Poème-France.com

Poeme : Sale EnfanceSale Enfance

Je suis l’enfant des rues,
Je suis l’enfance déçue,
De l’amour, je vais en donner,
Encore plus que les coups que j’ai reçu.

Je suis l’enfant de personne,
Et peu m’importe le nom qu’on me donne,
Si personne ne me cogne.

Je suis l’enfance volée,
Je suis l’enfant disparu,
Sous les volées, je me projette dans le lointain,
Je deviendrai quelqu’un, quelqu’un de bien.

J’ai la « niaque », j’ai la « rogne »,
Et autant de courage à revendre,
Que je mets d’énergie à me défendre.

Bien loin de moi, vos théories, vos propos,
Comme quoi la victime devient toujours bourreau,
Je vous jure bien que je ne suis pas de ce terreau,
Et je promets, à tous les marmots que j’espère demain,
Que jamais ma main n’effleurera leurs peaux.

Je les guiderai dans leurs débuts,
Je les regarderai courrir, jouer, s’amuser, grandir,
Sans jamais rien leur dire,
De mon enfançe perdue.

PAEPEGAEY Michel
Mikie95

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi lɑ̃fɑ̃ dε ʁy,
ʒə sɥi lɑ̃fɑ̃sə desɥ,
də lamuʁ, ʒə vεz- ɑ̃ dɔne,
ɑ̃kɔʁə plys kə lε ku kə ʒε ʁəsy.

ʒə sɥi lɑ̃fɑ̃ də pεʁsɔnə,
e pø mɛ̃pɔʁtə lə nɔ̃ kɔ̃ mə dɔnə,
si pεʁsɔnə nə mə kɔɲə.

ʒə sɥi lɑ̃fɑ̃sə vɔle,
ʒə sɥi lɑ̃fɑ̃ dispaʁy,
su lε vɔle, ʒə mə pʁɔʒεtə dɑ̃ lə lwɛ̃tɛ̃,
ʒə dəvjɛ̃dʁε kεlkœ̃, kεlkœ̃ də bjɛ̃.

ʒε la « njakə », ʒε la « ʁɔɲə »,
e otɑ̃ də kuʁaʒə a ʁəvɑ̃dʁə,
kə ʒə mεt denεʁʒi a mə defɑ̃dʁə.

bjɛ̃ lwɛ̃ də mwa, vo teɔʁi, vo pʁɔpo,
kɔmə kwa la viktimə dəvjɛ̃ tuʒuʁ buʁʁo,
ʒə vu ʒyʁə bjɛ̃ kə ʒə nə sɥi pa də sə teʁo,
e ʒə pʁɔmε, a tus lε maʁmo kə ʒεspεʁə dəmɛ̃,
kə ʒamε ma mɛ̃ nefləʁəʁa lœʁ po.

ʒə lε ɡidəʁε dɑ̃ lœʁ deby,
ʒə lε ʁəɡaʁdəʁε kuʁʁiʁ, ʒue, samyze, ɡʁɑ̃diʁ,
sɑ̃ ʒamε ʁjɛ̃ lœʁ diʁə,
də mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə pεʁdɥ.

paepəɡaei miʃεl