Univers de poésie d'un auteur

Poème:Page De Vie

Le Poème

T’as des peines d’homme,
Et de la feuille blanche, le syndrome,
Tu voudrais cracher ton fiel,
Et tu ne vomis que du miel.
Roulés en boule, dans la corbeille,
Des brouillons élégants,
Des vrais petites merveilles,
Mais tu veux pas écrire des compliments.
Tu veux pas prendre de gants,
Car ton cœur saigne,
Et qu’aucune méchanceté ne viennes,
Ne fais que s’ajouter a tes tourments.
Elle t’inspire bien des choses,
D’avoir instiller ce climat malsain,
Mais pas facile à traduire en prose,
Et toi, qui te prenais pour un écrivain.
Cette ancienne muse te suce,
De ton imagination, la moindre parcelle,
Car vampire trop séduisant,
Qui t’as épuiser ton encre et ton sang.
Et tu voudrais mettre en vers, ce serpent,
Mais les rimes sont encore trop belle,
Pour par ta plume d’or, exorciser son venin,
Et maudire son corps, sur ce papier velin.
C’est comme à la roulette russe,
Une seule balle te tue,
Et cette perfide vénus, t’as infliger sa déconvenue,
Et depuis la lumière ne jaillit plus.
Et t’en perds le verbe,
Et t’en perds la verve,
Mais les poètes, a quoi ils servent,
Quand ils sont devenus des hommes acerbes ? ?
Et ma vie pars a vau-l’eau,
Je n’ai plus qu’a attendre qu’Erato,
Joli déesse, se penche a nouveau, sur mon berçeau,
Pour retrouver le plaisir des mots.

PAEPEGAEY Michel
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Mikie95

Poète Mikie95

Mikie95 a publié sur le site 452 écrits. Mikie95 est membre du site depuis l'année 2010.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Page De Vietas=des=pei=nes=d=hom=me 7
et=de=la=feu=ille=blan=che=le=syn=drome 10
tu=vou=drais=cra=cher=ton=fiel 7
et=tu=ne=vo=mis=que=du=miel 8
rou=lés=en=bou=le=dans=la=cor=bei=lle 10
des=brouil=lons=é=lé=gants 6
des=vrais=pe=ti=tes=mer=vei=lles 8
mais=tu=veux=pas=é=crire=des=com=pli=ments 10
tu=veux=pas=pren=dre=de=gants 7
car=ton=cœur=sai=gne 5
et=quau=cu=ne=mé=chan=ce=té=ne=viennes 10
ne=fais=que=sa=jou=ter=a=tes=tour=ments 10
el=le=tins=pi=re=bien=des=cho=ses 9
da=voir=ins=til=ler=ce=cli=mat=mal=sain 10
mais=pas=fa=cile=à=tra=dui=re=en=prose 10
et=toi=qui=te=pre=nais=pour=un=é=cri=vain 11
cet=te=an=ci=en=ne=mu=se=te=suce 10
de=ton=i=ma=gi=na=tion=la=moindre=par=cel=le 12
car=vam=pi=re=trop=sé=dui=sant 8
qui=tas=é=pui=ser=ton=encre=et=ton=sang 10
et=tu=vou=drais=mettre=en=vers=ce=ser=pent 10
mais=les=ri=mes=sont=en=core=trop=bel=le 10
pour=par=ta=plume=dor=exor=ci=ser=son=ve=nin 11
et=mau=dire=son=corps=sur=ce=pa=pier=ve=lin 11
cest=com=me=à=la=rou=let=te=rus=se 10
u=ne=seu=le=bal=le=te=tue 8
et=cette=per=fi=de=vé=nus=tas=in=fli=ger=sa=dé=con=ve=nue 16
et=de=puis=la=lu=miè=re=ne=jaillit=plus 10
et=ten=perds=le=ver=be 6
et=ten=perds=la=ver=ve 6
mais=les=po=è=tes=a=quoi=ils=ser=vent 10
quand=ils=sont=de=ve=nus=des=hommes=a=cer=bes 11
et=ma=vie=pars=a=vau=leau 7
je=nai=plus=qua=at=ten=dre=que=ra=to 10
jo=li=dées=se=se=penchea=nou=veau=sur=mon=ber=çeau 12
pour=re=trou=ver=le=plai=sir=des=mots 9

