Poeme-France : Lecture Écrit Solitude

Poeme : Le Sauvage

Poème Solitude
Publié le 01/05/2011 13:05

L'écrit contient 200 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Mikie95

Le Sauvage

La vie est une jungle,
Et je suis un Tarzan sans Jane,
Qui de lianes en lianes, évolue,
Cherchant sur cette tête d’épingle,
Où se trouve cette belle inconnue.

Je suis l’enfant sauvage,
Qui se bat avec courage,
Contre les coups bas qui le freine,
Et qui un peu de sa jeunesse lui prennes.

Je sais que tout est éphemère,
Alors, j ’ai envie de me poser,
Pour profiter du repos du guerrier,
Auprès de ma belle infirmière,
Mais ou est celle, qui pourra me soigner ? ?

Je suis l’homme sage, l’homme singe,
Et je ne me sens pas à ma plaçe,
Parmi tout ce beau linge,
Dans ma tête, toujours le même remue-méninges,
Manque le pas de quelqu’un dans mes traçes.

Je suis l’homme loup,
Celui que l’on craint partout,
Ou il passe,
Piqué au vif,
Car lui manques entre ses griffes,
La plus belle de ses chasses.

Dans cette faune immense,
Entends mon appel, petite biche,
Celui ou je suis seul au monde,
Si tu ne m’accordes pas ta dernière danse,
Hâtes toi, ne perds pas une seconde,
Ou j’irais me perdre dans des forêts plus profondes.

PAEPEGAEY Michel
 • Pieds Hyphénique: Le Sauvage

  la=vie=est=u=ne=jun=gle 7
  et=je=suis=un=tar=zan=sans=ja=ne 9
  qui=de=lia=nes=en=lia=nes=é=vo=lue 10
  cher=chant=sur=cet=te=tê=te=dé=pin=gle 10
  où=se=trou=ve=cette=bel=le=in=con=nue 10

  je=suis=len=fant=sau=va=ge 7
  qui=se=bat=a=vec=cou=ra=ge 8
  con=tre=les=coups=bas=qui=le=frei=ne 9
  et=qui=un=peu=de=sa=jeunes=se=lui=prennes 10

  je=sais=que=tout=est=é=phe=mè=re 9
  a=lors=jai=en=vie=de=me=po=ser 9
  pour=pro=fi=ter=du=re=pos=du=guer=rier 10
  au=près=de=ma=bel=le=in=fir=miè=re 10
  mais=ou=est=cel=le=qui=pour=ra=me=soi=gner 11

  je=suis=l=homme=sa=ge=l=hom=me=singe 10
  et=je=ne=me=sens=pas=à=ma=pla=çe 10
  par=mi=tout=ce=beau=lin=ge 7
  dans=ma=tête=tou=jours=le=mê=me=re=mue=mé=ninges 12
  man=que=le=pas=de=quel=quun=dans=mes=traçes 10

  je=suis=l=hom=me=loup 6
  ce=lui=que=lon=craint=par=tout 7
  ou=il=pas=se 4
  pi=qué=au=vif 4
  car=lui=man=ques=en=tre=ses=grif=fes 9
  la=plus=bel=le=de=ses=chas=ses 8

  dans=cet=te=fau=ne=im=men=se 8
  en=tends=mon=ap=pel=pe=ti=te=bi=che 10
  ce=lui=ou=je=suis=seul=au=mon=de 9
  si=tu=ne=mac=cordes=pas=ta=der=niè=re=danse 11
  hâ=tes=toi=ne=perds=pas=u=ne=se=conde 10
  ou=ji=rais=me=perdre=dans=des=fo=rêts=plus=pro=fondes 12

  pae=pe=gaey=mi=chel 5
 • Phonétique : Le Sauvage

  la vi εt- ynə ʒœ̃ɡlə,
  e ʒə sɥiz- œ̃ taʁzɑ̃ sɑ̃ ʒanə,
  ki də ljanəz- ɑ̃ ljanə, evɔlɥ,
  ʃεʁʃɑ̃ syʁ sεtə tεtə depɛ̃ɡlə,
  u sə tʁuvə sεtə bεllə ɛ̃kɔnɥ.

  ʒə sɥi lɑ̃fɑ̃ sovaʒə,
  ki sə ba avεk kuʁaʒə,
  kɔ̃tʁə lε ku ba ki lə fʁεnə,
  e ki œ̃ pø də sa ʒənεsə lɥi pʁεnə.

