Poeme : J’ai Fermer Mon Coeur

J’ai Fermer Mon Coeur

J’ai fermer mon cœur
Car j’ai eu peur qu’il meurt
La rose a fané
Et mon cœur a voulu s’arreter
Tout etait triste et gris
Mon cœur était perdu dans un monde pourri
Et tout etait mort en moi
Petit a petit je m’approchai du bas
Je voyais tout mourir
Et petit a petit j’ai perdu le sourir
Je regardais dans le miroir
Et ne voyais rien d’autre qu’une ombre noire
Pas de reflet
Je ne connaissais pas la paix
Seulement la haine
Au cour des année elle a grandi et a engendrer la peine
Mon cœur saignait
Et je pensais qu’il ne guerirria jamais
Les bras mutiler
Je continuais de me battre dans ce monde de tarrer
Et puis un jour est arriver
Ce jour ou j’ai voulu tout laisser tomber
Seule au dessus du vide, dans le froid
Mes larmes coulais et mon corp était plein d’effroi
Le vent claquant sur mes joues en larmes
La soufrance insupportable de mon ame
Les cris incessant
Mes menbre soufrant
Puis j’ai penser a tout ceux que j’aimais
Et je me suis accrochée comme je le pouvais
Je ne sais pas comment j’ai reussi
A ne pas lacher cette petite branche qui me gardait en sursi
Mais je l’ai fait et aujourd’hui je suis la
Près des quelque un qui me soutenue quand ca n’allait pas
J’ai rouvert mon cœur au soleil
Il a repris des force et maintenant il s’émerveille
Affaibli par le temps bien sur
Mais de retour parmis vous meme si cela a été dur
J’esper ne jamais retomber
Dans ce monde enfermer
Et j’ai retenu qqchose
La vie n’est jamais rose ! ! !
Mais elle a ses bon coter
Qui font tout oublier !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: J’ai Fermer Mon Coeur

  jai=fer=mer=mon=cœur 5
  car=jai=eu=peur=quil=meurt 6
  la=ro=se=a=fa=né 6
  et=mon=cœur=a=vou=lu=sar=re=ter 9
  tout=e=tait=tris=te=et=gris 7
  mon=cœur=é=tait=per=du=dans=un=monde=pour=ri 11
  et=tout=e=tait=mort=en=moi 7
  pe=tit=a=pe=tit=je=map=pro=chai=du=bas 11
  je=vo=yais=tout=mou=rir 6
  et=pe=tit=a=pe=tit=jai=per=du=le=sou=rir 12
  je=re=gar=dais=dans=le=mi=roir 8
  et=ne=vo=yais=rien=dautre=quu=neom=bre=noire 10
  pas=de=re=flet 4
  je=ne=con=nais=sais=pas=la=paix 8
  seu=le=ment=la=hai=ne 6
  au=cour=des=an=née=ellea=gran=di=et=a=engen=drer=la=peine 14
  mon=cœur=sai=gnait 4
  et=je=pen=sais=quil=ne=gue=rir=ria=ja=mais 11
  les=bras=mu=ti=ler 5
  je=con=ti=nuais=de=me=bat=tre=dans=ce=monde=de=tar=rer 14
  et=puis=un=jour=est=ar=ri=ver 8
  ce=jour=ou=jai=vou=lu=tout=lais=ser=tom=ber 11
  seuleau=des=sus=du=vi=de=dans=le=froid 9
  mes=lar=mes=cou=lais=et=mon=corp=é=tait=plein=def=froi 13
  le=vent=cla=quant=sur=mes=joues=en=larmes 9
  la=sou=francein=sup=por=ta=ble=de=mon=ame 10
  les=cris=in=ces=sant 5
  mes=men=bre=sou=frant 5
  puis=jai=pen=ser=a=tout=ceux=que=jai=mais 10
  et=je=me=suis=ac=cro=chée=comme=je=le=pou=vais 12
  je=ne=sais=pas=comment=jai=reus=si 8
  a=ne=pas=la=cher=cette=pe=ti=te=bran=che=qui=me=gar=dait=en=sur=si 18
  mais=je=lai=fait=et=au=jourdhui=je=suis=la 10
  près=des=quel=queun=qui=me=soute=nue=quand=ca=nal=lait=pas 13
  jai=rou=vert=mon=cœur=au=so=leil 8
  il=a=re=pris=des=forceet=main=te=nant=il=sé=mer=veille 13
  af=fai=bli=par=le=temps=bien=sur 8
  mais=de=re=tour=par=mis=vous=me=me=si=ce=la=a=é=té=dur 16
  jes=per=ne=ja=mais=re=tom=ber 8
  dans=ce=mon=de=en=fer=mer 7
  et=jai=re=te=nu=qq=cho=se 8
  la=vie=nest=ja=mais=ro=se 7
  mais=el=le=a=ses=bon=co=ter 8
  qui=font=tout=ou=bli=er 6
 • Phonétique : J’ai Fermer Mon Coeur

