Poeme : Amour Pur

Amour Pur

Mat…
Comme dit une chanson : un jour au l’autre on se retrouvera
Et bien moi j’espère qu’il ne m’oublieras pas
C’est déjà si dur
D’avoir un amour pur
Pour cet homme que je connais depuis un bout de temps…
Depuis environ quatre ans.
Je l’aime depuis le premier moment
Et je l’aime toujours, encore plus passionnément.
C’est comme si le destin nous avaient réunis
Mais pour l’instant nous ne sommes que des amis…
Je chéris
Totalement tout de lui,
Ses mouvements, sa voix, son sourire et ses yeux.
Maintenant je voudrais formuler un vœu :
Un jour ou l’autre, j’espère que l’on sera ensemble… Personne ne dira « il » ou « elle » ils diront « eux ».
Je sais que se ne sera pas demain,
Que tu réalisera que mes mots ne sont pas malsains
Quand je pense à toi,
Je me dis que tu es mon soleil, seulement à moi.
Tes rayons m’éclairent même pendant la noirceur.
Ces moments où mes rêves laissent place à mes peurs.
La peur de ne plus jamais te voir,
Sans toi, ma vie serait noire.
Noire de haine mais aussi de chagrin.
Je me lève et que je me rends compte que tu n’es pas à côté de moi, tous les matins…
Mon amour est à part entière.
Aucune graine ne s’en détache, pourtant tu ne m’aimes pas de la même manière… .
J’ai souvent envie de laisser tomber.
De me dire : c’est un gars comme les autres, laisses le s’en aller…
Mais je n’y arrives pas.
Mes mouvements, mes réflexions, mon cœur, sont tous bloqués sur toi.
J’ai beau essayer,
Je n’arriverais probablement jamais à t’oublié.
Nous sommes même passés d’ennemis
À alliés, cette situation aura changé mon point de vue sur le mot « amis »
Tu es si important dans ma vie… .
Ne me considère pas comme normale, je t’en prie.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Amour Pur

  mat 1
  comme=dit=u=ne=chan=son=un=jour=au=lau=treon=se=re=trou=ve=ra 16
  et=bien=moi=jes=pè=re=quil=ne=mou=blie=ras=pas 12
  cest=dé=jà=si=dur 5
  da=voir=un=a=mour=pur 6
  pour=cet=hom=me=que=je=con=nais=de=puis=un=bout=de=temps 14
  de=puis=en=vi=ron=qua=tre=ans 8
  je=lai=me=de=puis=le=pre=mi=er=mo=ment 11
  et=je=lai=me=tou=jours=en=co=re=plus=pas=sion=né=ment 14
  cest=com=me=si=le=des=tin=nous=a=vaient=ré=u=nis 13
  mais=pour=lins=tant=nous=ne=som=mes=que=des=a=mis 12
  je=ché=ris 3
  to=ta=le=ment=tout=de=lui 7
  ses=mou=ve=ments=sa=voix=son=sou=ri=re=et=ses=y=eux 14
  main=te=nant=je=vou=drais=for=mu=ler=un=vœu 11
  un=jour=ou=lautre=jes=pè=re=que=lon=se=ra=en=sem=ble=per=son=ne=ne=di=ra=il=ou=el=le=ils=di=ront=eux 28
  je=sais=que=se=ne=se=ra=pas=de=main 10
  que=tu=ré=a=lise=ra=que=mes=mots=ne=sont=pas=mal=sains 14
  quand=je=pen=se=à=toi 6
  je=me=dis=que=tu=es=mon=so=leil=seu=le=ment=à=moi 14
  tes=ray=ons=mé=clai=rent=mê=me=pen=dant=la=noir=ceur 13
  ces=mo=ments=où=mes=rê=ves=lais=sent=pla=ce=à=mes=peurs 14
  la=peur=de=ne=plus=ja=mais=te=voir 9
  sans=toi=ma=vie=se=rait=noi=re 8
  noi=re=de=hai=ne=mais=aus=si=de=cha=grin 11
  je=me=lèveet=que=je=me=rends=comp=te=que=tu=nes=pas=à=cô=té=de=moi=tous=les=ma=tins 22
  mon=a=mour=est=à=part=en=ti=è=re 10
  au=cune=grai=ne=ne=sen=dé=ta=che=pour=tant=tu=ne=mai=mes=pas=de=la=mê=me=ma=nière 22
  jai=sou=vent=en=vie=de=lais=ser=tom=ber 10
  de=me=dire=cest=un=gars=com=me=les=au=tres=lais=ses=le=sen=al=ler 17
  mais=je=ny=ar=ri=ves=pas 7
  mes=mouve=ments=mes=ré=flexions=mon=cœur=sont=tous=blo=qués=sur=toi 14
  jai=beau=es=say=er 5
  je=nar=rive=rais=pro=ba=ble=ment=ja=mais=à=tou=bli=é 14
  nous=som=mes=mê=me=pas=sés=den=ne=mis 10
  à=al=liés=cette=si=tua=tion=au=ra=chan=gé=mon=point=de=vue=sur=le=mot=a=mis 20
  tu=es=si=im=por=tant=dans=ma=vie 9
  ne=me=con=si=dè=re=pas=comme=nor=ma=le=je=ten=prie 14
 • Phonétique : Amour Pur

  ma…
  kɔmə di ynə ʃɑ̃sɔ̃ : œ̃ ʒuʁ o lotʁə ɔ̃ sə ʁətʁuvəʁa
  e bjɛ̃ mwa ʒεspεʁə kil nə mubljəʁa pa
  sε deʒa si dyʁ
  davwaʁ œ̃n- amuʁ pyʁ
  puʁ sεt ɔmə kə ʒə kɔnε dəpɥiz- œ̃ bu də tɑ̃…
  dəpɥiz- ɑ̃viʁɔ̃ katʁə ɑ̃.
  ʒə lεmə dəpɥi lə pʁəmje mɔmɑ̃
  e ʒə lεmə tuʒuʁ, ɑ̃kɔʁə plys pasjɔnemɑ̃.
  sε kɔmə si lə dεstɛ̃ nuz- avε ʁeyni
  mε puʁ lɛ̃stɑ̃ nu nə sɔmə kə dεz- ami…
  ʒə ʃeʁi
  tɔtaləmɑ̃ tu də lɥi,
  sε muvəmɑ̃, sa vwa, sɔ̃ suʁiʁə e sεz- iø.
  mɛ̃tənɑ̃ ʒə vudʁε fɔʁmyle œ̃ vey :
  œ̃ ʒuʁ u lotʁə, ʒεspεʁə kə lɔ̃ səʁa ɑ̃sɑ̃blə… pεʁsɔnə nə diʁa « il » u « εllə » ils diʁɔ̃t « øks ».
  ʒə sε kə sə nə səʁa pa dəmɛ̃,
  kə ty ʁealizəʁa kə mε mo nə sɔ̃ pa malsɛ̃
  kɑ̃ ʒə pɑ̃sə a twa,
  ʒə mə di kə ty ε mɔ̃ sɔlεj, sələmɑ̃ a mwa.
  tε ʁεjɔ̃ meklεʁe mεmə pɑ̃dɑ̃ la nwaʁsœʁ.
  sε mɔmɑ̃z- u mε ʁεvə lεse plasə a mε pœʁ.
  la pœʁ də nə plys ʒamε tə vwaʁ,
  sɑ̃ twa, ma vi səʁε nwaʁə.
  nwaʁə də-εnə mεz- osi də ʃaɡʁɛ̃.
  ʒə mə lεvə e kə ʒə mə ʁɑ̃ kɔ̃tə kə ty nε pa a kote də mwa, tus lε matɛ̃…
  mɔ̃n- amuʁ εt- a paʁ ɑ̃tjεʁə.
  okynə ɡʁεnə nə sɑ̃ detaʃə, puʁtɑ̃ ty nə mεmə pa də la mεmə manjεʁə…
  ʒε suvɑ̃ ɑ̃vi də lεse tɔ̃be.
  də mə diʁə : sεt- œ̃ ɡaʁ kɔmə lεz- otʁə, lεsə lə sɑ̃n- ale…
  mε ʒə ni aʁivə pa.
  mε muvəmɑ̃, mε ʁeflεksjɔ̃, mɔ̃ kœʁ, sɔ̃ tus blɔke syʁ twa.
  ʒε bo esεje,
  ʒə naʁivəʁε pʁɔbabləmɑ̃ ʒamεz- a tublje.
  nu sɔmə mεmə pase dεnəmi
  a alje, sεtə sitɥasjɔ̃ oʁa ʃɑ̃ʒe mɔ̃ pwɛ̃ də vɥ syʁ lə mɔt « amis »
  ty ε si ɛ̃pɔʁtɑ̃ dɑ̃ ma vi…
  nə mə kɔ̃sidεʁə pa kɔmə nɔʁmalə, ʒə tɑ̃ pʁi.
 • Syllabes Phonétique : Amour Pur

