Poème-France.com

Poeme : Mon Seul Espoir : C’Est Toi !Mon Seul Espoir : C’Est Toi !

J’arracherais aux anges, leurs ailes,
Et j’en ferais avec notre lit d’amour,
Tu entendras mon cœur battre comme un tambour,
C’est ton amour qui s’y installe.
Si tu savais seulement,
Ce que je ressents,
Loin de toi,
Rien ne va.
Aime moi,
Tu ne regretteras pas,
Je ferais de toi, un homme comblé,
Je t’avais tant désiré,
Je ferais tout pour être à tes côtés.
Si tu me comprenais,
Je pourrais peut être mieux m’exprimer,
Je t’aimerais sans rien te cacher,
Tu es cet homme tant cherché,
Mon cœur veut t’accompagner,
Sans te lacher,
Je t’aime comme je n’ai jamais aimé !
Mlle Mandy

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒaʁaʃəʁεz- oz- ɑ̃ʒə, lœʁz- εlə,
e ʒɑ̃ fəʁεz- avεk nɔtʁə li damuʁ,
ty ɑ̃tɑ̃dʁa mɔ̃ kœʁ batʁə kɔmə œ̃ tɑ̃buʁ,
sε tɔ̃n- amuʁ ki si ɛ̃stalə.
si ty savε sələmɑ̃,
sə kə ʒə ʁəsɑ̃,
lwɛ̃ də twa,
ʁjɛ̃ nə va.
εmə mwa,
ty nə ʁəɡʁεtəʁa pa,
ʒə fəʁε də twa, œ̃n- ɔmə kɔ̃ble,
ʒə tavε tɑ̃ deziʁe,
ʒə fəʁε tu puʁ εtʁə a tε kote.
si ty mə kɔ̃pʁənε,
ʒə puʁʁε pø εtʁə mjø mεkspʁime,
ʒə tεməʁε sɑ̃ ʁjɛ̃ tə kaʃe,
ty ε sεt ɔmə tɑ̃ ʃεʁʃe,
mɔ̃ kœʁ vø takɔ̃paɲe,
sɑ̃ tə laʃe,
ʒə tεmə kɔmə ʒə nε ʒamεz- εme !