même si on me snobe,
Par des dédains indignes.

Féminin, féminine,
Masculin, masculine,
Je suis l’androgyne,
Je ne porte pas ma différence,
Comme un insigne,
Je me suis présenter a vous,
Dans ces quelques lignes,
Et je retourne à mon existence,
Redevenir anonyme.

Feminin, feminine,
Masculin, masculine,
Je suis androgyne.
Mikie95

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

maskylɛ̃, feminɛ̃,
femininə, maskylinə,
ʒə sɥi lɑ̃dʁɔʒinə,
a leta sivil,
ʒə sɥiz- œ̃n- ɔmə,
la fotə o ɔʁmɔnə,
mε dɑ̃ mɔ̃n- amə,
ʒə sɥi maliɲə, sɑ̃siblə,
deziʁablə, ʒə sɥiz- ynə famə.

femininə, maskylinə,
maskylɛ̃, feminɛ̃,
e ʒə mə fus bjɛ̃,
də sεz- ɛ̃besilə,
ki puʁ fεʁə ʁiʁə lœʁ kɔpɛ̃,
mə ʒεte avεk iʁɔni,
œ̃ bɔ̃ʒuʁ mesjœʁ damə,
e ki sɔ̃ suvɑ̃ lε mεmə,
ki paʁtaʒe mε nɥi blεmə.

maskylɛ̃, femininə,
maskylinə, feminɛ̃,
ʒə sɥi lɑ̃dʁɔʒinə,
e kə ʒə pɔʁtə ynə ʁɔbə,
u œ̃ ʒɑ̃,
dɑ̃ mɔ̃ kɔʁ, ʒə mə sɑ̃s bjɛ̃,
mεmə si ɔ̃ mə snɔbə,
paʁ dε dedɛ̃z- ɛ̃diɲə.

feminɛ̃, femininə,
maskylɛ̃, maskylinə,
ʒə sɥi lɑ̃dʁɔʒinə,
ʒə nə pɔʁtə pa ma difeʁɑ̃sə,
kɔmə œ̃n- ɛ̃siɲə,
ʒə mə sɥi pʁezɑ̃te a vu,
dɑ̃ sε kεlk liɲə,
e ʒə ʁətuʁnə a mɔ̃n- εɡzistɑ̃sə,
ʁədəvəniʁ anɔnimə.

fəminɛ̃, fəmininə,
maskylɛ̃, maskylinə,
ʒə sɥiz- ɑ̃dʁɔʒinə.