Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Ma Chérie

Poème - Sans Thème -
Publié le 10/09/2005 13:05

L'écrit contient 152 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Painoir

Ma Chérie

Joy, ma petite ange
Un sourire sur un ton visage
J’aimerais te voir heureuse
Et plus plongé dans la souffrance
Ne pensant plus à ta mort
Et oubliant le vide de ton corps
Je veux te voir en couleur
Plus jamais derrière le malheur
Je t’aiderais à trouver les ailes
Je suis sur que petite chenille
Deviendras un jolie papillon
Cette fois sa ne seras pas une illusion
Tu pourras enfin t’envoler dans les étoiles
Mais ne crois jamais que tu es toute seule
Car sois sur si un jour il y a chez toi la mort
J’irai soigner tes blessures au plus profond de ton corps
En décembre ou en août je serai toujours là
Avec toi, quand tu partiras
En attendant je veux ton bonheur
Je veux te voir près des étoiles
Pour que tu sois encore plus belle
Je veux le monde en tes couleurs
 • Pieds Hyphénique: Ma Chérie

  joy=ma=pe=ti=te=an=ge 7
  un=sou=rire=sur=un=ton=vi=sage 8
  jai=me=rais=te=voir=heu=reu=se 8
  et=plus=plon=gé=dans=la=souf=france 8
  ne=pen=sant=plus=à=ta=mort 7
  et=ou=bliant=le=vide=de=ton=corps 8
  je=veux=te=voir=en=cou=leur 7
  plus=ja=mais=der=rière=le=mal=heur 8
  je=taide=rais=à=trou=ver=les=ailes 8
  je=suis=sur=que=pe=tite=che=nille 8
  de=vien=dras=un=jo=lie=pa=pillon 8
  cette=fois=sa=ne=se=ras=pas=u=ne=illu=sion 11
  tu=pour=ras=en=fin=ten=vo=ler=dans=les=é=toiles 12
  mais=ne=crois=ja=mais=que=tu=es=toute=seule 10
  car=sois=sur=si=un=jour=il=y=a=chez=toi=la=mort 13
  ji=rai=soi=gner=tes=bles=sures=au=plus=pro=fond=de=ton=corps 14
  en=dé=cem=breou=en=a=oût=je=se=rai=tou=jours=là 13
  a=vec=toi=quand=tu=par=ti=ras 8
  en=at=ten=dant=je=veux=ton=bon=heur 9
  je=veux=te=voir=près=des=é=toiles 8
  pour=que=tu=sois=en=core=plus=belle 8
  je=veux=le=monde=en=tes=cou=leurs 8
 • Phonétique : Ma Chérie

  ʒwa, ma pətitə ɑ̃ʒə
  œ̃ suʁiʁə syʁ œ̃ tɔ̃ vizaʒə
  ʒεməʁε tə vwaʁ œʁøzə
  e plys plɔ̃ʒe dɑ̃ la sufʁɑ̃sə
  nə pɑ̃sɑ̃ plysz- a ta mɔʁ
  e ubljɑ̃ lə vidə də tɔ̃ kɔʁ
  ʒə vø tə vwaʁ ɑ̃ kulœʁ
  plys ʒamε dəʁjεʁə lə malœʁ
  ʒə tεdəʁεz- a tʁuve lεz- εlə
  ʒə sɥi syʁ kə pətitə ʃənijə
  dəvjɛ̃dʁaz- œ̃ ʒɔli papijɔ̃
  sεtə fwa sa nə səʁa pa ynə ilyzjɔ̃
  ty puʁʁaz- ɑ̃fɛ̃ tɑ̃vɔle dɑ̃ lεz- etwalə
  mε nə kʁwa ʒamε kə ty ε tutə sələ
  kaʁ swa syʁ si œ̃ ʒuʁ il i a ʃe twa la mɔʁ
  ʒiʁε swaɲe tε blesyʁəz- o plys pʁɔfɔ̃ də tɔ̃ kɔʁ
  ɑ̃ desɑ̃bʁə u ɑ̃n- aut ʒə səʁε tuʒuʁ la
  avεk twa, kɑ̃ ty paʁtiʁa
  ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ ʒə vø tɔ̃ bɔnœʁ
  ʒə vø tə vwaʁ pʁε dεz- etwalə
  puʁ kə ty swaz- ɑ̃kɔʁə plys bεllə
  ʒə vø lə mɔ̃də ɑ̃ tε kulœʁ
 • Pieds Phonétique : Ma Chérie

  ʒwa=ma=pə=ti=tə=ɑ̃=ʒə 7
  œ̃=su=ʁi=ʁə=syʁ=œ̃=tɔ̃=vi=za=ʒə 10
  ʒε=mə=ʁε=tə=vwaʁ=œ=ʁø=zə 8
  e=plys=plɔ̃=ʒe=dɑ̃=la=su=fʁɑ̃=sə 9
  nə=pɑ̃=sɑ̃=plys=za=ta=mɔʁ 7
  e=u=blj=ɑ̃=lə=vi=də=də=tɔ̃=kɔʁ 10
  ʒə=vø=tə=vwaʁ=ɑ̃=ku=lœ=ʁə 8
  plys=ʒa=mε=də=ʁj=ε=ʁə=lə=ma=lœʁ 10
  ʒə=tε=də=ʁε=za=tʁu=ve=lε=zε=lə 10
  ʒə=sɥi=syʁ=kə=pə=ti=tə=ʃə=ni=jə 10
  də=vj=ɛ̃=dʁa=zœ̃=ʒɔ=li=pa=pi=jɔ̃ 10
  sεtə=fwa=sa=nə=sə=ʁa=pa=y=nə=i=ly=zjɔ̃ 12
  ty=puʁ=ʁa=zɑ̃=fɛ̃=tɑ̃=vɔ=le=dɑ̃=lε=ze=twalə 12
  mεnə=kʁwa=ʒa=mε=kə=ty=ε=tu=tə=sə=lə 11
  kaʁ=swa=syʁ=si=œ̃=ʒuʁ=il=i=a=ʃe=twa=la=mɔʁ 13
  ʒi=ʁε=swa=ɲe=tε=ble=syʁə=zo=plys=pʁɔ=fɔ̃də=tɔ̃=kɔʁ 13
  ɑ̃=de=sɑ̃bʁəu=ɑ̃=na=ut=ʒə=sə=ʁε=tu=ʒuʁ=la 12
  a=vεk=twa=kɑ̃=ty=paʁ=ti=ʁa 8
  ɑ̃=na=tɑ̃=dɑ̃=ʒə=vø=tɔ̃=bɔ=nœ=ʁə 10
  ʒə=vø=tə=vwaʁ=pʁε=dε=ze=twa=lə 9
  puʁ=kə=ty=swa=zɑ̃=kɔ=ʁə=plys=bεl=lə 10
  ʒə=vø=lə=mɔ̃=də=ɑ̃=tε=ku=lœ=ʁə 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/09/2005 13:24(F)Fleurlune Mimi(F)

magnifique poeme que tu lui a dedié
elle en sera heureuse ..

la fleur de lune (f)

Auteur de Poésie
10/09/2005 13:37Mya..

c trés joli
chui sur ke ça lui fera plaisir si elle le lisé