Poeme-France : Lecture Écrit Littérature

Poeme : La Lettre

Poème Littérature
Publié le 13/11/2011 21:36

L'écrit contient 238 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Mikie95

La Lettre

Aux premiers envois,
Les choses sont dites,
À mots couverts,
On à fait un choix,
De vocabulaire, pour plaire,
C’est le principe
D’un amour épistolaire.

Impatient, on guette,
La prochaine lettre,
Avec ce joli style,
Cette encre bleue marine,
Ou on devine,
Un peu plus de l’être.
Pour la réponse,
Les phrases, on peaufine,
Pas question qu’on renonce,
On se force à bien faire,
Pour cette passion littéraire.

Recevez à votre adresse,
Tout mes signes,
Pleins de tendresse,
Saurez vous les lire,
Entre les lignes ?
Pour vous, je reste digne
Et chevaleresque,
Pour cette idylle romanesque.

Rien ne nous presse,
Même s’il y des moyens plus express,
Pour nos envellopes de chair,
De loin, je préfère,
Qu’a travers nos plis,
On se dévoile,
Un peu de nos vies,
Comme à livre ouvert,
Et les nuits pleines d’étoiles,
Nos âmes resteront captives,
Jusqu’au dernières missives.

Pardonnez ma maladresse,
Et les fautes de français,
Je crains qu’il y en est.
Mais prenez chaque expression,
Comme une caresse,
Une déclaration,
J’espère que je vous fais pas l’affront,
Ma belle poétesse,
De vous brûler la politesse.

Postscriptum,
Commme je suis qu’un homme,
J’epierai le facteur,
Derrière la porte,
Chaque jour à 11heures,
Pour voir s’il m’apporte,
Dans son escarcelle,
De vos bonnes nouvelles,
Je resterais sur ce seuil,
Dans l’attente, de vos quelques feuilles.

PAEPEGAEY Michel
 • Pieds Hyphénique: La Lettre

  aux=pre=mi=ers=en=vois 6
  les=cho=ses=sont=di=tes 6
  à=mots=cou=verts 4
  on=à=fait=un=choix 5
  de=vo=ca=bu=laire=pour=plaire 7
  cest=le=prin=ci=pe 5
  dun=a=mour=é=pis=to=laire 7

  im=pa=ti=ent=on=guette 6
  la=pro=chai=ne=let=tre 6
  a=vec=ce=jo=li=sty=le 7
  cette=en=cre=bleue=ma=rine 6
  ou=on=de=vi=ne 5
  un=peu=plus=de=lê=tre 6
  pour=la=ré=pon=se 5
  les=phra=ses=on=peau=fine 6
  pas=ques=tion=quon=re=nonce 6
  on=se=force=à=bien=faire 6
  pour=cette=pas=sion=lit=té=raire 7

  re=ce=vez=à=votreadres=se 6
  tout=mes=si=gnes 4
  pleins=de=ten=dres=se 5
  sau=rez=vous=les=li=re 6
  en=tre=les=li=gnes 5
  pour=vous=je=res=te=digne 6
  et=che=va=le=res=que 6
  pour=cette=i=dyl=le=ro=ma=nesque 8

  rien=ne=nous=pres=se 5
  même=sil=y=des=moyens=plus=ex=press 8
  pour=nos=en=vel=lopes=de=chair 7
  de=loin=je=pré=fè=re 6
  qua=tra=vers=nos=plis 5
  on=se=dé=voi=le 5
  un=peu=de=nos=vies 5
  comme=à=li=vre=ou=vert 6
  et=les=nuits=pleines=dé=toiles 6
  nos=â=mes=res=te=ront=cap=tives 8
  jus=quau=der=nières=mis=sives 6

  par=don=nez=ma=ma=ladres=se 7
  et=les=fautes=de=fran=çais 6
  je=crains=quil=y=en=est 6
  mais=pre=nez=cha=que=ex=pres=sion 8
  comme=u=ne=ca=res=se 6
  u=ne=dé=cla=ra=tion 6
  jes=père=que=je=vous=fais=pas=laf=front 9
  ma=bel=le=poé=tes=se 6
  de=vous=brû=ler=la=po=li=tesse 8

