Poeme : Coquin De Paradis

Coquin De Paradis

De mes paradis perdus,
Aux eves inconnues,
Simple vérité dévolue,
Tel Adam mis à nu.
Dans les jardins d’Eden,
Rester loin du serpent,
Je suis ton homme modèle,
Seul exemplaire pour amusement.

Embrasser à « bouche que veux tu »,
Ses lèvres au goût golden,
Et de nos étreintes charnelles,
Commettre le péché originel.
Aucune culpabilité, aucune gêne,
Seul deux corps en symbiose,
Qui sous une lumière aurorale baigne,
Et suivent simplement l’ordre des choses.
Erotisantes passions, tendres frissons,
Choses inavouables en confessions,
Monter, le diable au corps,
En parfait accord, jusqu’au Nirvana.
Sans contraintes, à ces jeux là,
Renouvelables à profusion,
Laisser nos empreintes,
Au creux de l’herbe de ce Walhalla.
PAEPEGAEY Michel

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Coquin De Paradis

  de=mes=pa=ra=dis=per=dus 7
  aux=e=ves=in=con=nues 6
  simple=vé=ri=té=dé=vo=lue 7
  tel=a=dam=mis=à=nu 6
  dans=les=jar=dins=de=den 6
  res=ter=loin=du=ser=pent 6
  je=suis=ton=homme=mo=dèle 6
  seul=exem=plaire=pour=a=mu=se=ment 8

  em=bras=ser=à=bouche=que=veux=tu 8
  ses=lèvres=au=goût=gol=den 6
  et=de=nos=é=treintes=char=nel=les 8
  commet=tre=le=pé=ché=o=ri=gi=nel 9
  au=cune=cul=pa=bi=li=té=au=cu=ne=gêne 11
  seul=deux=corps=en=sym=biose 6
  qui=sous=une=lu=miè=reau=ro=ra=le=baigne 10
  et=suivent=sim=ple=ment=lor=dre=des=choses 9
  ero=ti=santes=pas=sions=ten=dres=fris=sons 9
  choses=i=na=vou=ables=en=con=fes=sions 9
  mon=ter=le=diable=au=corps 6
  en=par=fait=ac=cord=jus=quau=nir=va=na 10
  sans=con=traintes=à=ces=jeux=là 7
  re=nouve=la=bles=à=pro=fu=sion 8
  lais=ser=nos=em=prein=tes 6
  au=creux=de=lherbe=de=ce=wal=hal=la 9
  pae=pe=gaey=mi=chel 5
 • Phonétique : Coquin De Paradis

  də mε paʁadi pεʁdys,
  oz- əvəz- ɛ̃kɔnɥ,
  sɛ̃plə veʁite devɔlɥ,
  tεl adam miz- a ny.
  dɑ̃ lε ʒaʁdɛ̃ dədɛ̃,
  ʁεste lwɛ̃ dy sεʁpe,
  ʒə sɥi tɔ̃n- ɔmə mɔdεlə,
  səl εɡzɑ̃plεʁə puʁ amyzəmɑ̃.

  ɑ̃bʁase a « buʃə kə vø ty »,
  sε lεvʁəz- o ɡu ɡɔldɛ̃,
  e də noz- etʁɛ̃tə ʃaʁnεllə,
  kɔmεtʁə lə peʃe ɔʁiʒinεl.
  okynə kylpabilite, okynə ʒεnə,
  səl dø kɔʁz- ɑ̃ sɛ̃bjozə,
  ki suz- ynə lymjεʁə oʁɔʁalə bεɲə,
  e sɥive sɛ̃pləmɑ̃ lɔʁdʁə dε ʃozə.
  əʁɔtizɑ̃tə pasjɔ̃, tɑ̃dʁə- fʁisɔ̃,
  ʃozəz- inavuabləz- ɑ̃ kɔ̃fesjɔ̃,
  mɔ̃te, lə djablə o kɔʁ,
  ɑ̃ paʁfε akɔʁ, ʒysko niʁvana.
  sɑ̃ kɔ̃tʁɛ̃tə, a sε ʒø la,
  ʁənuvəlabləz- a pʁɔfyzjɔ̃,
  lεse noz- ɑ̃pʁɛ̃tə,
  o kʁø də lεʁbə də sə walala.
  paepəɡaei miʃεl
 • Syllabes Phonétique : Coquin De Paradis

  də=mε=pa=ʁa=di=pεʁ=dys 7
  o=zə=və=zɛ̃=kɔ=nəɥ 6
  sɛ̃plə=ve=ʁi=te=de=vɔlɥ 6
  tεl=a=dam=mi=za=ny 6
  dɑ̃=lε=ʒaʁ=dɛ̃=də=dɛ̃ 6
  ʁεs=te=lwɛ̃=dy=sεʁ=pe 6
  ʒə=sɥi=tɔ̃=nɔmə=mɔ=dεlə 6
  səl=εɡ=zɑ̃=plεʁə=puʁ=a=my=zə=mɑ̃ 9

  ɑ̃=bʁase=a=bu=ʃə=kə=vø=ty 8
  sε=lεvʁə=zo=ɡu=ɡɔl=dɛ̃ 6
  e=də=no=ze=tʁɛ̃tə=ʃaʁ=nεllə 7
  kɔ=mεtʁə=lə=pe=ʃe=ɔ=ʁi=ʒi=nεl 9
  o=kynə=kyl=pa=bi=li=te=o=ky=nə=ʒεnə 11
  səl=dø=kɔʁ=zɑ̃=sɛ̃=bjozə 6
  ki=su=zynə=ly=mjε=ʁəo=ʁɔ=ʁa=lə=bεɲə 10
  e=sɥi=ve=sɛ̃plə=mɑ̃=lɔʁ=dʁə=dεʃozə 8
  ə=ʁɔ=tizɑ̃tə=pa=sjɔ̃=tɑ̃=dʁə=fʁi=sɔ̃ 9
  ʃozə=zi=na=vu=ablə=zɑ̃=kɔ̃=fe=sjɔ̃ 9
  mɔ̃=te=lə=djablə=o=kɔʁ 6
  ɑ̃=paʁ=fε=a=kɔʁ=ʒys=ko=niʁ=va=na 10
  sɑ̃=kɔ̃=tʁɛ̃tə=a=sε=ʒø=la 7
  ʁə=nuvə=lablə=za=pʁɔ=fy=zjɔ̃ 7
  lε=se=no=zɑ̃=pʁɛ̃=tə 6
  o=kʁødə=lεʁ=bə=də=sə=wa=la=la 9
  pa=e=pə=ɡa=e=i=mi=ʃεl 8

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/08/2012 18:15Chris Bonnery

Trés beau
A bientot

Auteur de Poésie
05/08/2012 20:13Nouga

un joli coin de paradis, qui me semble bien agréable