Poème-France.com

Poeme : C’Est Ma FauteC’Est Ma Faute

C’est ma faute

J’ai cru en quelques choses de fort
Car vers moi tu revenais une fois encore.
Mais je ne pensais pas que tu pourrais me faire du tord
Mais en retentant avec toi je signais mon arrête de mort.

Je me suis investi
C’est vrai j’ai cru que c’était lui
Mais je traversais une mauvaise passe
Et je croyais qu’il ferais en sorte que sa passe

Je me suis menti a moi même
En me disant pour lui je suis sienne
C’est vrai je me suis un peu emporter
Mais non faut arrêter de délirer

Sa c’est ce qu’il a voulu me faire gober
Jamais je n’ai fais quelque chose qui aurait pu dire que de lui j’étais lover
C’est une bonne excuse
Pour me laisser c’était une bonne ruse

Oui t’es trop envahissante
T’es même trop chiante
Tu m’envoies texto comme quoi je te manque
Mais moi j’en ai marre t’es stressante
C’est rien sa fait une semaine et demi qu’on sait pas vu
Et alors t’es pas perdu
C’est normal et ce qu’il l’est moins
C’est que tu me demandes si on se voit jeudi mercredi ou demain.
Je ne suis que ton copain
Alors arrête de me parler pour rien

Oui c’est normal c’est ma faute
Je voulais juste prendre de tes nouvelles entre autres
Mais t’es que mon copain
Et je devais attendre une réponse a mes sms qui n’arrivais que après demain
C’est pas normal que je t’écrive pour savoir quand on ce reverra
1 fois toute les 2semaines normale tu dis c’est bien sa ?

Mdr tu contes me faire croire que c’est moi qui est un problème
Je crois qu’il y a un blême
Car moi j’étais sincère je peu pas dire je l’aime
Mais j’avais des sentiments
Que tu le veuilles ou nan
Mais je les cachais
Car pour toi c’était pas normal que pour mon copain j’en ais.
Namour

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sε ma fotə

ʒε kʁy ɑ̃ kεlk ʃozə də fɔʁ
kaʁ vεʁ mwa ty ʁəvənεz- ynə fwaz- ɑ̃kɔʁə.
mε ʒə nə pɑ̃sε pa kə ty puʁʁε mə fεʁə dy tɔʁ
mεz- ɑ̃ ʁətɑ̃tɑ̃ avεk twa ʒə siɲε mɔ̃n- aʁεtə də mɔʁ.

ʒə mə sɥiz- ɛ̃vεsti
sε vʁε ʒε kʁy kə setε lɥi
mε ʒə tʁavεʁsεz- ynə movεzə pasə
e ʒə kʁwajε kil fəʁεz- ɑ̃ sɔʁtə kə sa pasə

ʒə mə sɥi mɑ̃ti a mwa mεmə
ɑ̃ mə dizɑ̃ puʁ lɥi ʒə sɥi sjεnə
sε vʁε ʒə mə sɥiz- œ̃ pø ɑ̃pɔʁte
mε nɔ̃ fo aʁεte də deliʁe

sa sε sə kil a vuly mə fεʁə ɡɔbe
ʒamε ʒə nε fε kεlkə ʃozə ki oʁε py diʁə kə də lɥi ʒetε lɔve
sεt- ynə bɔnə εkskyzə
puʁ mə lεse setε ynə bɔnə ʁyzə

ui tε tʁo ɑ̃vaisɑ̃tə
tε mεmə tʁo ʃjɑ̃tə
ty mɑ̃vwa tεksto kɔmə kwa ʒə tə mɑ̃kə
mε mwa ʒɑ̃n- ε maʁə tε stʁesɑ̃tə
sε ʁjɛ̃ sa fε ynə səmεnə e dəmi kɔ̃ sε pa vy
e alɔʁ tε pa pεʁdy
sε nɔʁmal e sə kil lε mwɛ̃
sε kə ty mə dəmɑ̃də si ɔ̃ sə vwa ʒødi mεʁkʁədi u dəmɛ̃.
ʒə nə sɥi kə tɔ̃ kɔpɛ̃
alɔʁz- aʁεtə də mə paʁle puʁ ʁjɛ̃

ui sε nɔʁmal sε ma fotə
ʒə vulε ʒystə pʁɑ̃dʁə də tε nuvεlləz- ɑ̃tʁə otʁə
mε tε kə mɔ̃ kɔpɛ̃
e ʒə dəvεz- atɑ̃dʁə ynə ʁepɔ̃sə a mε εs εm εs ki naʁivε kə apʁε dəmɛ̃
sε pa nɔʁmal kə ʒə tekʁivə puʁ savwaʁ kɑ̃t- ɔ̃ sə ʁəveʁa
œ̃ fwa tutə lε dø səmεnə nɔʁmalə ty di sε bjɛ̃ sa ?

εm de εʁ ty kɔ̃tə mə fεʁə kʁwaʁə kə sε mwa ki εt- œ̃ pʁɔblεmə
ʒə kʁwa kil i a œ̃ blεmə
kaʁ mwa ʒetε sɛ̃sεʁə ʒə pø pa diʁə ʒə lεmə
mε ʒavε dε sɑ̃timɑ̃
kə ty lə vœjəz- u nɑ̃
mε ʒə lε kaʃε
kaʁ puʁ twa setε pa nɔʁmal kə puʁ mɔ̃ kɔpɛ̃ ʒɑ̃n- εs.