  post=scrip=tum 3
  co=m=m=m=e=je=suis=quun=homme 9
  je=pie=rai=le=fac=teur 6
  der=riè=re=la=por=te 6
  cha=que=jour=à=onze=heures 6
  pour=voir=sil=map=por=te 6
  dans=son=es=car=cel=le 6
  de=vos=bonnes=nou=vel=les 6
  je=res=te=rais=sur=ce=seuil 7
  dans=lat=tente=de=vos=quel=ques=feu=illes 9

  pae=pe=gaey=mi=chel 5
 • Phonétique : La Lettre

  o pʁəmjez- ɑ̃vwa,
  lε ʃozə sɔ̃ ditə,
  a mo kuvεʁ,
  ɔ̃n- a fε œ̃ ʃwa,
  də vɔkabylεʁə, puʁ plεʁə,
  sε lə pʁɛ̃sipə
  dœ̃n- amuʁ epistɔlεʁə.

  ɛ̃pasjɑ̃, ɔ̃ ɡεtə,
  la pʁoʃεnə lεtʁə,
  avεk sə ʒɔli stilə,
  sεtə ɑ̃kʁə blø maʁinə,
  u ɔ̃ dəvinə,
  œ̃ pø plys də lεtʁə.
  puʁ la ʁepɔ̃sə,
  lε fʁazə, ɔ̃ pofinə,
  pa kεstjɔ̃ kɔ̃ ʁənɔ̃sə,
  ɔ̃ sə fɔʁsə a bjɛ̃ fεʁə,
  puʁ sεtə pasjɔ̃ liteʁεʁə.

  ʁəsəvez- a vɔtʁə adʁεsə,
  tu mε siɲə,
  plɛ̃ də tɑ̃dʁεsə,
  soʁe vu lε liʁə,
  ɑ̃tʁə lε liɲə ?
  puʁ vu, ʒə ʁεstə diɲə
  e ʃəvaləʁεskə,
  puʁ sεtə idilə ʁɔmanεskə.

  ʁjɛ̃ nə nu pʁεsə,
  mεmə sil i dε mwajɛ̃ plysz- εkspʁεs,
  puʁ noz- ɑ̃vεllɔpə də ʃεʁ,
  də lwɛ̃, ʒə pʁefεʁə,
  ka tʁavεʁ no pli,
  ɔ̃ sə devwalə,
  œ̃ pø də no vi,
  kɔmə a livʁə uvεʁ,
  e lε nɥi plεnə detwalə,
  noz- amə ʁεstəʁɔ̃ kaptivə,
  ʒysko dεʁnjεʁə misivə.

  paʁdɔne ma maladʁεsə,
  e lε fotə də fʁɑ̃sε,
  ʒə kʁɛ̃ kil i ɑ̃n- ε.
  mε pʁəne ʃakə εkspʁesjɔ̃,
  kɔmə ynə kaʁεsə,
  ynə deklaʁasjɔ̃,
  ʒεspεʁə kə ʒə vu fε pa lafʁɔ̃,
  ma bεllə pɔetεsə,
  də vu bʁyle la pɔlitεsə.

  pɔstskʁiptɔm,
  ko εm εm εm ə ʒə sɥi kœ̃n- ɔmə,
  ʒəpjəʁε lə faktœʁ,
  dəʁjεʁə la pɔʁtə,
  ʃakə ʒuʁ a ɔ̃zə œʁ,
  puʁ vwaʁ sil mapɔʁtə,
  dɑ̃ sɔ̃n- εskaʁsεllə,
  də vo bɔnə nuvεllə,
  ʒə ʁεstəʁε syʁ sə səj,
  dɑ̃ latɑ̃tə, də vo kεlk fœjə.

  paepəɡaei miʃεl
 • Pieds Phonétique : La Lettre

  o=pʁə=mj=e=zɑ̃=vwa 6
  lε=ʃo=zə=sɔ̃=di=tə 6
  a=mo=ku=vεʁ 4
  ɔ̃=na=fε=œ̃=ʃwa 5
  də=vɔ=ka=by=lεʁə=puʁplεʁə 6
  sε=lə=pʁɛ̃=si=pə 5
  dœ̃=na=muʁ=e=pis=tɔlεʁə 6

