Poeme-France : Lecture Écrit Art

Poeme : Eugène

Poème Art
Publié le 25/10/2011 20:07

L'écrit contient 261 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Mikie95

Eugène

Alors mon petit Eugène,
Quand dans le secret de ton atelier,
Tu peignais ta « liberté guidant le peuple »,
Aurais tu seulement imaginer,
Qu’un jour elle finirait en papier… Monet.

Excuse pour la boutade,
J’ai pas pu m’en empêcher,
Aurais tu pris ça à la rigolade,
Ou par fierté, éprouver une certaine gêne,
Ou bien crier au hold-up.

Cette femme dénudée du poitrail,
Montée sur les barricades,
Avançant sous la mitraille,
Avec dans une main, un mousquet,
Dans l’autre le drapeau tricolore,
Exhortant les survivants à aller de l’avant,
Malgré le sol jonché de leurs camarades déjà morts,
Pour nous ce n’était que cent francs.

Car pour nous pauvres incultes, pauvres ignares,
Qu’avions jamais mis les pieds dans un muséé,
C’était nos picaillons, nos dollars,
Nos sorties ciné, nos coups à boire,
Tu vois Eugène, ou va parfois se nicher l’art.

Et puis l’Euro s’en vient,
Et une ère nouvelle s’ouvre,
Plus de portraits, plus de dessins,
Plus de dame, plus d’âme,
Sur ces nouveaux talbins.

Mais rassurez vous monsieur Delacroix,
Dans une des galeries du Louvre,
Votre oeuvre encore on la voit,
Même que par son réalisme,
Elle est devenue un des symboles du patriotisme.

Mais au milieu de tes étoiles,
Tu veux peut-etre t’en retourner à tes pinceaux,
Pour aller peindre d’autres toiles,
Je voulais juste lever un coin de voile,
Et te donner des nouvelles d’un de tes tableaux,
Et ceci sera mon dernier mot,
Je te dédie tendrement ce billet.
 • Pieds Hyphénique: Eugène

  a=lors=mon=pe=tit=eu=gè=ne 8
  quand=dans=le=se=cret=de=ton=a=te=lier 10
  tu=pei=gnais=ta=li=ber=té=gui=dant=le=peuple 11
  au=rais=tu=seu=le=ment=i=ma=gi=ner 10
  quun=jour=elle=fi=ni=rait=en=pa=pier=monet 10

  ex=cu=se=pour=la=bou=ta=de 8
  jai=pas=pu=men=em=pê=cher 7
  au=rais=tu=pris=ça=à=la=ri=go=lade 10
  ou=par=fier=té=é=prou=ver=une=cer=tai=ne=gêne 12
  ou=bien=cri=er=au=hold=up 7

  cet=te=fem=me=dé=nu=dée=du=poi=trail 10
  mon=tée=sur=les=bar=ri=ca=des 8
  avan=çant=sous=la=mi=trail=le 7
  a=vec=dans=u=ne=main=un=mous=quet 9
  dans=lau=tre=le=dra=peau=tri=co=lo=re 10
  ex=hor=tant=les=sur=vi=vants=à=al=ler=de=la=vant 13
  mal=gré=le=sol=jon=ché=de=leurs=ca=ma=rades=dé=jà=morts 14
  pour=nous=ce=né=tait=que=cent=francs 8

  car=pour=nous=pauvres=in=cul=tes=pau=vres=i=gnares 11
  qua=vions=ja=mais=mis=les=pieds=dans=un=mu=séé 11
  cé=tait=nos=pi=cail=lons=nos=dol=lars 9
  nos=sor=ties=ci=né=nos=coups=à=boi=re 10
  tu=vois=eu=gène=ou=va=par=fois=se=ni=cher=lart 12

  et=puis=leu=ro=sen=vient 6
  et=u=ne=è=re=nou=vel=le=sou=vre 10
  plus=de=por=traits=plus=de=des=sins 8
  plus=de=da=me=plus=dâ=me 7
  sur=ces=nou=veaux=tal=bins 6

  mais=ras=su=rez=vous=mon=sieur=de=la=croix 10
  dans=u=ne=des=ga=le=ries=du=lou=vre 10
  vo=tre=oeu=vre=en=co=re=on=la=voit 10
  mê=me=que=par=son=ré=a=lis=me 9
  elleest=de=ve=nue=un=des=sym=boles=du=pa=trio=tisme 12