pae=pe=gaey=mi=chel 5
Phonétique : Page De Vieta dε pεnə dɔmə,
e də la fœjə blɑ̃ʃə, lə sɛ̃dʁomə,
ty vudʁε kʁaʃe tɔ̃ fjεl,
e ty nə vɔmi kə dy mjεl.
ʁulez- ɑ̃ bulə, dɑ̃ la kɔʁbεjə,
dε bʁujɔ̃z- eleɡɑ̃,
dε vʁε pətitə mεʁvεjə,
mε ty vø pa ekʁiʁə dε kɔ̃plimɑ̃.
ty vø pa pʁɑ̃dʁə də ɡɑ̃,
kaʁ tɔ̃ kœʁ sεɲə,
e kokynə meʃɑ̃səte nə vjεnə,
nə fε kə saʒute a tε tuʁmɑ̃.
εllə tɛ̃spiʁə bjɛ̃ dε ʃozə,
davwaʁ ɛ̃stije sə klima malsɛ̃,
mε pa fasilə a tʁadɥiʁə ɑ̃ pʁozə,
e twa, ki tə pʁənε puʁ œ̃n- ekʁivɛ̃.
sεtə ɑ̃sjεnə myzə tə sysə,
də tɔ̃n- imaʒinasjɔ̃, la mwɛ̃dʁə paʁsεllə,
kaʁ vɑ̃piʁə tʁo sedɥizɑ̃,
ki ta epɥize tɔ̃n- ɑ̃kʁə e tɔ̃ sɑ̃.
e ty vudʁε mεtʁə ɑ̃ vεʁ, sə sεʁpe,
mε lε ʁimə sɔ̃t- ɑ̃kɔʁə tʁo bεllə,
puʁ paʁ ta plymə dɔʁ, εɡzɔʁsize sɔ̃ vənɛ̃,
e modiʁə sɔ̃ kɔʁ, syʁ sə papje vəlɛ̃.
sε kɔmə a la ʁulεtə ʁysə,
ynə sələ balə tə tɥ,
e sεtə pεʁfidə venys, ta ɛ̃fliʒe sa dekɔ̃vənɥ,
e dəpɥi la lymjεʁə nə ʒaji plys.
e tɑ̃ pεʁd lə vεʁbə,
e tɑ̃ pεʁd la vεʁvə,
mε lε pɔεtə, a kwa il sεʁve,
kɑ̃t- il sɔ̃ dəvənys dεz- ɔməz- asεʁbə ? ?
e ma vi paʁz- a vo lo,
ʒə nε plys ka atɑ̃dʁə kəʁato,
ʒɔli deεsə, sə pɑ̃ʃə a nuvo, syʁ mɔ̃ bεʁso,
puʁ ʁətʁuve lə plεziʁ dε mo.

paepəɡaei miʃεl
Syllabes Phonétique : Page De Vieta=dε=pε=nə=dɔ=mə 6
e=də=la=fœ=jə=blɑ̃=ʃə=lə=sɛ̃=dʁomə 10
ty=vu=dʁε=kʁa=ʃe=tɔ̃=fjεl 7
e=ty=nə=vɔ=mi=kə=dy=mjεl 8
ʁu=le=zɑ̃=bu=lə=dɑ̃=la=kɔʁ=bε=jə 10
dε=bʁu=j=ɔ̃=ze=le=ɡɑ̃ 7
dε=vʁε=pə=ti=tə=mεʁ=vε=jə 8
mε=ty=vø=pa=e=kʁiʁə=dε=kɔ̃=pli=mɑ̃ 10
ty=vø=pa=pʁɑ̃=dʁə=də=ɡɑ̃ 7
kaʁ=tɔ̃=kœ=ʁə=sε=ɲə 6
e=ko=ky=nə=me=ʃɑ̃=sə=te=nə=vjεnə 10
nə=fε=kə=sa=ʒu=te=a=tε=tuʁ=mɑ̃ 10
εl=lə=tɛ̃s=pi=ʁə=bj=ɛ̃=dε=ʃo=zə 10
da=vwaʁ=ɛ̃s=ti=je=sə=kli=ma=mal=sɛ̃ 10
mε=pa=fa=silə=a=tʁad=ɥi=ʁə=ɑ̃=pʁozə 10
e=twa=kitə=pʁə=nε=puʁ=œ̃=ne=kʁi=vɛ̃ 10
sε=tə=ɑ̃=sjε=nə=my=zə=tə=sy=sə 10
də=tɔ̃=ni=ma=ʒi=na=sjɔ̃=la=mwɛ̃dʁə=paʁ=sεllə 11
kaʁ=vɑ̃=pi=ʁə=tʁo=sed=ɥi=zɑ̃ 8
ki=ta=ep=ɥi=ze=tɔ̃=nɑ̃kʁə=e=tɔ̃=sɑ̃ 10
e=ty=vu=dʁε=mεtʁə=ɑ̃=vεʁ=sə=sεʁ=pe 10
mε=lε=ʁimə=sɔ̃=tɑ̃=kɔ=ʁə=tʁo=bεl=lə 10
puʁ=paʁ=ta=plymə=dɔʁ=εɡ=zɔʁ=si=ze=sɔ̃=və=nɛ̃ 12
e=mo=diʁə=sɔ̃=kɔʁ=syʁ=sə=pa=pje=və=lɛ̃ 11
sε=kɔ=mə=a=la=ʁu=lε=tə=ʁy=sə 10
y=nə=sə=lə=ba=lə=tə=tɥ 8
e=sεtə=pεʁ=fi=də=ve=nys=ta=ɛ̃=fli=ʒe=sa=de=kɔ̃=vənɥ 15
e=dəp=ɥi=la=ly=mjεʁə=nə=ʒa=ji=plys 10
e=tɑ̃=pεʁd=lə=vεʁ=bə 6
e=tɑ̃=pεʁd=la=vεʁ=və 6
mε=lε=pɔ=ε=tə=a=kwa=il=sεʁ=ve 10
kɑ̃=til=sɔ̃də=və=nys=dε=zɔ=mə=za=sεʁ=bə 11
e=ma=vi=paʁ=za=vo=lo 7
ʒə=nε=plys=ka=a=tɑ̃=dʁə=kə=ʁa=to 10
ʒɔ=li=de=εsə=sə=pɑ̃ʃəa=nu=vo=syʁ=mɔ̃=bεʁ=so 12
puʁ=ʁə=tʁu=ve=lə=plε=ziʁ=dε=mo 9

pa=e=pə=ɡa=e=i=mi=ʃεl 8

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 1
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
03/06/2011 11:04Solfege34

moi aussi mikie! j’ai beaucoup aimé, la fin surtout, subtile la petite fée qui se penche sur ton berceau! pour le plaisir des mots que tu nous délivrent
amitiés solfege34 😉

Poème Idée
Du 03/06/2011 10:23

L'écrit contient 240 mots qui sont répartis dans 2 strophes.