Poème-France.com

Poeme : RêveRêve

Comme un poisson sans eau, je meurs sans toi
C’est pas si compliqué, mais j’arrive pas à mettre une croix sur toi
Tant de jours sont passés, à force de pensé a toi
Je me suis enfermée
Et j’ai pensé,
J’ai imaginé
Que tu pourrais peut-être m’aimer
Mais… je me suis trompée
L’amour, ça sert pas à grand chose,
Mais si tu veut que ça marche, y faut que tu oses
Mais là, c’est pas moi qui à osé
C’est mes amis qui t’ont dit la vérité.
Sans un mot, je me suis en aller.
On me posait
Des questions et je répondais.
Tu me regardais
Mais pas de la même façon que je le voulais…
D’habitude y a toujours aux mauvaises choses il y a toujours un bon coté
Mais là, j’arrive pas a le trouver
Mon « secret » t’a été dévoilé
J’aimerais tant revenir en arrière
J’aimerais tant qu’on soit hier.
Mais non, j’ai beau espéré,
Les aveux reviennent me tourmenté
Comme un enfant, j’aurais souhaité…
Que je n’aurais fait que rêver
J’aurais rêver
De cette journée
Et ce rêve, il ne se serait jamais réalisé.
J’arrête pas d’y penser
J’ai honte de t’aimer…
Parce que je ne serais pas suposée
Pourquoi ç’a c’est passé comme ça ?
Je t’aime et voilà
C’est toute l’histoire et on devrait en rester là
Pas en faire tout un plat
Comme le monde le font, là !

Je t’aime, mon cœur t’a choisi toi
Tu n’étais même pas suposé le savoir
Je veux pas faire des histoires
Ni te gêner
Je ne veut plus t’aimer
Alors arrêtez de venir me déranger !
Minimim

PostScriptum

Pourquoi tu me fais me sentir comme ça… ?


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɔmə œ̃ pwasɔ̃ sɑ̃z- o, ʒə mœʁ sɑ̃ twa
sε pa si kɔ̃plike, mε ʒaʁivə pa a mεtʁə ynə kʁwa syʁ twa
tɑ̃ də ʒuʁ sɔ̃ pase, a fɔʁsə də pɑ̃se a twa
ʒə mə sɥiz- ɑ̃fεʁme
e ʒε pɑ̃se,
ʒε imaʒine
kə ty puʁʁε pø tεtʁə mεme
mε… ʒə mə sɥi tʁɔ̃pe
lamuʁ, sa sεʁ pa a ɡʁɑ̃ ʃozə,
mε si ty vø kə sa maʁʃə, i fo kə ty ozə
mε la, sε pa mwa ki a oze
sε mεz- ami ki tɔ̃ di la veʁite.
sɑ̃z- œ̃ mo, ʒə mə sɥiz- ɑ̃n- ale.
ɔ̃ mə pozε
dε kεstjɔ̃z- e ʒə ʁepɔ̃dε.
ty mə ʁəɡaʁdε
mε pa də la mεmə fasɔ̃ kə ʒə lə vulε…
dabitydə i a tuʒuʁz- o movεzə ʃozəz- il i a tuʒuʁz- œ̃ bɔ̃ kɔte
mε la, ʒaʁivə pa a lə tʁuve
mɔn « sεkʁət » ta ete devwale
ʒεməʁε tɑ̃ ʁəvəniʁ ɑ̃n- aʁjεʁə
ʒεməʁε tɑ̃ kɔ̃ swa jεʁ.
mε nɔ̃, ʒε bo εspeʁe,
lεz- avø ʁəvjεne mə tuʁmɑ̃te
kɔmə œ̃n- ɑ̃fɑ̃, ʒoʁε suεte…
kə ʒə noʁε fε kə ʁεve
ʒoʁε ʁεve
də sεtə ʒuʁne
e sə ʁεvə, il nə sə səʁε ʒamε ʁealize.
ʒaʁεtə pa di pɑ̃se
ʒε ɔ̃tə də tεme…
paʁsə kə ʒə nə səʁε pa sypoze
puʁkwa sa sε pase kɔmə sa ?
ʒə tεmə e vwala
sε tutə listwaʁə e ɔ̃ dəvʁε ɑ̃ ʁεste la
pa ɑ̃ fεʁə tut- œ̃ pla
kɔmə lə mɔ̃də lə fɔ̃, la !

ʒə tεmə, mɔ̃ kœʁ ta ʃwazi twa
ty netε mεmə pa sypoze lə savwaʁ
ʒə vø pa fεʁə dεz- istwaʁə
ni tə ʒεne
ʒə nə vø plys tεme
alɔʁz- aʁεte də vəniʁ mə deʁɑ̃ʒe !