Poème-France.com

Poeme : Page De ViePage De Vie

T’as des peines d’homme,
Et de la feuille blanche, le syndrome,
Tu voudrais cracher ton fiel,
Et tu ne vomis que du miel.
Roulés en boule, dans la corbeille,
Des brouillons élégants,
Des vrais petites merveilles,
Mais tu veux pas écrire des compliments.
Tu veux pas prendre de gants,
Car ton cœur saigne,
Et qu’aucune méchanceté ne viennes,
Ne fais que s’ajouter a tes tourments.
Elle t’inspire bien des choses,
D’avoir instiller ce climat malsain,
Mais pas facile à traduire en prose,
Et toi, qui te prenais pour un écrivain.
Cette ancienne muse te suce,
De ton imagination, la moindre parcelle,
Car vampire trop séduisant,
Qui t’as épuiser ton encre et ton sang.
Et tu voudrais mettre en vers, ce serpent,
Mais les rimes sont encore trop belle,
Pour par ta plume d’or, exorciser son venin,
Et maudire son corps, sur ce papier velin.
C’est comme à la roulette russe,
Une seule balle te tue,
Et cette perfide vénus, t’as infliger sa déconvenue,
Et depuis la lumière ne jaillit plus.
Et t’en perds le verbe,
Et t’en perds la verve,
Mais les poètes, a quoi ils servent,
Quand ils sont devenus des hommes acerbes ? ?
Et ma vie pars a vau-l’eau,
Je n’ai plus qu’a attendre qu’Erato,
Joli déesse, se penche a nouveau, sur mon berçeau,
Pour retrouver le plaisir des mots.

PAEPEGAEY Michel
Mikie95

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ta dε pεnə dɔmə,
e də la fœjə blɑ̃ʃə, lə sɛ̃dʁomə,
ty vudʁε kʁaʃe tɔ̃ fjεl,
e ty nə vɔmi kə dy mjεl.
ʁulez- ɑ̃ bulə, dɑ̃ la kɔʁbεjə,
dε bʁujɔ̃z- eleɡɑ̃,
dε vʁε pətitə mεʁvεjə,
mε ty vø pa ekʁiʁə dε kɔ̃plimɑ̃.
ty vø pa pʁɑ̃dʁə də ɡɑ̃,
kaʁ tɔ̃ kœʁ sεɲə,
e kokynə meʃɑ̃səte nə vjεnə,
nə fε kə saʒute a tε tuʁmɑ̃.
εllə tɛ̃spiʁə bjɛ̃ dε ʃozə,
davwaʁ ɛ̃stije sə klima malsɛ̃,
mε pa fasilə a tʁadɥiʁə ɑ̃ pʁozə,
e twa, ki tə pʁənε puʁ œ̃n- ekʁivɛ̃.
sεtə ɑ̃sjεnə myzə tə sysə,
də tɔ̃n- imaʒinasjɔ̃, la mwɛ̃dʁə paʁsεllə,
kaʁ vɑ̃piʁə tʁo sedɥizɑ̃,
ki ta epɥize tɔ̃n- ɑ̃kʁə e tɔ̃ sɑ̃.
e ty vudʁε mεtʁə ɑ̃ vεʁ, sə sεʁpe,
mε lε ʁimə sɔ̃t- ɑ̃kɔʁə tʁo bεllə,
puʁ paʁ ta plymə dɔʁ, εɡzɔʁsize sɔ̃ vənɛ̃,
e modiʁə sɔ̃ kɔʁ, syʁ sə papje vəlɛ̃.
sε kɔmə a la ʁulεtə ʁysə,
ynə sələ balə tə tɥ,
e sεtə pεʁfidə venys, ta ɛ̃fliʒe sa dekɔ̃vənɥ,
e dəpɥi la lymjεʁə nə ʒaji plys.
e tɑ̃ pεʁd lə vεʁbə,
e tɑ̃ pεʁd la vεʁvə,
mε lε pɔεtə, a kwa il sεʁve,
kɑ̃t- il sɔ̃ dəvənys dεz- ɔməz- asεʁbə ? ?
e ma vi paʁz- a vo lo,
ʒə nε plys ka atɑ̃dʁə kəʁato,
ʒɔli deεsə, sə pɑ̃ʃə a nuvo, syʁ mɔ̃ bεʁso,
puʁ ʁətʁuve lə plεziʁ dε mo.

paepəɡaei miʃεl