Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : J’Ai Mal Ici

Poème - Sans Thème -
Publié le 19/08/2005 00:00

L'écrit contient 281 mots qui sont répartis dans 11 strophes.

Poete : Painoir

J’Ai Mal Ici

J’ai mal ici
Je ne sais que dire
Car il n’y a rien à dire
J’en ai marre de cela
Je veux partir là bas

Ici je n’ai plus de place
Plus personne ne me parle
Je vais finir toute seule
Sans aucunes phrases

Non vous ne comprenez pas
Car vous vous en foutez
Vous, vous allez bien juste cela
Vous ne voulez pas une suicidée

Non, vous ne voulez pas de moi
Juste une présence pour vous faire croire
Que tout va bien et que vous pouvez continuer de boire
Tout ce que vous voulez c’est voir l’ombre de moi

Je pourrais me mutilé devant l’écran
Vous ne verrez pas le sang
Juste un pseudo donc tout va bien
Elle est en bon chemin

Juste votre propre intérêt
Peut être suis-je égoïste
Mais j’aimerais une épaule vivante
Mais elle n’est pas ici pourtant j’aimerais


J’aurais voulus trouver quelque chose
Qui puisse au moins apaiser ma souffrance
Mais chaque jour j’ai encore plus mal au cœur
Chaque jour je sombre dans mon malheur

Mais peut importe tout le monde s’en fou
Ce mieux pour tous que je me taise
Que personne ne supporte ma souffrance
Et que je finisse dans un asile de fou

Je suis désolé de n’avoir allumé mon portable
Maintenant je sais que tu m’as remplacé
Et que tu ne reviendras pas, je serai seule
Seule à pleurer, regretter, souffrir d’un passé

Maintenant je n’ai pas beaucoup d’option
Et même pour ma vie il n’y a pas de solution
Alors maintenant je vais me retirer
Et vous laissez
 • Pieds Hyphénique: J’Ai Mal Ici

  jai=mal=i=ci 4
  je=ne=sais=que=di=re 6
  car=il=ny=a=rien=à=dire 7
  jen=ai=mar=re=de=ce=la 7
  je=veux=par=tir=là=bas 6

  ici=je=nai=plus=de=place 6
  plus=per=sonne=ne=me=parle 6
  je=vais=fi=nir=toute=seule 6
  sans=au=cu=nes=phra=ses 6

  non=vous=ne=compre=nez=pas 6
  car=vous=vous=en=fou=tez 6
  vous=vous=al=lez=bien=jus=te=ce=la 9
  vous=ne=vou=lez=pas=une=sui=ci=dée 9

  non=vous=ne=vou=lez=pas=de=moi 8
  jus=teune=pré=sen=ce=pour=vous=fai=re=croire 10
  que=tout=va=bien=et=que=vous=pou=vez=con=ti=nuer=de=boire 14
  tout=ce=que=vous=vou=lez=cest=voir=lombre=de=moi 11

  je=pour=rais=me=mu=ti=lé=de=vant=lé=cran 11
  vous=ne=ver=rez=pas=le=sang 7
  jus=teun=p=seu=do=donc=tout=va=bien 9
  elle=est=en=bon=che=min 6

  jus=te=votre=pro=prein=té=rêt 7
  peut=être=suis=je=é=goïste 6
  mais=jaime=rais=uneé=pau=le=vi=vante 8
  mais=elle=nest=pas=i=ci=pour=tant=jaime=rais 10
  1

  jau=rais=vou=lus=trou=ver=quel=que=chose 9
  qui=puisseau=moins=a=pai=ser=ma=souf=france 9
  mais=cha=que=jour=jai=en=core=plus=mal=au=cœur 11
  cha=que=jour=je=sombre=dans=mon=malheur 8

  mais=peut=im=porte=tout=le=monde=sen=fou 9
  ce=mieux=pour=tous=que=je=me=taise 8
  que=per=sonne=ne=sup=por=te=ma=souf=france 10
  et=que=je=fi=nisse=dans=un=a=si=le=de=fou 12

