Poème-France.com

Poeme : Coquin De ParadisCoquin De Paradis

De mes paradis perdus,
Aux eves inconnues,
Simple vérité dévolue,
Tel Adam mis à nu.
Dans les jardins d’Eden,
Rester loin du serpent,
Je suis ton homme modèle,
Seul exemplaire pour amusement.

Embrasser à « bouche que veux tu »,
Ses lèvres au goût golden,
Et de nos étreintes charnelles,
Commettre le péché originel.
Aucune culpabilité, aucune gêne,
Seul deux corps en symbiose,
Qui sous une lumière aurorale baigne,
Et suivent simplement l’ordre des choses.
Erotisantes passions, tendres frissons,
Choses inavouables en confessions,
Monter, le diable au corps,
En parfait accord, jusqu’au Nirvana.
Sans contraintes, à ces jeux là,
Renouvelables à profusion,
Laisser nos empreintes,
Au creux de l’herbe de ce Walhalla.
PAEPEGAEY Michel
Mikie95

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

də mε paʁadi pεʁdys,
oz- əvəz- ɛ̃kɔnɥ,
sɛ̃plə veʁite devɔlɥ,
tεl adam miz- a ny.
dɑ̃ lε ʒaʁdɛ̃ dədɛ̃,
ʁεste lwɛ̃ dy sεʁpe,
ʒə sɥi tɔ̃n- ɔmə mɔdεlə,
səl εɡzɑ̃plεʁə puʁ amyzəmɑ̃.

ɑ̃bʁase a « buʃə kə vø ty »,
sε lεvʁəz- o ɡu ɡɔldɛ̃,
e də noz- etʁɛ̃tə ʃaʁnεllə,
kɔmεtʁə lə peʃe ɔʁiʒinεl.
okynə kylpabilite, okynə ʒεnə,
səl dø kɔʁz- ɑ̃ sɛ̃bjozə,
ki suz- ynə lymjεʁə oʁɔʁalə bεɲə,
e sɥive sɛ̃pləmɑ̃ lɔʁdʁə dε ʃozə.
əʁɔtizɑ̃tə pasjɔ̃, tɑ̃dʁə- fʁisɔ̃,
ʃozəz- inavuabləz- ɑ̃ kɔ̃fesjɔ̃,
mɔ̃te, lə djablə o kɔʁ,
ɑ̃ paʁfε akɔʁ, ʒysko niʁvana.
sɑ̃ kɔ̃tʁɛ̃tə, a sε ʒø la,
ʁənuvəlabləz- a pʁɔfyzjɔ̃,
lεse noz- ɑ̃pʁɛ̃tə,
o kʁø də lεʁbə də sə walala.
paepəɡaei miʃεl