Poeme : Reviens-Moi

Reviens-Moi

Jusqu’a ce jour, tout aller bien
Et voila que survînt
Un tas d’événements
Emporté par le vents
Un ami d’il y a longtemps
Et voila que maintenant
J’ai besoin de toi
Je te cherche, je te voit
Mais je ne te reconnais pas
J’ai tant besoin de tes bras
Simplement y pleurait me suffira
La passion est tout ce que j’ai besoin
Mais je te trouve déjà trop loin
Je t’en supplie reviens moi
Je ne peut pas me passer de toi
Retrouve cette passion
Car je perd la raison

Je t’aime mon bb stp reviens vers moi

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Reviens-Moi

  jus=qua=ce=jour=tout=al=ler=bien 8
  et=voi=la=que=sur=vînt 6
  un=tas=dé=vé=ne=ments 6
  em=por=té=par=le=vents 6
  un=a=mi=dil=y=a=long=temps 8
  et=voi=la=que=mainte=nant 6
  jai=be=soin=de=toi 5
  je=te=cherche=je=te=voit 6
  mais=je=ne=te=re=con=nais=pas 8
  jai=tant=be=soin=de=tes=bras 7
  simple=ment=y=pleu=rait=me=suf=fi=ra 9
  la=pas=sion=est=tout=ce=que=jai=be=soin 10
  mais=je=te=trouve=dé=jà=trop=loin 8
  je=ten=sup=plie=re=viens=moi 7
  je=ne=peut=pas=me=pas=ser=de=toi 9
  re=trouve=cet=te=pas=sion 6
  car=je=perd=la=rai=son 6

  je=taime=mon=b=b=s=t=p=re=viens=vers=moi 12
 • Phonétique : Reviens-Moi

  ʒyska sə ʒuʁ, tut- ale bjɛ̃
  e vwala kə syʁvin
  œ̃ tas devenəmɑ̃
  ɑ̃pɔʁte paʁ lə vɑ̃
  œ̃n- ami dil i a lɔ̃tɑ̃
  e vwala kə mɛ̃tənɑ̃
  ʒε bəzwɛ̃ də twa
  ʒə tə ʃεʁʃə, ʒə tə vwa
  mε ʒə nə tə ʁəkɔnε pa
  ʒε tɑ̃ bəzwɛ̃ də tε bʁa
  sɛ̃pləmɑ̃ i pləʁε mə syfiʁa
  la pasjɔ̃ ε tu sə kə ʒε bəzwɛ̃
  mε ʒə tə tʁuvə deʒa tʁo lwɛ̃
  ʒə tɑ̃ sypli ʁəvjɛ̃ mwa
  ʒə nə pø pa mə pase də twa
  ʁətʁuvə sεtə pasjɔ̃
  kaʁ ʒə pεʁ la ʁεzɔ̃

  ʒə tεmə mɔ̃ be be εs te pe ʁəvjɛ̃ vεʁ mwa
 • Syllabes Phonétique : Reviens-Moi

  ʒys=kasə=ʒuʁ=tu=ta=le=bjɛ̃ 7
  e=vwa=la=kə=syʁ=vin 6
  œ̃=tas=de=ve=nə=mɑ̃ 6
  ɑ̃=pɔʁ=te=paʁ=lə=vɑ̃ 6
  œ̃=na=mi=dil=i=a=lɔ̃=tɑ̃ 8
  e=vwa=lakə=mɛ̃=tə=nɑ̃ 6
  ʒε=bə=zwɛ̃=də=twa 5
  ʒə=tə=ʃεʁʃə=ʒə=tə=vwa 6
  mεʒə=nə=təʁə=kɔ=nε=pa 6
  ʒε=tɑ̃bə=zwɛ̃=də=tε=bʁa 6
  sɛ̃plə=mɑ̃=i=plə=ʁε=mə=sy=fi=ʁa 9
  la=pa=sjɔ̃=ε=tusə=kə=ʒε=bə=zwɛ̃ 9
  mεʒə=tə=tʁuvə=de=ʒa=tʁo=lwɛ̃ 7
  ʒə=tɑ̃=sy=pliʁə=vjɛ̃=mwa 6
  ʒə=nə=pøpamə=pa=se=də=twa 7
  ʁə=tʁuvə=sε=tə=pa=s=jɔ̃ 7
  kaʁ=ʒə=pεʁ=la=ʁε=zɔ̃ 6

  ʒə=tεmə=mɔ̃=be=be=ε=sə=te=pe=ʁə=vjɛ̃=vεʁ=mwa 13

PostScriptum

2ème édition a la demande de certaine personne pour le faire connaitre
merci d’aimer ce poème

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/07/2004 00:00Désespoir666

de rien ! jaime bien.

Auteur de Poésie
16/04/2005 17:24Miloute

je me souvien de toi c Dorylis,maintenan c miloute