  je=suis=dé=so=lé=de=na=voir=al=lu=mé=mon=por=table 14
  mainte=nant=je=sais=que=tu=mas=rem=pla=cé 10
  et=que=tu=ne=re=vien=dras=pas=je=se=rai=seule 12
  seuleà=pleu=rer=re=gret=ter=souf=frir=dun=pas=sé 11

  mainte=nant=je=nai=pas=beau=coup=dop=tion 9
  et=même=pour=ma=vie=il=ny=a=pas=de=so=lu=tion 13
  a=lors=mainte=nant=je=vais=me=re=ti=rer 10
  et=vous=lais=sez 4
 • Phonétique : J’Ai Mal Ici

  ʒε mal isi
  ʒə nə sε kə diʁə
  kaʁ il ni a ʁjɛ̃ a diʁə
  ʒɑ̃n- ε maʁə də səla
  ʒə vø paʁtiʁ la ba

  isi ʒə nε plys də plasə
  plys pεʁsɔnə nə mə paʁlə
  ʒə vε finiʁ tutə sələ
  sɑ̃z- okynə fʁazə

  nɔ̃ vu nə kɔ̃pʁəne pa
  kaʁ vu vuz- ɑ̃ fute
  vu, vuz- ale bjɛ̃ ʒystə səla
  vu nə vule pa ynə sɥiside

  nɔ̃, vu nə vule pa də mwa
  ʒystə ynə pʁezɑ̃sə puʁ vu fεʁə kʁwaʁə
  kə tu va bjɛ̃ e kə vu puve kɔ̃tinɥe də bwaʁə
  tu sə kə vu vule sε vwaʁ lɔ̃bʁə də mwa

  ʒə puʁʁε mə mytile dəvɑ̃ lekʁɑ̃
  vu nə veʁe pa lə sɑ̃
  ʒystə œ̃ psødo dɔ̃k tu va bjɛ̃
  εllə εt- ɑ̃ bɔ̃ ʃəmɛ̃

  ʒystə vɔtʁə pʁɔpʁə ɛ̃teʁε
  pø εtʁə sɥi ʒə eɡɔistə
  mε ʒεməʁεz- ynə epolə vivɑ̃tə
  mεz- εllə nε pa isi puʁtɑ̃ ʒεməʁε


  ʒoʁε vulys tʁuve kεlkə ʃozə
  ki pɥisə o mwɛ̃z- apεze ma sufʁɑ̃sə
  mε ʃakə ʒuʁ ʒε ɑ̃kɔʁə plys mal o kœʁ
  ʃakə ʒuʁ ʒə sɔ̃bʁə dɑ̃ mɔ̃ malœʁ

  mε pø ɛ̃pɔʁtə tu lə mɔ̃də sɑ̃ fu
  sə mjø puʁ tus kə ʒə mə tεzə
  kə pεʁsɔnə nə sypɔʁtə ma sufʁɑ̃sə
  e kə ʒə finisə dɑ̃z- œ̃n- azilə də fu

  ʒə sɥi dezɔle də navwaʁ alyme mɔ̃ pɔʁtablə
  mɛ̃tənɑ̃ ʒə sε kə ty ma ʁɑ̃plase
  e kə ty nə ʁəvjɛ̃dʁa pa, ʒə səʁε sələ
  sələ a pləʁe, ʁəɡʁεte, sufʁiʁ dœ̃ pase

  mɛ̃tənɑ̃ ʒə nε pa boku dɔpsjɔ̃
  e mεmə puʁ ma vi il ni a pa də sɔlysjɔ̃
  alɔʁ mɛ̃tənɑ̃ ʒə vε mə ʁətiʁe
  e vu lεse
 • Pieds Phonétique : J’Ai Mal Ici

