Poème-France.com

Poeme : Amour PurAmour Pur

Mat…
Comme dit une chanson : un jour au l’autre on se retrouvera
Et bien moi j’espère qu’il ne m’oublieras pas
C’est déjà si dur
D’avoir un amour pur
Pour cet homme que je connais depuis un bout de temps…
Depuis environ quatre ans.
Je l’aime depuis le premier moment
Et je l’aime toujours, encore plus passionnément.
C’est comme si le destin nous avaient réunis
Mais pour l’instant nous ne sommes que des amis…
Je chéris
Totalement tout de lui,
Ses mouvements, sa voix, son sourire et ses yeux.
Maintenant je voudrais formuler un vœu :
Un jour ou l’autre, j’espère que l’on sera ensemble… Personne ne dira « il » ou « elle » ils diront « eux ».
Je sais que se ne sera pas demain,
Que tu réalisera que mes mots ne sont pas malsains
Quand je pense à toi,
Je me dis que tu es mon soleil, seulement à moi.
Tes rayons m’éclairent même pendant la noirceur.
Ces moments où mes rêves laissent place à mes peurs.
La peur de ne plus jamais te voir,
Sans toi, ma vie serait noire.
Noire de haine mais aussi de chagrin.
Je me lève et que je me rends compte que tu n’es pas à côté de moi, tous les matins…
Mon amour est à part entière.
Aucune graine ne s’en détache, pourtant tu ne m’aimes pas de la même manière… .
J’ai souvent envie de laisser tomber.
De me dire : c’est un gars comme les autres, laisses le s’en aller…
Mais je n’y arrives pas.
Mes mouvements, mes réflexions, mon cœur, sont tous bloqués sur toi.
J’ai beau essayer,
Je n’arriverais probablement jamais à t’oublié.
Nous sommes même passés d’ennemis
À alliés, cette situation aura changé mon point de vue sur le mot « amis »
Tu es si important dans ma vie… .
Ne me considère pas comme normale, je t’en prie.
Minimim

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ma…
kɔmə di ynə ʃɑ̃sɔ̃ : œ̃ ʒuʁ o lotʁə ɔ̃ sə ʁətʁuvəʁa
e bjɛ̃ mwa ʒεspεʁə kil nə mubljəʁa pa
sε deʒa si dyʁ
davwaʁ œ̃n- amuʁ pyʁ
puʁ sεt ɔmə kə ʒə kɔnε dəpɥiz- œ̃ bu də tɑ̃…
dəpɥiz- ɑ̃viʁɔ̃ katʁə ɑ̃.
ʒə lεmə dəpɥi lə pʁəmje mɔmɑ̃
e ʒə lεmə tuʒuʁ, ɑ̃kɔʁə plys pasjɔnemɑ̃.
sε kɔmə si lə dεstɛ̃ nuz- avε ʁeyni
mε puʁ lɛ̃stɑ̃ nu nə sɔmə kə dεz- ami…
ʒə ʃeʁi
tɔtaləmɑ̃ tu də lɥi,
sε muvəmɑ̃, sa vwa, sɔ̃ suʁiʁə e sεz- iø.
mɛ̃tənɑ̃ ʒə vudʁε fɔʁmyle œ̃ vey :
œ̃ ʒuʁ u lotʁə, ʒεspεʁə kə lɔ̃ səʁa ɑ̃sɑ̃blə… pεʁsɔnə nə diʁa « il » u « εllə » ils diʁɔ̃t « øks ».
ʒə sε kə sə nə səʁa pa dəmɛ̃,
kə ty ʁealizəʁa kə mε mo nə sɔ̃ pa malsɛ̃
kɑ̃ ʒə pɑ̃sə a twa,
ʒə mə di kə ty ε mɔ̃ sɔlεj, sələmɑ̃ a mwa.
tε ʁεjɔ̃ meklεʁe mεmə pɑ̃dɑ̃ la nwaʁsœʁ.
sε mɔmɑ̃z- u mε ʁεvə lεse plasə a mε pœʁ.
la pœʁ də nə plys ʒamε tə vwaʁ,
sɑ̃ twa, ma vi səʁε nwaʁə.
nwaʁə də-εnə mεz- osi də ʃaɡʁɛ̃.
ʒə mə lεvə e kə ʒə mə ʁɑ̃ kɔ̃tə kə ty nε pa a kote də mwa, tus lε matɛ̃…
mɔ̃n- amuʁ εt- a paʁ ɑ̃tjεʁə.
okynə ɡʁεnə nə sɑ̃ detaʃə, puʁtɑ̃ ty nə mεmə pa də la mεmə manjεʁə…
ʒε suvɑ̃ ɑ̃vi də lεse tɔ̃be.
də mə diʁə : sεt- œ̃ ɡaʁ kɔmə lεz- otʁə, lεsə lə sɑ̃n- ale…
mε ʒə ni aʁivə pa.
mε muvəmɑ̃, mε ʁeflεksjɔ̃, mɔ̃ kœʁ, sɔ̃ tus blɔke syʁ twa.
ʒε bo esεje,
ʒə naʁivəʁε pʁɔbabləmɑ̃ ʒamεz- a tublje.
nu sɔmə mεmə pase dεnəmi
a alje, sεtə sitɥasjɔ̃ oʁa ʃɑ̃ʒe mɔ̃ pwɛ̃ də vɥ syʁ lə mɔt « amis »
ty ε si ɛ̃pɔʁtɑ̃ dɑ̃ ma vi…
nə mə kɔ̃sidεʁə pa kɔmə nɔʁmalə, ʒə tɑ̃ pʁi.