Poème-France.com

Poeme : Je Ne Te Dis Pas Encor AdieuJe Ne Te Dis Pas Encor Adieu

Je suis vaincue
Le desesoire s’est emparer de moi et ne me quitte plus
Quel remèdre pourrais-je trouver ?
Pour mon ame si profondément blessée ?
J’ai longtemps chercher
Sans jamais reussir a sortire de ce fosser
Maintenant il fait nuit
Et je crois qu’il est trop tard pour sortire d’ici
L’odeur de la mort règne
Pendant que toute les lumières s’éteigne
Je t’avais ecrit me lettre d’adieu
Mais je n’ai pas reussi a rejoindre les cieux
Juste avant tu m’avais vu sourire
Tu m’avais entendue rire
Oui c’est vrai je riais et mes yeux avait cesser de pleurer
Car je pensais que ce soir la je reussirai a m’en aller
Tu m’as retenue
Il faut croire que je n’avais pas asser bu
Au matin je me suis reveillée
Avec un mal de crane a tout faire exploser
La lettre posée sur mon bureau n’avait pas changer de place
J’ai senti en moi comme de la glace
Je n’avais pas reussi
Et j’était toujours ici
Personne n’a su que mon but etait de m’en aller
Peut etre que certain l’avait deviner
J’ai ranger ma lettre et je l’ai cachée
Dans mes oeuvre tu pourras la retrouver
Si un jour je reussi
Tu pourra la trouver ici
Dans ce classeur
Ou j’écrivais les peines de mon cœur
Dans cette lettre je ne te dis pas aurevoir
Mais je te montre ou chercher si je tombais a jamais dans le noire
Morticia_25116

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi vɛ̃kɥ
lə dəzəzwaʁə sεt- ɑ̃paʁe də mwa e nə mə kitə plys
kεl ʁəmεdʁə puʁʁε ʒə tʁuve ?
puʁ mɔ̃n- amə si pʁɔfɔ̃demɑ̃ blese ?
ʒε lɔ̃tɑ̃ ʃεʁʃe
sɑ̃ ʒamε ʁøsiʁ a sɔʁtiʁə də sə fɔse
mɛ̃tənɑ̃ il fε nɥi
e ʒə kʁwa kil ε tʁo taʁ puʁ sɔʁtiʁə disi
lɔdœʁ də la mɔʁ ʁεɲə
pɑ̃dɑ̃ kə tutə lε lymjεʁə setεɲə
ʒə tavεz- εkʁi mə lεtʁə dadjø
mε ʒə nε pa ʁøsi a ʁəʒwɛ̃dʁə lε sjø
ʒystə avɑ̃ ty mavε vy suʁiʁə
ty mavεz- ɑ̃tɑ̃dɥ ʁiʁə
ui sε vʁε ʒə ʁjεz- e mεz- iøz- avε sese də pləʁe
kaʁ ʒə pɑ̃sε kə sə swaʁ la ʒə ʁøsiʁε a mɑ̃n- ale
ty ma ʁətənɥ
il fo kʁwaʁə kə ʒə navε pa ase by
o matɛ̃ ʒə mə sɥi ʁəvεje
avεk œ̃ mal də kʁanə a tu fεʁə εksploze
la lεtʁə poze syʁ mɔ̃ byʁo navε pa ʃɑ̃ʒe də plasə
ʒε sɑ̃ti ɑ̃ mwa kɔmə də la ɡlasə
ʒə navε pa ʁøsi
e ʒetε tuʒuʁz- isi
pεʁsɔnə na sy kə mɔ̃ byt ətε də mɑ̃n- ale
pø εtʁə kə sεʁtɛ̃ lavε dəvine
ʒε ʁɑ̃ʒe ma lεtʁə e ʒə lε kaʃe
dɑ̃ mεz- œvʁə ty puʁʁa la ʁətʁuve
si œ̃ ʒuʁ ʒə ʁøsi
ty puʁʁa la tʁuve isi
dɑ̃ sə klasœʁ
u ʒekʁivε lε pεnə də mɔ̃ kœʁ
dɑ̃ sεtə lεtʁə ʒə nə tə di pa oʁəvwaʁ
mε ʒə tə mɔ̃tʁə u ʃεʁʃe si ʒə tɔ̃bεz- a ʒamε dɑ̃ lə nwaʁə