  mais=au=mi=lieu=de=tes=é=toi=les 9
  tu=veux=peut=te=tre=ten=re=tour=ner=à=tes=pin=ceaux 13
  pour=al=ler=pein=dre=dau=tres=toi=les 9
  je=vou=lais=jus=te=le=ver=un=coin=de=voile 11
  et=te=don=ner=des=nou=vel=les=dun=de=tes=ta=bleaux 13
  et=ce=ci=se=ra=mon=der=ni=er=mot 10
  je=te=dé=die=ten=dre=ment=ce=bil=let 10
 • Phonétique : Eugène

  alɔʁ mɔ̃ pəti øʒεnə,
  kɑ̃ dɑ̃ lə sεkʁε də tɔ̃n- atəlje,
  ty pεɲε ta « libεʁte ɡidɑ̃ lə pəplə »,
  oʁε ty sələmɑ̃ imaʒine,
  kœ̃ ʒuʁ εllə finiʁε ɑ̃ papje… mɔnε.

  εkskyzə puʁ la butadə,
  ʒε pa py mɑ̃n- ɑ̃pεʃe,
  oʁε ty pʁi sa a la ʁiɡɔladə,
  u paʁ fjεʁte, epʁuve ynə sεʁtεnə ʒεnə,
  u bjɛ̃ kʁje o ɔld yp.

  sεtə famə denyde dy pwatʁaj,
  mɔ̃te syʁ lε baʁikadə,
  avɑ̃sɑ̃ su la mitʁajə,
  avεk dɑ̃z- ynə mɛ̃, œ̃ muskε,
  dɑ̃ lotʁə lə dʁapo tʁikɔlɔʁə,
  εɡzɔʁtɑ̃ lε syʁvivɑ̃z- a ale də lavɑ̃,
  malɡʁe lə sɔl ʒɔ̃ʃe də lœʁ kamaʁadə deʒa mɔʁ,
  puʁ nu sə netε kə sɑ̃ fʁɑ̃k.

  kaʁ puʁ nu povʁəz- ɛ̃kyltə, povʁəz- iɲaʁə,
  kavjɔ̃ ʒamε mi lε pje dɑ̃z- œ̃ myzee,
  setε no pikajɔ̃, no dɔlaʁ,
  no sɔʁti sine, no kuz- a bwaʁə,
  ty vwaz- øʒεnə, u va paʁfwa sə niʃe laʁ.

  e pɥi ləʁo sɑ̃ vjɛ̃,
  e ynə εʁə nuvεllə suvʁə,
  plys də pɔʁtʁε, plys də desɛ̃,
  plys də damə, plys damə,
  syʁ sε nuvo talbɛ̃.

  mε ʁasyʁe vu məsjø dəlakʁwa,
  dɑ̃z- ynə dε ɡaləʁi dy luvʁə,
  vɔtʁə œvʁə ɑ̃kɔʁə ɔ̃ la vwa,
  mεmə kə paʁ sɔ̃ ʁealismə,
  εllə ε dəvənɥ œ̃ dε sɛ̃bɔlə dy patʁjɔtismə.

  mεz- o miljø də tεz- etwalə,
  ty vø pø tεtʁə tɑ̃ ʁətuʁne a tε pɛ̃so,
  puʁ ale pɛ̃dʁə dotʁə- twalə,
  ʒə vulε ʒystə ləve œ̃ kwɛ̃ də vwalə,
  e tə dɔne dε nuvεllə dœ̃ də tε tablo,
  e səsi səʁa mɔ̃ dεʁnje mo,
  ʒə tə dedi tɑ̃dʁəmɑ̃ sə bijε.
 • Pieds Phonétique : Eugène

  a=lɔʁ=mɔ̃=pə=ti=ø=ʒε=nə 8
  kɑ̃=dɑ̃=lə=sε=kʁε=də=tɔ̃=na=tə=lje 10
  ty=pε=ɲε=ta=li=bεʁ=te=ɡi=dɑ̃lə=pə=plə 11
  o=ʁε=ty=sə=lə=mɑ̃=i=ma=ʒi=ne 10
  kœ̃=ʒuʁ=εllə=fi=ni=ʁε=ɑ̃=pa=pje=mɔ=nε 11

