Poème-France.com

Poeme : J’Ai Besoin De Toi !J’Ai Besoin De Toi !

J’ai besoin de ton amour, de tes caresses
Sentir tes baisers sur mon corps en detresse,
J’ai besoin que tu me dis combien tu m’aimes,
Sentir les plus profondes pensées que tu me sèmes,

J’ai besoin de ta présence,
Sentir ton ombre qui m’avance,
J’ai besoin de ta chaleur,
Sentir ton cœur et avoir moins peur,

J’ai besoin de ton corps,
Pour me donner du réconfort et me dire que je suis fort,
J’ai besoin que tu souris,
Pour voir dans tes yeux le reflet de la vie,

Mais je n’ai pas besoin de ton absence,
Je veux sentir au doigt, notre aliance,
Et je n’ai pas besoin que tu es du talent,
Pour nous voir devenir, un jour, parents !
Mlle Mandy

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε bəzwɛ̃ də tɔ̃n- amuʁ, də tε kaʁesə
sɑ̃tiʁ tε bεze syʁ mɔ̃ kɔʁz- ɑ̃ dətʁεsə,
ʒε bəzwɛ̃ kə ty mə di kɔ̃bjɛ̃ ty mεmə,
sɑ̃tiʁ lε plys pʁɔfɔ̃də pɑ̃se kə ty mə sεmə,

ʒε bəzwɛ̃ də ta pʁezɑ̃sə,
sɑ̃tiʁ tɔ̃n- ɔ̃bʁə ki mavɑ̃sə,
ʒε bəzwɛ̃ də ta ʃalœʁ,
sɑ̃tiʁ tɔ̃ kœʁ e avwaʁ mwɛ̃ pœʁ,

ʒε bəzwɛ̃ də tɔ̃ kɔʁ,
puʁ mə dɔne dy ʁekɔ̃fɔʁ e mə diʁə kə ʒə sɥi fɔʁ,
ʒε bəzwɛ̃ kə ty suʁi,
puʁ vwaʁ dɑ̃ tεz- iø lə ʁəflε də la vi,

mε ʒə nε pa bəzwɛ̃ də tɔ̃n- absɑ̃sə,
ʒə vø sɑ̃tiʁ o dwa, nɔtʁə aljɑ̃sə,
e ʒə nε pa bəzwɛ̃ kə ty ε dy talɑ̃,
puʁ nu vwaʁ dəvəniʁ, œ̃ ʒuʁ, paʁɑ̃ !