  ɛ̃=pa=sjɑ̃=ɔ̃=ɡε=tə 6
  la=pʁo=ʃε=nə=lε=tʁə 6
  a=vεk=sə=ʒɔ=li=stilə 6
  sεtə=ɑ̃=kʁə=blø=ma=ʁinə 6
  u=ɔ̃=də=vi=nə 5
  œ̃=pø=plys=də=lε=tʁə 6
  puʁ=la=ʁe=pɔ̃=sə 5
  lε=fʁa=zə=ɔ̃=po=finə 6
  pa=kεs=tjɔ̃=kɔ̃=ʁə=nɔ̃sə 6
  ɔ̃sə=fɔʁ=sə=a=bjɛ̃=fεʁə 6
  puʁ=sεtə=pa=sjɔ̃=li=te=ʁεʁə 7

  ʁə=sə=ve=za=vɔtʁə=adʁεsə 6
  tu=mε=si=ɲə 4
  plɛ̃=də=tɑ̃=dʁε=sə 5
  so=ʁe=vu=lε=li=ʁə 6
  ɑ̃=tʁə=lε=li=ɲə 5
  puʁ=vu=ʒə=ʁεs=tə=diɲə 6
  e=ʃə=va=lə=ʁεs=kə 6
  puʁ=sεtə=i=di=lə=ʁɔ=ma=nεskə 8

  ʁj=ɛ̃=nə=nu=pʁε=sə 6
  mεmə=sil=i=dε=mwa=jɛ̃=plys=zεk=spʁεs 9
  puʁ=no=zɑ̃=vεl=lɔpə=də=ʃεʁ 7
  də=lwɛ̃=ʒə=pʁe=fε=ʁə 6
  ka=tʁa=vεʁ=no=pli 5
  ɔ̃=sə=de=vwa=lə 5
  œ̃=pø=də=no=vi 5
  kɔmə=a=li=vʁə=u=vεʁ 6
  e=lε=nɥi=plεnə=de=twalə 6
  no=zamə=ʁεs=tə=ʁɔ̃=kap=tivə 7
  ʒys=ko=dεʁ=njεʁə=mi=sivə 6

  paʁ=dɔ=ne=ma=ma=ladʁεsə 6
  e=lε=fotə=də=fʁɑ̃=sε 6
  ʒə=kʁɛ̃=kil=i=ɑ̃=nε 6
  mεpʁə=ne=ʃa=kəεk=spʁe=sjɔ̃ 6
  kɔ=mə=y=nə=ka=ʁεsə 6
  y=nə=de=kla=ʁa=sjɔ̃ 6
  ʒεs=pεʁə=kə=ʒə=vu=fε=pa=la=fʁɔ̃ 9
  ma=bεl=lə=pɔ=e=tεsə 6
  də=vu=bʁy=le=la=pɔlitεsə 6

  pɔst=skʁip=tɔm 3
  ko=εm=εm=εm=ə=ʒə=sɥi=kœ̃=nɔmə 9
  ʒə=pjə=ʁε=lə=fak=tœʁ 6
  də=ʁjε=ʁə=la=pɔʁ=tə 6
  ʃakə=ʒuʁ=a=ɔ̃=zə=œʁ 6
  puʁ=vwaʁ=sil=ma=pɔʁ=tə 6
  dɑ̃=sɔ̃=nεs=kaʁ=sεl=lə 6
  də=vo=bɔnə=nu=vεl=lə 6
  ʒə=ʁεstə=ʁε=syʁ=sə=səj 6
  dɑ̃=la=tɑ̃tə=də=vo=kεl=kə=fœjə 8

  pa=e=pə=ɡa=e=i=mi=ʃεl 8

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/11/2011 18:34Lemmiath

Voilà une lettre qui doit plaire à celle qui la recevra.

Auteur de Poésie
14/11/2011 21:21Tiphaine15

joli poeme original et bravo