  εk=sky=zə=puʁ=la=bu=ta=də 8
  ʒε=pa=py=mɑ̃=nɑ̃=pε=ʃe 7
  o=ʁε=ty=pʁi=sa=a=la=ʁi=ɡɔ=ladə 10
  u=paʁ=fjεʁ=te=e=pʁu=ve=ynə=sεʁ=tε=nə=ʒεnə 12
  u=bj=ɛ̃=kʁj=e=o=ɔld=yp 8

  sε=tə=fa=mə=de=ny=de=dy=pwa=tʁaj 10
  mɔ̃=te=syʁ=lε=ba=ʁi=ka=də 8
  a=vɑ̃=sɑ̃=su=la=mi=tʁa=jə 8
  a=vεk=dɑ̃=zy=nə=mɛ̃=œ̃=mus=kε 9
  dɑ̃=lo=tʁə=lə=dʁa=po=tʁi=kɔ=lɔ=ʁə 10
  εɡ=zɔʁ=tɑ̃=lε=syʁ=vi=vɑ̃=za=a=le=də=la=vɑ̃ 13
  mal=ɡʁe=lə=sɔl=ʒɔ̃=ʃe=də=lœʁ=ka=ma=ʁadə=de=ʒa=mɔʁ 14
  puʁ=nu=sə=ne=tε=kə=sɑ̃=fʁɑ̃k 8

  kaʁ=puʁ=nu=povʁə=zɛ̃=kyl=tə=po=vʁə=ziɲaʁə 10
  ka=vjɔ̃=ʒa=mε=mi=lε=pje=dɑ̃=zœ̃=my=ze=e 12
  se=tε=no=pi=ka=j=ɔ̃=no=dɔ=laʁ 10
  no=sɔʁ=ti=si=ne=no=ku=za=bwa=ʁə 10
  ty=vwa=zø=ʒεnə=u=va=paʁ=fwa=sə=ni=ʃe=laʁ 12

  e=pɥi=lə=ʁo=sɑ̃=vj=ɛ̃ 7
  e=y=nə=εʁ=ə=nu=vεl=lə=su=vʁə 10
  plys=də=pɔʁ=tʁε=plys=də=de=sɛ̃ 8
  plys=də=da=mə=plys=da=mə 7
  syʁ=sε=nu=vo=tal=bɛ̃ 6

  mε=ʁa=sy=ʁe=vu=mə=sjø=də=la=kʁwa 10
  dɑ̃=zy=nə=dε=ɡa=lə=ʁi=dy=lu=vʁə 10
  vɔ=tʁə=œ=vʁə=ɑ̃=kɔ=ʁə=ɔ̃=la=vwa 10
  mε=mə=kə=paʁ=sɔ̃=ʁe=a=lis=mə 9
  εlləεdə=vənɥ=œ̃=dε=sɛ̃=bɔ=lə=dy=pa=tʁjɔtismə 10

  mε=zo=mi=lj=ø=də=tε=ze=twa=lə 10
  ty=vø=pø=tεtʁə=tɑ̃ʁə=tuʁ=ne=a=tε=pɛ̃=so 11
  puʁ=a=le=pɛ̃=dʁə=do=tʁə=twa=lə 9
  ʒə=vu=lε=ʒys=tə=lə=ve=œ̃=kwɛ̃də=vwalə 10
  e=tə=dɔ=ne=dε=nu=vεllə=dœ̃=də=tε=ta=blo 12
  e=sə=si=sə=ʁa=mɔ̃=dεʁ=nj=e=mo 10
  ʒə=tə=de=di=tɑ̃=dʁə=mɑ̃=sə=bi=jε 10

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/09/2014 23:24Melly-Mellow

Quelle recherche.. Les jeux de mots & de sonorité sont nombreux.. Dont le premier, explicite.. mais tant d’autres.. J’adore le final avec les étoiles, & la toile 😉 Pour quelqu’un qui y écrit 😃 (et magistralement bien).. J’ai déjà donné mon coup de cœur, mais c’est un gros j’aime pour la redécouverte de ce magnifique tableau, malheureusement pas autant connu que la Joconde par exemple, mais à mon goût, hautement plus beau.. Mais les opinions ne se discutent pas, si ?
La mienne ici est un grand bravo pour votre brio ! Magnifique tableau de vers...
Amicalement, merci encore du partage !