Poème-France.com

Poeme : Cht’MCht’M

Ton doux visage
Tu me regardes avec tes yeux scintillants
Je me sens comme un nuage
Emporté par le vent
Ton charme m’a prit en otage
Avec ta voix
Tu me dis je t’aime
Ta si belle voix
Si belle quelle me fait oublier ma haine
J’aimerais l’entendre une autre fois
Tes yeux
Tu ne fais que me regarder
De ton regard amoureux
Tu me fais craquer
Tu me séduis, je te veux
Si je pouvais arrêter le temps
Même si sa ne me ressemble
Pour me souvenir de tous ces beaux moments
Passer ensemble
Je t’aime tellement…
Miss_Kris

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tɔ̃ du vizaʒə
ty mə ʁəɡaʁdəz- avεk tεz- iø sɛ̃tijɑ̃
ʒə mə sɑ̃s kɔmə œ̃ nɥaʒə
ɑ̃pɔʁte paʁ lə vɑ̃
tɔ̃ ʃaʁmə ma pʁi ɑ̃n- ɔtaʒə
avεk ta vwa
ty mə di ʒə tεmə
ta si bεllə vwa
si bεllə kεllə mə fε ublje ma-εnə
ʒεməʁε lɑ̃tɑ̃dʁə ynə otʁə fwa
tεz- iø
ty nə fε kə mə ʁəɡaʁde
də tɔ̃ ʁəɡaʁ amuʁø
ty mə fε kʁake
ty mə sedɥi, ʒə tə vø
si ʒə puvεz- aʁεte lə tɑ̃
mεmə si sa nə mə ʁəsɑ̃blə
puʁ mə suvəniʁ də tus sε bo mɔmɑ̃
pase ɑ̃sɑ̃blə
ʒə tεmə tεllmɑ̃…