  ma 1
  kɔmə=di=y=nə=ʃɑ̃=sɔ̃=œ̃=ʒuʁ=o=lo=tʁəɔ̃=sə=ʁə=tʁu=və=ʁa 16
  e=bj=ɛ̃=mwa=ʒεs=pε=ʁə=kil=nə=mu=bljə=ʁa=pa 13
  sε=de=ʒa=si=dyʁ 5
  da=vwaʁ=œ̃=na=muʁ=pyʁ 6
  puʁ=sεt=ɔ=mə=kə=ʒə=kɔ=nε=dəp=ɥi=zœ̃=bu=də=tɑ̃ 14
  dəp=ɥi=zɑ̃=vi=ʁɔ̃=ka=tʁə=ɑ̃ 8
  ʒə=lε=mə=dəp=ɥi=lə=pʁə=mj=e=mɔ=mɑ̃ 11
  e=ʒə=lε=mə=tu=ʒuʁ=ɑ̃=kɔ=ʁə=plys=pa=sjɔ=ne=mɑ̃ 14
  sε=kɔ=mə=si=lə=dεs=tɛ̃=nu=za=vε=ʁe=y=ni 13
  mε=puʁ=lɛ̃s=tɑ̃=nu=nə=sɔ=mə=kə=dε=za=mi 12
  ʒə=ʃe=ʁi 3
  tɔ=ta=lə=mɑ̃=tu=də=lɥi 7
  sε=mu=və=mɑ̃=sa=vwa=sɔ̃=su=ʁi=ʁə=e=sε=zi=ø 14
  mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=vu=dʁε=fɔʁ=my=le=œ̃=ve=y 12
  œ̃=ʒuʁ=u=lotʁə=ʒεs=pε=ʁə=kə=lɔ̃=sə=ʁa=ɑ̃=sɑ̃=blə=pεʁ=sɔ=nə=nə=di=ʁa=il=u=εl=lə=ils=di=ʁɔ̃t=øks 28
  ʒə=sε=kə=sə=nə=sə=ʁa=pa=də=mɛ̃ 10
  kə=ty=ʁe=a=li=zə=ʁakə=mε=mo=nə=sɔ̃=pa=mal=sɛ̃ 14
  kɑ̃=ʒə=pɑ̃=sə=a=twa 6
  ʒə=mə=di=kə=ty=ε=mɔ̃=sɔ=lεj=sə=lə=mɑ̃=a=mwa 14
  tε=ʁε=j=ɔ̃=me=klε=ʁe=mε=mə=pɑ̃=dɑ̃=la=nwaʁ=sœʁ 14
  sε=mɔ=mɑ̃=zu=mε=ʁε=və=lε=se=pla=sə=a=mε=pœʁ 14
  la=pœ=ʁə=də=nə=plys=ʒa=mε=tə=vwaʁ 10
  sɑ̃=twa=ma=vi=sə=ʁε=nwa=ʁə 8
  nwa=ʁə=də-ε=nə=mε=zo=si=də=ʃa=ɡʁɛ̃ 11
  ʒə=mə=lεvəe=kə=ʒə=mə=ʁɑ̃=kɔ̃=tə=kə=ty=nε=pa=a=ko=te=də=mwa=tus=lε=ma=tɛ̃ 22
  mɔ̃=na=muʁ=ε=ta=paʁ=ɑ̃=tjεʁ=ə 9
  o=kynə=ɡʁε=nə=nə=sɑ̃=de=ta=ʃə=puʁ=tɑ̃=ty=nə=mε=mə=pa=də=la=mε=mə=ma=njεʁə 22
  ʒε=su=vɑ̃=ɑ̃=vi=də=lε=se=tɔ̃=be 10
  də=mə=diʁə=sε=tœ̃=ɡaʁ=kɔ=mə=lε=zo=tʁə=lε=sə=lə=sɑ̃=na=le 17
  mε=ʒə=ni=a=ʁi=və=pa 7
  mε=muvə=mɑ̃=mε=ʁe=flεk=sjɔ̃=mɔ̃=kœʁ=sɔ̃=tus=blɔ=ke=syʁ=twa 15
  ʒε=bo=e=sε=j=e 6
  ʒə=na=ʁi=və=ʁε=pʁɔ=ba=blə=mɑ̃=ʒa=mε=za=tu=blje 14
  nu=sɔ=mə=mε=mə=pa=se=dε=nə=mi 10
  a=a=lje=sεtə=sit=ɥa=sjɔ̃=o=ʁa=ʃɑ̃=ʒe=mɔ̃=pwɛ̃=də=vɥ=syʁ=lə=mɔt=a=mis 20
  ty=ε=si=ɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=dɑ̃=ma=vi 9
  nə=mə=kɔ̃=si=dεʁə=pa=kɔ=mə=nɔʁ=ma=lə=ʒə=tɑ̃=pʁi 14

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
04/12/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Publié le 29/02/2004 00:00

L'écrit contient 329 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Minimim

Récompense

0
0
0