  ʒə sε kə tut- εt- efəmεʁə,
  alɔʁ, ʒε ɑ̃vi də mə poze,
  puʁ pʁɔfite dy ʁəpo dy ɡeʁje,
  opʁε də ma bεllə ɛ̃fiʁmjεʁə,
  mεz- u ε sεllə, ki puʁʁa mə swaɲe ? ?

  ʒə sɥi lɔmə saʒə, lɔmə sɛ̃ʒə,
  e ʒə nə mə sɑ̃s pa a ma plasə,
  paʁmi tu sə bo lɛ̃ʒə,
  dɑ̃ ma tεtə, tuʒuʁ lə mεmə ʁəmɥ menɛ̃ʒə,
  mɑ̃kə lə pa də kεlkœ̃ dɑ̃ mε tʁasə.

  ʒə sɥi lɔmə lu,
  səlɥi kə lɔ̃ kʁɛ̃ paʁtu,
  u il pasə,
  pike o vif,
  kaʁ lɥi mɑ̃kz- ɑ̃tʁə sε ɡʁifə,
  la plys bεllə də sε ʃasə.

  dɑ̃ sεtə fonə imɑ̃sə,
  ɑ̃tɑ̃ mɔ̃n- apεl, pətitə biʃə,
  səlɥi u ʒə sɥi səl o mɔ̃də,
  si ty nə makɔʁdə- pa ta dεʁnjεʁə dɑ̃sə,
  atə twa, nə pεʁd pa ynə səɡɔ̃də,
  u ʒiʁε mə pεʁdʁə dɑ̃ dε fɔʁε plys pʁɔfɔ̃də.

  paepəɡaei miʃεl
 • Pieds Phonétique : Le Sauvage

  la=vi=ε=ty=nə=ʒœ̃=ɡlə 7
  e=ʒə=sɥi=zœ̃=taʁ=zɑ̃=sɑ̃=ʒanə 8
  kidə=lja=nə=zɑ̃=lja=nə=e=vɔlɥ 8
  ʃεʁ=ʃɑ̃=syʁ=sεtə=tε=tə=de=pɛ̃ɡlə 8
  usə=tʁu=və=sεtə=bεllə=ɛ̃=kɔ=nəɥ 8

  ʒə=sɥi=lɑ̃=fɑ̃=so=va=ʒə 7
  ki=sə=ba=a=vεk=ku=ʁa=ʒə 8
  kɔ̃=tʁə=lε=ku=ba=ki=lə=fʁεnə 8
  e=ki=œ̃=pødə=sa=ʒə=nε=sə=lɥi=pʁεnə 10

  ʒə=sε=kə=tu=tε=te=fə=mεʁə 8
  a=lɔʁ=ʒε=ɑ̃=vidə=mə=po=ze 8
  puʁ=pʁɔ=fi=te=dyʁə=po=dy=ɡe=ʁje 9
  o=pʁεdə=ma=bεl=lə=ɛ̃=fiʁ=mjεʁə 8
  mε=zu=ε=sεllə=ki=puʁ=ʁamə=swa=ɲe 9

  ʒə=sɥi=lɔmə=sa=ʒə=lɔ=mə=sɛ̃ʒə 8
  e=ʒə=nə=mə=sɑ̃s=pa=a=maplasə 8
  paʁ=mi=tu=sə=bo=lɛ̃=ʒə 7
  dɑ̃=ma=tεtə=tu=ʒuʁ=lə=mε=mə=ʁəmɥ=me=nɛ̃ʒə 11
  mɑ̃kə=lə=pa=də=kεl=kœ̃=dɑ̃=mεtʁasə 8

  ʒə=sɥi=lɔ=mə=lu 5
  səl=ɥi=kə=lɔ̃=kʁɛ̃=paʁ=tu 7
  u=il=pa=sə 4
  pi=ke=o=vif 4
  kaʁ=lɥi=mɑ̃k=zɑ̃=tʁə=sε=ɡʁi=fə 8
  la=plys=bεl=lə=də=sε=ʃa=sə 8

  dɑ̃=sε=tə=fo=nə=i=mɑ̃=sə 8
  ɑ̃=tɑ̃=mɔ̃=na=pεl=pə=titə=biʃə 8
  səl=ɥi=u=ʒə=sɥi=səl=o=mɔ̃də 8
  si=tynə=ma=kɔʁ=də=pa=ta=dεʁ=njε=ʁə=dɑ̃sə 11
  atə=twa=nə=pεʁd=pa=y=nə=sə=ɡɔ̃də 9
  u=ʒi=ʁεmə=pεʁ=dʁə=dɑ̃=dε=fɔ=ʁε=plys=pʁɔ=fɔ̃də 12

  pa=e=pə=ɡa=e=i=mi=ʃεl 8

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
18/09/2018Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.