Poeme : C’est Fini

C’est Fini

Pourquoi je m’évertue à vouloir être ton amie ?
Alors que que tu n’en as pas envie.
C’est à cause de toi que mon cœur à souvent saigner !
Et j’ai l’impression que sa t’amuser. .
Avoue donc ! arrêtes de te cacher
Tu n’as jamais voulu entre nous deux une amitié.
Je suis sûre que sa t’aurais embêté

Je te hais, sache le, je te hais
Je vais t’oublier, ça je te le promet
Espèce d’ordure, tu m’as fait souffrir
Et je suis persuadée que ça te faisait rire
De me voir en peine, malheureuse ça t’éclatais
De savoir couler mes larmes pour toi tu aimais

En faite tu es le mal incarné
Je ne connais personne qui m’ai autant torturé
Je ne veux plus être une vulagaire poupée
Avec laquelle tu continuerais de jouer
Pour ensuite à jamais t’en débarasser

Tu crois que je vais continuer à t’aimer
Un conseil, oublies vite cette idée

Ces mots tu vas les entendre pendant longtemps résonner :
Je ne t’aime plus, je te déteste, je te hais

Que cette pseudo amitié s’efface
Me laisse enfin vivre, me rende mon espace

Je ne pensais pas un jour dire ça,
Mais ma première erreure est de t’avoir connu toi
Comment j’ai pu être bête à ce point là ?

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: C’est Fini

  pour=quoi=je=mé=ver=tue=à=vou=loir=ê=tre=ton=a=mie 14
  a=lors=que=que=tu=nen=as=pas=en=vie 10
  cest=à=cau=se=de=toi=que=mon=cœur=à=sou=vent=sai=gner 14
  et=jai=lim=pres=si=on=que=sa=ta=mu=ser 11
  avoue=donc=ar=rê=tes=de=te=ca=cher 9
  tu=nas=ja=mais=vou=lu=entre=nous=deux=u=ne=a=mi=tié 14
  je=suis=sû=re=que=sa=tau=rais=em=bê=té 11

  je=te=hais=sa=che=le=je=te=hais 9
  je=vais=tou=bli=er=ça=je=te=le=pro=met 11
  es=pè=ce=dor=du=re=tu=mas=fait=souf=frir 11
  et=je=suis=per=sua=dée=que=ça=te=fai=sait=ri=re 13
  de=me=voir=en=pei=ne=mal=heu=reu=se=ça=té=cla=tais 14
  de=sa=voir=cou=ler=mes=lar=mes=pour=toi=tu=ai=mais 13

  en=fai=te=tu=es=le=mal=in=car=né 10
  je=ne=con=nais=per=son=ne=qui=mai=au=tant=tor=tu=ré 14
  je=ne=veux=plus=ê=tre=u=ne=vu=la=gai=re=pou=pée 14
  a=vec=la=quel=le=tu=con=ti=nue=rais=de=jou=er 13
  pour=en=sui=te=à=ja=mais=ten=dé=ba=ras=ser 12

  tu=crois=que=je=vais=con=ti=nuer=à=tai=mer 11
  un=con=seil=ou=blies=vi=te=cet=te=i=dée 11

  ces=mots=tu=vas=les=enten=dre=pen=dant=long=temps=ré=son=ner 14
  je=ne=tai=me=plus=je=te=dé=tes=te=je=te=hais 13

  que=cet=te=p=seu=do=a=mi=ti=é=sef=fa=ce 13
  me=lais=se=en=fin=vi=vre=me=ren=de=mon=es=pa=ce 14

  je=ne=pen=sais=pas=un=jour=di=re=ça 10
  mais=ma=pre=miè=re=er=reure=est=de=ta=voir=con=nu=toi 14
  com=ment=jai=pu=ê=tre=bê=te=à=ce=point=là 12
 • Phonétique : C’est Fini

  puʁkwa ʒə mevεʁtɥ a vulwaʁ εtʁə tɔ̃n- ami ?
  alɔʁ kə kə ty nɑ̃n- a pa ɑ̃vi.
  sεt- a kozə də twa kə mɔ̃ kœʁ a suvɑ̃ sεɲe !
  e ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ kə sa tamyze.
  avu dɔ̃k ! aʁεtə də tə kaʃe
  ty na ʒamε vuly ɑ̃tʁə nu døz- ynə amitje.
  ʒə sɥi syʁə kə sa toʁεz- ɑ̃bεte

  ʒə tə-ε, saʃə lə, ʒə tə-ε
  ʒə vε tublje, sa ʒə tə lə pʁɔmε
  εspεsə dɔʁdyʁə, ty ma fε sufʁiʁ
  e ʒə sɥi pεʁsɥade kə sa tə fəzε ʁiʁə
  də mə vwaʁ ɑ̃ pεnə, maləʁøzə sa teklatε
  də savwaʁ kule mε laʁmə- puʁ twa ty εmε