  ʒε=mal=i=si 4
  ʒə=nə=sε=kə=di=ʁə 6
  kaʁ=il=ni=a=ʁj=ɛ̃=a=di=ʁə 9
  ʒɑ̃=nε=ma=ʁə=də=sə=la 7
  ʒə=vø=paʁ=tiʁ=la=ba 6

  i=si=ʒə=nε=plys=də=pla=sə 8
  plys=pεʁ=sɔ=nə=nə=mə=paʁ=lə 8
  ʒə=vε=fi=niʁ=tu=tə=sə=lə 8
  sɑ̃=zo=ky=nə=fʁa=zə 6

  nɔ̃=vu=nə=kɔ̃=pʁə=ne=pa 7
  kaʁ=vu=vu=zɑ̃=fu=te 6
  vu=vu=za=le=bj=ɛ̃=ʒys=tə=sə=la 10
  vu=nə=vu=le=pa=y=nə=sɥi=si=de 10

  nɔ̃=vu=nə=vu=le=pa=də=mwa 8
  ʒys=tə=y=nə=pʁe=zɑ̃=sə=puʁ=vu=fε=ʁə=kʁwaʁə 12
  kə=tu=va=bjɛ̃=e=kə=vu=pu=ve=kɔ̃=tin=ɥe=də=bwaʁə 14
  tu=sə=kə=vu=vu=le=sε=vwaʁ=lɔ̃=bʁə=də=mwa 12

  ʒə=puʁ=ʁε=mə=my=ti=le=də=vɑ̃=le=kʁɑ̃ 11
  vu=nə=ve=ʁe=pa=lə=sɑ̃ 7
  ʒys=tə=œ̃=psø=do=dɔ̃k=tu=va=bj=ɛ̃ 10
  εl=lə=ε=tɑ̃=bɔ̃=ʃə=mɛ̃ 7

  ʒys=tə=vɔ=tʁə=pʁɔ=pʁə=ɛ̃=te=ʁε 9
  pø=ε=tʁə=sɥi=ʒə=e=ɡɔ=is=tə 9
  mε=ʒε=mə=ʁε=zynə=e=po=lə=vi=vɑ̃tə 10
  mε=zεllə=nε=pa=i=si=puʁ=tɑ̃=ʒεmə=ʁε 10
  1

  ʒo=ʁε=vu=lys=tʁu=ve=kεl=kə=ʃo=zə 10
  ki=pɥisə=o=mwɛ̃=za=pε=ze=ma=su=fʁɑ̃sə 10
  mε=ʃakə=ʒuʁ=ʒε=ɑ̃=kɔ=ʁə=plys=mal=o=kœʁ 11
  ʃa=kə=ʒuʁ=ʒə=sɔ̃=bʁə=dɑ̃=mɔ̃=ma=lœʁ 10

  mε=pø=ɛ̃=pɔʁtə=tu=lə=mɔ̃=də=sɑ̃=fu 10
  sə=mj=ø=puʁ=tus=kə=ʒə=mə=tε=zə 10
  kə=pεʁ=sɔnə=nə=sy=pɔʁ=tə=ma=su=fʁɑ̃sə 10
  e=kə=ʒə=fi=nisə=dɑ̃=zœ̃=na=zi=lə=də=fu 12

  ʒə=sɥi=de=zɔ=le=də=na=vwaʁ=a=ly=me=mɔ̃=pɔʁtablə 13
  mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=sεkə=ty=ma=ʁɑ̃=pla=se 10
  e=kə=tynə=ʁə=vjɛ̃=dʁa=pa=ʒə=sə=ʁε=sə=lə 12
  sə=ləaplə=ʁe=ʁə=ɡʁε=te=su=fʁiʁ=dœ̃=pase 10

  mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=nε=pa=bo=ku=dɔp=sjɔ̃ 10
  e=mεmə=puʁ=ma=vi=il=ni=a=pa=də=sɔ=ly=sjɔ̃ 13
  a=lɔʁ=mɛ̃=tə=nɑ̃ʒə=vε=mə=ʁə=ti=ʁe 10
  e=vu=lε=se 4

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
22/10/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.