  ʒε fεʁme mɔ̃ kœʁ
  kaʁ ʒε y pœʁ kil məʁ
  la ʁozə a fane
  e mɔ̃ kœʁ a vuly saʁəte
  tut- ətε tʁistə e ɡʁi
  mɔ̃ kœʁ etε pεʁdy dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də puʁʁi
  e tut- ətε mɔʁ ɑ̃ mwa
  pəti a pəti ʒə mapʁoʃε dy ba
  ʒə vwajε tu muʁiʁ
  e pəti a pəti ʒε pεʁdy lə suʁiʁ
  ʒə ʁəɡaʁdε dɑ̃ lə miʁwaʁ
  e nə vwajε ʁjɛ̃ dotʁə kynə ɔ̃bʁə nwaʁə
  pa də ʁəflε
  ʒə nə kɔnεsε pa la pε
  sələmɑ̃ la-εnə
  o kuʁ dεz- ane εllə a ɡʁɑ̃di e a ɑ̃ʒɑ̃dʁe la pεnə
  mɔ̃ kœʁ sεɲε
  e ʒə pɑ̃sε kil nə ɡəʁiʁja ʒamε
  lε bʁa mytile
  ʒə kɔ̃tinɥε də mə batʁə dɑ̃ sə mɔ̃də də taʁe
  e pɥiz- œ̃ ʒuʁ εt- aʁive
  sə ʒuʁ u ʒε vuly tu lεse tɔ̃be
  sələ o dəsy dy vidə, dɑ̃ lə fʁwa
  mε laʁmə- kulεz- e mɔ̃ kɔʁp etε plɛ̃ defʁwa
  lə vɑ̃ klakɑ̃ syʁ mε ʒuz- ɑ̃ laʁmə
  la sufʁɑ̃sə ɛ̃sypɔʁtablə də mɔ̃n- amə
  lε kʁiz- ɛ̃sesɑ̃
  mε mɑ̃bʁə sufʁɑ̃
  pɥi ʒε pɑ̃se a tu sø kə ʒεmε
  e ʒə mə sɥiz- akʁoʃe kɔmə ʒə lə puvε
  ʒə nə sε pa kɔmɑ̃ ʒε ʁøsi
  a nə pa laʃe sεtə pətitə bʁɑ̃ʃə ki mə ɡaʁdε ɑ̃ syʁsi
  mε ʒə lε fε e oʒuʁdɥi ʒə sɥi la
  pʁε dε kεlkə œ̃ ki mə sutənɥ kɑ̃ ka nalε pa
  ʒε ʁuvεʁ mɔ̃ kœʁ o sɔlεj
  il a ʁəpʁi dε fɔʁsə e mɛ̃tənɑ̃ il semεʁvεjə
  afεbli paʁ lə tɑ̃ bjɛ̃ syʁ
  mε də ʁətuʁ paʁmi vu məmə si səla a ete dyʁ
  ʒεspe nə ʒamε ʁətɔ̃be
  dɑ̃ sə mɔ̃də ɑ̃fεʁme
  e ʒε ʁətəny kkʃozə
  la vi nε ʒamε ʁozə ! ! !
  mεz- εllə a sε bɔ̃ kɔte
  ki fɔ̃ tut- ublje !
 • Syllabes Phonétique : J’ai Fermer Mon Coeur

