Poème-France.com

Poeme : Amour DébordantAmour Débordant

Moi, ce jeune homme amoureux
Moi, qui est si heureux
Moi, qui rêve de toi toutes les nuits
Moi, qui se reveille au moindre bruits
Moi, qui deborde d’amour
Moi, qui t’aime de plus en plus chaque jour

Toi, la fille que j’aime
Toi, pourquoi n’est-tu plus la même ?
Toi, tend moi tes bras
Toi, me serrer me suffira

Nous, qu’allons nous devenir ?
Nous, pouvons croire a l’avenir ?
My Love

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mwa, sə ʒənə ɔmə amuʁø
mwa, ki ε si œʁø
mwa, ki ʁεvə də twa tutə lε nɥi
mwa, ki sə ʁəvεjə o mwɛ̃dʁə bʁɥi
mwa, ki dəbɔʁdə damuʁ
mwa, ki tεmə də plysz- ɑ̃ plys ʃakə ʒuʁ

twa, la fijə kə ʒεmə
twa, puʁkwa nε ty plys la mεmə ?
twa, tɑ̃ mwa tε bʁa
twa, mə seʁe mə syfiʁa

nu, kalɔ̃ nu dəvəniʁ ?
nu, puvɔ̃ kʁwaʁə a lavəniʁ ?