Poème-France.com

Poeme : La SéparationLa Séparation

Pourquoi veux tu qu’on en arrive là ?
J’aurais été si bien dans tes bras,
Mais tu as préféré croire ce qui n’est pas vrai,
Et maintenant, tu ne veux plus m’aimer.

Pourquoi ?
Parceque je n’arrive pas à te dire que tu es tout pour moi ?
Parceque je n’arrive pas à te dire combien je t’aime ?
Ou si je l’aurais fait, sa aurait revenu au même.

Tu aimes une autre ?
Je le crois, tu ne parles plus de notre rencontre.
Qu’aurais je dûs faire pour te garder ?
Te demandais de m’épouser ?

Je ne sais plus quoi penser,
Dois je t’oublier ?
Où me battre pour te récupérer ?
Si seulement on pouvait m’aider,
Mais c’est trop compliqué,
Il n’y a que toi qui peux m’aider !
Mlle Mandy

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

puʁkwa vø ty kɔ̃n- ɑ̃n- aʁivə la ?
ʒoʁεz- ete si bjɛ̃ dɑ̃ tε bʁa,
mε ty a pʁefeʁe kʁwaʁə sə ki nε pa vʁε,
e mɛ̃tənɑ̃, ty nə vø plys mεme.

puʁkwa ?
paʁsəkə ʒə naʁivə pa a tə diʁə kə ty ε tu puʁ mwa ?
paʁsəkə ʒə naʁivə pa a tə diʁə kɔ̃bjɛ̃ ʒə tεmə ?
u si ʒə loʁε fε, sa oʁε ʁəvəny o mεmə.

ty εməz- ynə otʁə ?
ʒə lə kʁwa, ty nə paʁlə- plys də nɔtʁə ʁɑ̃kɔ̃tʁə.
koʁε ʒə dys fεʁə puʁ tə ɡaʁde ?
tə dəmɑ̃dε də mepuze ?

ʒə nə sε plys kwa pɑ̃se,
dwa ʒə tublje ?
u mə batʁə puʁ tə ʁekypeʁe ?
si sələmɑ̃ ɔ̃ puvε mεde,
mε sε tʁo kɔ̃plike,
il ni a kə twa ki pø mεde !