  ʒε=fεʁ=me=mɔ̃=kœ=ʁə 6
  kaʁ=ʒε=y=pœ=ʁə=kil=məʁ 7
  la=ʁo=zə=a=fa=ne 6
  e=mɔ̃=kœʁ=a=vu=ly=saʁə=te 8
  tu=tə=tε=tʁis=tə=e=ɡʁi 7
  mɔ̃=kœʁ=e=tε=pεʁ=dy=dɑ̃=zœ̃=mɔ̃də=puʁ=ʁi 11
  e=tu=tə=tε=mɔʁ=ɑ̃=mwa 7
  pə=ti=apə=tiʒə=ma=pʁo=ʃε=dy=ba 9
  ʒə=vwa=j=ε=tu=mu=ʁiʁ 7
  e=pə=ti=apə=ti=ʒε=pεʁ=dy=lə=su=ʁiʁ 11
  ʒə=ʁə=ɡaʁ=dε=dɑ̃=lə=mi=ʁwaʁ 8
  e=nə=vwa=jε=ʁjɛ̃=dotʁə=ky=nəɔ̃=bʁə=nwaʁə 10
  pa=də=ʁə=flε 4
  ʒə=nə=kɔ=nε=sε=pa=la=pε 8
  sə=lə=mɑ̃=la-ε=nə 6
  o=kuʁ=dε=za=ne=εlləa=ɡʁɑ̃=di=e=a=ɑ̃=ʒɑ̃=dʁe=la=pεnə 15
  mɔ̃=kœ=ʁə=sε=ɲε 5
  e=ʒə=pɑ̃=sε=kil=nə=ɡə=ʁi=ʁja=ʒa=mε 11
  lε=bʁa=my=ti=le 5
  ʒə=kɔ̃=tin=ɥεdə=mə=batʁə=dɑ̃=sə=mɔ̃=də=də=ta=ʁe 13
  e=pɥi=zœ̃=ʒuʁ=ε=ta=ʁi=ve 8
  sə=ʒuʁ=u=ʒε=vu=ly=tu=lεse=tɔ̃=be 10
  sə=ləodə=sy=dy=vi=də=dɑ̃=lə=fʁwa 9
  mε=laʁmə=ku=lε=ze=mɔ̃=kɔʁp=e=tε=plɛ̃=de=fʁwa 12
  lə=vɑ̃=kla=kɑ̃=syʁ=mε=ʒu=zɑ̃=laʁmə 9
  la=su=fʁɑ̃səɛ̃=sy=pɔʁ=ta=blə=də=mɔ̃namə 9
  lε=kʁi=zɛ̃=se=sɑ̃ 5
  mε=mɑ̃=bʁə=su=fʁɑ̃ 5
  pɥi=ʒε=pɑ̃se=a=tu=sø=kə=ʒε=mε 9
  e=ʒə=mə=sɥi=za=kʁo=ʃe=kɔmə=ʒə=lə=pu=vε 12
  ʒə=nə=sε=pa=kɔ=mɑ̃=ʒε=ʁø=si 9
  anə=pa=la=ʃe=sε=tə=pə=ti=tə=bʁɑ̃=ʃə=ki=mə=ɡaʁ=dε=ɑ̃=syʁ=si 18
  mεʒə=lε=fε=e=o=ʒuʁ=dɥi=ʒə=sɥi=la 10
  pʁε=dε=kεl=kəœ̃=kimə=su=tənɥ=kɑ̃=ka=na=lε=pa 12
  ʒε=ʁu=vεʁ=mɔ̃=kœʁ=o=sɔ=lεj 8
  il=aʁə=pʁi=dε=fɔʁ=səe=mɛ̃=tə=nɑ̃=il=se=mεʁ=vεjə 13
  a=fε=bli=paʁ=lə=tɑ̃=bjɛ̃=syʁ 8
  mεdə=ʁə=tuʁ=paʁ=mi=vu=mə=mə=si=sə=la=a=e=te=dyʁ 15
  ʒεs=pe=nə=ʒa=mε=ʁə=tɔ̃=be 8
  dɑ̃=sə=mɔ̃=də=ɑ̃=fεʁ=me 7
  e=ʒε=ʁə=tə=ny=kkʃo=zə 7
  la=vi=nε=ʒa=mε=ʁo=zə 7
  mε=zεl=lə=a=sε=bɔ̃=kɔ=te 8
  ki=fɔ̃=tu=tu=blj=e 6

PostScriptum

voila un poeme ke jai ecri dans un moment ou ca allait mieu… une partie au fond de moi sais que tout peu sarenger mais mon coeur ni croit plus…

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
21/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Espoir
Publié le 23/09/2005 00:00

L'écrit contient 306 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Morticia_25116

Récompense

0
0
0