  ɑ̃ fεtə ty ε lə mal ɛ̃kaʁne
  ʒə nə kɔnε pεʁsɔnə ki mε otɑ̃ tɔʁtyʁe
  ʒə nə vø plysz- εtʁə ynə vylaɡεʁə pupe
  avεk lakεllə ty kɔ̃tinɥəʁε də ʒue
  puʁ ɑ̃sɥitə a ʒamε tɑ̃ debaʁase

  ty kʁwa kə ʒə vε kɔ̃tinɥe a tεme
  œ̃ kɔ̃sεj, ubli vitə sεtə ide

  sε mo ty va lεz- ɑ̃tɑ̃dʁə pɑ̃dɑ̃ lɔ̃tɑ̃ ʁezɔne :
  ʒə nə tεmə plys, ʒə tə detεstə, ʒə tə-ε

  kə sεtə psødo amitje sefasə
  mə lεsə ɑ̃fɛ̃ vivʁə, mə ʁɑ̃də mɔ̃n- εspasə

  ʒə nə pɑ̃sε pa œ̃ ʒuʁ diʁə sa,
  mε ma pʁəmjεʁə eʁəʁə ε də tavwaʁ kɔny twa
  kɔmɑ̃ ʒε py εtʁə bεtə a sə pwɛ̃ la ?
 • Syllabes Phonétique : C’est Fini

  puʁ=kwaʒə=me=vεʁtɥ=a=vu=lwaʁ=ε=tʁə=tɔ̃=na=mi 12
  a=lɔʁ=kə=kə=ty=nɑ̃=na=pa=ɑ̃=vi 10
  sε=ta=kozə=də=twa=kə=mɔ̃=kœʁ=a=su=vɑ̃=sε=ɲe 13
  e=ʒε=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃=kə=sa=ta=my=ze 10
  a=vu=dɔ̃k=a=ʁε=tə=də=tə=ka=ʃe 10
  ty=na=ʒa=mε=vu=lyɑ̃tʁə=nu=dø=zy=nəa=mi=tje 12
  ʒə=sɥi=syʁə=kə=sa=to=ʁε=zɑ̃=bε=te 10

  ʒə=tə-ε=sa=ʃə=lə=ʒə=tə-ε 9
  ʒə=vε=tu=blje=sa=ʒə=tə=lə=pʁɔ=mε 10
  εs=pε=sə=dɔʁ=dyʁə=ty=ma=fε=su=fʁiʁ 10
  e=ʒə=sɥi=pεʁ=sɥa=de=kə=satə=fə=zεʁiʁə 10
  də=mə=vwaʁ=ɑ̃=pεnə=ma=lə=ʁø=zə=sa=te=kla=tε 13
  də=sa=vwaʁ=ku=le=mε=laʁmə=puʁ=twa=ty=ε=mε 12

  ɑ̃=fε=tə=ty=ε=lə=mal=ɛ̃=kaʁ=ne 10
  ʒə=nə=kɔ=nε=pεʁ=sɔnə=ki=mε=o=tɑ̃=tɔʁ=ty=ʁe 13
  ʒə=nə=vø=plys=zεtʁəy=nə=vy=la=ɡε=ʁə=pu=pe 12
  a=vεk=la=kεllə=ty=kɔ̃=tin=ɥə=ʁεdə=ʒu=e 11
  puʁ=ɑ̃s=ɥitə=a=ʒa=mε=tɑ̃=de=ba=ʁase 10

  ty=kʁwakə=ʒə=vε=kɔ̃=tin=ɥe=a=tε=me 10
  œ̃=kɔ̃=sεj=u=bli=vitə=sε=tə=i=de 10

  sε=mo=ty=va=lε=zɑ̃tɑ̃dʁə=pɑ̃=dɑ̃=lɔ̃=tɑ̃=ʁe=zɔ=ne 13
  ʒə=nə=tεmə=plys=ʒə=tə=de=tεs=tə=ʒə=tə-ε 12

  kə=sε=tə=psø=do=a=mi=tje=se=fasə 10
  mə=lεsə=ɑ̃=fɛ̃=vivʁə=mə=ʁɑ̃=də=mɔ̃=nεspasə 10

  ʒə=nə=pɑ̃=sε=pa=œ̃=ʒuʁ=di=ʁə=sa 10
  mε=mapʁə=mjε=ʁəe=ʁə=ʁə=ε=də=ta=vwaʁ=kɔ=ny=twa 13
  kɔ=mɑ̃=ʒε=py=εtʁə=bε=təa=sə=pwɛ̃=la 10

PostScriptum

une amitié qui se termine de la pire façon qui soit : de la haine envers l’autre.
Laisser vos commentaires. .

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/07/2005 22:55(F)Fleurlune Mimi(F)

des fois on croit connaitre une personne tres bien mais dieu merci le masque tombe
bel écrit (oui)

mariam(k)

Poème Amitié
Publié le 29/07/2005 21:15

L'écrit contient 229 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Missjuly

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs