Poème-France.com

Poeme : Mon Ami Mon AmourMon Ami Mon Amour

Mon ami mon amour
Je t’ai aimer, je t’aimerai toujour
Mais j’ai trop de remort
De penser que tu mignores
Il ne suffirai peu etre ke dun pas
Pour te dire, te montrer mon désaroi
Mais rien ne sort et tu mignores

Tout les jours tu es là
Et tu passe devant moi
On rit on parle
Mais tu ne voi pas
Combien mon cœur bat pour toi
Je voudrais te le dire
Et ne plus jamais souffrir
Des souffrance cacher

Je voudrait
Te le dire et ne plus jamais souffrir
D’un amour secret
Mimi

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃n- ami mɔ̃n- amuʁ
ʒə tε εme, ʒə tεməʁε tuʒuʁ
mε ʒε tʁo də ʁəmɔʁ
də pɑ̃se kə ty miɲɔʁə
il nə syfiʁε pø εtʁə kə dœ̃ pa
puʁ tə diʁə, tə mɔ̃tʁe mɔ̃ dezaʁwa
mε ʁjɛ̃ nə sɔʁ e ty miɲɔʁə

tu lε ʒuʁ ty ε la
e ty pasə dəvɑ̃ mwa
ɔ̃ ʁit ɔ̃ paʁlə
mε ty nə vwa pa
kɔ̃bjɛ̃ mɔ̃ kœʁ ba puʁ twa
ʒə vudʁε tə lə diʁə
e nə plys ʒamε sufʁiʁ
dε sufʁɑ̃sə kaʃe

ʒə vudʁε
tə lə diʁə e nə plys ʒamε sufʁiʁ
dœ̃n- amuʁ sεkʁε