Poème-France.com

Poeme : Reviens-MoiReviens-Moi

Jusqu’a ce jour, tout aller bien
Et voila que survînt
Un tas d’événements
Emporté par le vents
Un ami d’il y a longtemps
Et voila que maintenant
J’ai besoin de toi
Je te cherche, je te voit
Mais je ne te reconnais pas
J’ai tant besoin de tes bras
Simplement y pleurait me suffira
La passion est tout ce que j’ai besoin
Mais je te trouve déjà trop loin
Je t’en supplie reviens moi
Je ne peut pas me passer de toi
Retrouve cette passion
Car je perd la raison

Je t’aime mon bb stp reviens vers moi
My Love

PostScriptum

2ème édition a la demande de certaine personne pour le faire connaitre
merci d’aimer ce poème


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒyska sə ʒuʁ, tut- ale bjɛ̃
e vwala kə syʁvin
œ̃ tas devenəmɑ̃
ɑ̃pɔʁte paʁ lə vɑ̃
œ̃n- ami dil i a lɔ̃tɑ̃
e vwala kə mɛ̃tənɑ̃
ʒε bəzwɛ̃ də twa
ʒə tə ʃεʁʃə, ʒə tə vwa
mε ʒə nə tə ʁəkɔnε pa
ʒε tɑ̃ bəzwɛ̃ də tε bʁa
sɛ̃pləmɑ̃ i pləʁε mə syfiʁa
la pasjɔ̃ ε tu sə kə ʒε bəzwɛ̃
mε ʒə tə tʁuvə deʒa tʁo lwɛ̃
ʒə tɑ̃ sypli ʁəvjɛ̃ mwa
ʒə nə pø pa mə pase də twa
ʁətʁuvə sεtə pasjɔ̃
kaʁ ʒə pεʁ la ʁεzɔ̃

ʒə tεmə mɔ̃ be be εs te pe ʁəvjɛ̃ vεʁ mwa