Poeme : Cht’m

Cht’m

Ton doux visage
Tu me regardes avec tes yeux scintillants
Je me sens comme un nuage
Emporté par le vent
Ton charme m’a prit en otage
Avec ta voix
Tu me dis je t’aime
Ta si belle voix
Si belle quelle me fait oublier ma haine
J’aimerais l’entendre une autre fois
Tes yeux
Tu ne fais que me regarder
De ton regard amoureux
Tu me fais craquer
Tu me séduis, je te veux
Si je pouvais arrêter le temps
Même si sa ne me ressemble
Pour me souvenir de tous ces beaux moments
Passer ensemble
Je t’aime tellement…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Cht’m

  ton=doux=vi=sage 4
  tu=me=re=gar=des=a=vec=tes=yeux=s=cin=tillants 12
  je=me=sens=commeun=nuage 5
  em=por=té=par=le=vent 6
  ton=char=me=ma=prit=en=o=tage 8
  a=vec=ta=voix 4
  tu=me=dis=je=taime 5
  ta=si=bel=le=voix 5
  si=bel=le=quel=le=me=fait=ou=blier=ma=haine 11
  jaime=rais=len=tendreu=ne=au=tre=fois 8
  tes=y=eux 3
  tu=ne=fais=que=me=re=gar=der 8
  de=ton=re=gard=a=mou=reux 7
  tu=me=fais=cra=quer 5
  tu=me=sé=duis=je=te=veux 7
  si=je=pou=vais=ar=rê=ter=le=temps 9
  mê=me=si=sa=ne=me=res=semble 8
  pour=me=souve=nir=de=tous=ces=beaux=moments 9
  pas=ser=en=semble 4
  je=tai=me=tel=le=ment 6
 • Phonétique : Cht’m

  tɔ̃ du vizaʒə
  ty mə ʁəɡaʁdəz- avεk tεz- iø sɛ̃tijɑ̃
  ʒə mə sɑ̃s kɔmə œ̃ nɥaʒə
  ɑ̃pɔʁte paʁ lə vɑ̃
  tɔ̃ ʃaʁmə ma pʁi ɑ̃n- ɔtaʒə
  avεk ta vwa
  ty mə di ʒə tεmə
  ta si bεllə vwa
  si bεllə kεllə mə fε ublje ma-εnə
  ʒεməʁε lɑ̃tɑ̃dʁə ynə otʁə fwa
  tεz- iø
  ty nə fε kə mə ʁəɡaʁde
  də tɔ̃ ʁəɡaʁ amuʁø
  ty mə fε kʁake
  ty mə sedɥi, ʒə tə vø
  si ʒə puvεz- aʁεte lə tɑ̃
  mεmə si sa nə mə ʁəsɑ̃blə
  puʁ mə suvəniʁ də tus sε bo mɔmɑ̃
  pase ɑ̃sɑ̃blə
  ʒə tεmə tεllmɑ̃…
 • Syllabes Phonétique : Cht’m

  tɔ̃=du=vi=za=ʒə 5
  tymə=ʁə=ɡaʁ=də=za=vεk=tε=zi=ø=sɛ̃=ti=jɑ̃ 12
  ʒə=mə=sɑ̃s=kɔ=mə=œ̃=nɥ=aʒə 8
  ɑ̃=pɔʁ=te=paʁ=lə=vɑ̃ 6
  tɔ̃=ʃaʁ=mə=ma=pʁi=ɑ̃=nɔ=taʒə 8
  a=vεk=ta=vwa 4
  ty=mə=di=ʒə=tε=mə 6
  ta=si=bεl=lə=vwa 5
  si=bεllə=kεl=lə=mə=fε=u=blje=ma-εnə 10
  ʒεmə=ʁε=lɑ̃=tɑ̃dʁəy=nə=o=tʁə=fwa 8
  tε=zi=ø 3
  ty=nə=fε=kə=mə=ʁə=ɡaʁ=de 8
  də=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=a=mu=ʁø 7
  ty=mə=fε=kʁa=ke 5
  ty=mə=sed=ɥi=ʒə=tə=vø 7
  siʒə=pu=vε=za=ʁε=te=lə=tɑ̃ 8
  mε=mə=si=sa=nə=mə=ʁə=sɑ̃blə 8
  puʁmə=su=və=niʁ=də=tus=sε=bo=mɔ=mɑ̃ 10
  pa=se=ɑ̃=sɑ̃=blə 5
  ʒə=tε=mə=tεl=lmɑ̃ 5

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/08/2005 11:42Painoir

Jolie écrit.

Poème Amour
Publié le 10/08/2005 08:02

L'écrit contient 103 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Miss_Kris

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs