Poème-France.com

Poeme : Ce SoirCe Soir

Ce soir
Où je tomberai dans tes bras,
Où les je t’aime seront de ta bouche,
Me paraits si loin

Ce soir
Où ton cœur bats plus vite pour moi
Quand ma peau dénudé tu touches
De tes mains

Ce soir
Lorsque tu promènes ton regard
De tes yeux assoifé tu t’ouvres
Dans les miens

Ce soir
Comme si s’était notre première fois
Un nouveau paysage que tu découvres
Au creux de mes reins

Ce soir
Nous nous plongerons dans l’au-delà
Dans un monde ou règne l’amour
Loin, oh si loin

Ce soir
Je t’emmènerai là ou personne n’ira
Faire un beau voyage dont le retour
Ne devrait pas exister
Petite Muse

PostScriptum

interdire au moin de 18 ans ? je ne sais pas conseiller moi merci : )


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sə swaʁ
u ʒə tɔ̃bəʁε dɑ̃ tε bʁa,
u lε ʒə tεmə səʁɔ̃ də ta buʃə,
mə paʁε si lwɛ̃

sə swaʁ
u tɔ̃ kœʁ ba plys vitə puʁ mwa
kɑ̃ ma po denyde ty tuʃə
də tε mɛ̃

sə swaʁ
lɔʁskə ty pʁɔmεnə tɔ̃ ʁəɡaʁ
də tεz- iøz- aswafe ty tuvʁə
dɑ̃ lε mjɛ̃

sə swaʁ
kɔmə si setε nɔtʁə pʁəmjεʁə fwa
œ̃ nuvo pεizaʒə kə ty dekuvʁə
o kʁø də mε ʁɛ̃

sə swaʁ
nu nu plɔ̃ʒəʁɔ̃ dɑ̃ lo dəla
dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də u ʁεɲə lamuʁ
lwɛ̃, ɔ si lwɛ̃

sə swaʁ
ʒə tɑ̃mεnəʁε la u pεʁsɔnə niʁa
fεʁə œ̃ bo vwajaʒə dɔ̃ lə ʁətuʁ
nə dəvʁε pa εɡziste