Poème-France.com

Poeme : Mal Dans Ma PeauMal Dans Ma Peau

Je ne me sens pas bien
En ce moment je ne ressens plus rien
Je suis une coquille vide
Sous ma peau métissée, livide.

Je suis mal dans ma peau
Pour moi, tout est trop beau
Je n’arrive plus à savoir qui je suis
Ma haine pour moi-même grossie

Je ne peux pas m’arrêter de pleurer
Je ne peux pas me dire que tout va bien se passer
Je n’arrive pas à positiver
Et mes angoisses, mes peurs à oublier.

Pourquoi mon esprit, ma tête ne répondent plus ?
Est ce que j’ai vraimen tout perdu ?
Je mène une vie illusoire
N’arrivant même plus à me regarder dans un miroir
Je vois l’avenir en noir
Sans aucune lumière sans le moindre espoir

Je parais quelqu’un que je ne suis pas
A mes yeux, je ne suis plus moi
Aux des autres je n’existe pas
Et je me lamente, longtemps… comme ça
Ne sachant pas vraiement pourquoi :

Pourquoi j’ai si mal ?
Pourquoi cet écrit me semble vital.

A ceux qui liront ce poème
Sacher qu’il marrive d’avoir des problèmes
Pas seulement de cœur brisé
Ou d’amitié achevée,
Mais simplement avec moi même.
Missjuly

PostScriptum

Un poème qui décrit mon état d’esprit, surtout en ce moment ou durant mes coups de blues. Laissez vos commentaires…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə mə sɑ̃s pa bjɛ̃
ɑ̃ sə mɔmɑ̃ ʒə nə ʁəsɛ̃ plys ʁjɛ̃
ʒə sɥiz- ynə kɔkjə vidə
su ma po metise, lividə.

ʒə sɥi mal dɑ̃ ma po
puʁ mwa, tut- ε tʁo bo
ʒə naʁivə plysz- a savwaʁ ki ʒə sɥi
ma-εnə puʁ mwa mεmə ɡʁɔsi

ʒə nə pø pa maʁεte də pləʁe
ʒə nə pø pa mə diʁə kə tu va bjɛ̃ sə pase
ʒə naʁivə pa a pozitive
e mεz- ɑ̃ɡwasə, mε pœʁz- a ublje.

puʁkwa mɔ̃n- εspʁi, ma tεtə nə ʁepɔ̃de plys ?
ε sə kə ʒε vʁεmɛ̃ tu pεʁdy ?
ʒə mεnə ynə vi ilyzwaʁə
naʁivɑ̃ mεmə plysz- a mə ʁəɡaʁde dɑ̃z- œ̃ miʁwaʁ
ʒə vwa lavəniʁ ɑ̃ nwaʁ
sɑ̃z- okynə lymjεʁə sɑ̃ lə mwɛ̃dʁə εspwaʁ

ʒə paʁε kεlkœ̃ kə ʒə nə sɥi pa
a mεz- iø, ʒə nə sɥi plys mwa
o dεz- otʁə- ʒə nεɡzistə pa
e ʒə mə lamɑ̃tə, lɔ̃tɑ̃… kɔmə sa
nə saʃɑ̃ pa vʁεmɑ̃ puʁkwa :

puʁkwa ʒε si mal ?
puʁkwa sεt ekʁi mə sɑ̃blə vital.

a sø ki liʁɔ̃ sə pɔεmə
saʃe kil maʁivə davwaʁ dε pʁɔblεmə
pa sələmɑ̃ də kœʁ bʁize
u damitje aʃəve,
mε sɛ̃pləmɑ̃ avεk mwa mεmə.