Poeme : C’est Ma Faute

C’est Ma Faute

C’est ma faute

J’ai cru en quelques choses de fort
Car vers moi tu revenais une fois encore.
Mais je ne pensais pas que tu pourrais me faire du tord
Mais en retentant avec toi je signais mon arrête de mort.

Je me suis investi
C’est vrai j’ai cru que c’était lui
Mais je traversais une mauvaise passe
Et je croyais qu’il ferais en sorte que sa passe

Je me suis menti a moi même
En me disant pour lui je suis sienne
C’est vrai je me suis un peu emporter
Mais non faut arrêter de délirer

Sa c’est ce qu’il a voulu me faire gober
Jamais je n’ai fais quelque chose qui aurait pu dire que de lui j’étais lover
C’est une bonne excuse
Pour me laisser c’était une bonne ruse

Oui t’es trop envahissante
T’es même trop chiante
Tu m’envoies texto comme quoi je te manque
Mais moi j’en ai marre t’es stressante
C’est rien sa fait une semaine et demi qu’on sait pas vu
Et alors t’es pas perdu
C’est normal et ce qu’il l’est moins
C’est que tu me demandes si on se voit jeudi mercredi ou demain.
Je ne suis que ton copain
Alors arrête de me parler pour rien

Oui c’est normal c’est ma faute
Je voulais juste prendre de tes nouvelles entre autres
Mais t’es que mon copain
Et je devais attendre une réponse a mes sms qui n’arrivais que après demain
C’est pas normal que je t’écrive pour savoir quand on ce reverra
1 fois toute les 2semaines normale tu dis c’est bien sa ?

Mdr tu contes me faire croire que c’est moi qui est un problème
Je crois qu’il y a un blême
Car moi j’étais sincère je peu pas dire je l’aime
Mais j’avais des sentiments
Que tu le veuilles ou nan
Mais je les cachais
Car pour toi c’était pas normal que pour mon copain j’en ais.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: C’est Ma Faute

  cest=ma=fau=te 4

  jai=cru=en=quel=ques=choses=de=fort 8
  car=vers=moi=tu=re=ve=nais=une=fois=en=core 11
  mais=je=ne=pen=sais=pas=que=tu=pour=rais=me=faire=du=tord 14
  mais=en=re=ten=tant=a=vec=toi=je=si=gnais=mon=ar=rête=de=mort 16

  je=me=suis=in=ves=ti 6
  cest=vrai=jai=cru=que=cé=tait=lui 8
  mais=je=tra=ver=sais=une=mau=vai=se=passe 10
  et=je=cro=yais=quil=fe=rais=en=sorte=que=sa=passe 12

  je=me=suis=men=ti=a=moi=même 8
  en=me=di=sant=pour=lui=je=suis=sienne 9
  cest=vrai=je=me=suis=un=peu=em=por=ter 10
  mais=non=faut=ar=rê=ter=de=dé=li=rer 10

  sa=cest=ce=quil=a=vou=lu=me=faire=go=ber 11
  ja=mais=je=nai=fais=quel=que=chose=qui=au=rait=pu=di=re=que=de=lui=jé=tais=lo=ver 21
  cest=u=ne=bon=ne=ex=cu=se 8
  pour=me=lais=ser=cé=tait=une=bon=ne=ruse 10

  oui=tes=trop=en=va=his=san=te 8
  tes=mê=me=trop=chi=an=te 7
  tu=men=voies=tex=to=comme=quoi=je=te=manque 10
  mais=moi=jen=ai=mar=re=tes=stres=sante 9
  cest=rien=sa=fait=une=se=mai=neet=de=mi=quon=sait=pas=vu 14
  et=a=lors=tes=pas=per=du 7
  cest=nor=mal=et=ce=quil=lest=moins 8
  cest=que=tu=me=de=mandes=si=on=se=voit=jeu=di=mer=cre=di=ou=de=main 18
  je=ne=suis=que=ton=co=pain 7
  a=lors=ar=rête=de=me=par=ler=pour=rien 10

  oui=cest=nor=mal=cest=ma=fau=te 8
  je=vou=lais=jus=te=prendre=de=tes=nou=vel=les=en=treautres 13
  mais=tes=que=mon=co=pain 6
  et=je=de=vais=at=tendreu=ne=ré=pon=se=a=mes=s=m=s=qui=nar=ri=vais=que=a=près=de=main 24
  cest=pas=nor=mal=que=je=té=crive=pour=sa=voir=quand=on=ce=re=ver=ra 17
  un=fois=toute=les=deux=se=mai=nes=nor=ma=le=tu=dis=cest=bien=sa 16

  m=d=r=tu=contes=me=fai=re=croi=re=que=cest=moi=qui=est=un=pro=blème 18
  je=crois=quil=y=a=un=blê=me 8
  car=moi=jé=tais=sin=cère=je=peu=pas=di=re=je=laime 13
  mais=ja=vais=des=sen=ti=ments 7
  que=tu=le=veui=lles=ou=nan 7
  mais=je=les=ca=chais 5
  car=pour=toi=cé=tait=pas=nor=mal=que=pour=mon=co=pain=jen=ais 15
 • Phonétique : C’est Ma Faute

  sε ma fotə

  ʒε kʁy ɑ̃ kεlk ʃozə də fɔʁ
  kaʁ vεʁ mwa ty ʁəvənεz- ynə fwaz- ɑ̃kɔʁə.
  mε ʒə nə pɑ̃sε pa kə ty puʁʁε mə fεʁə dy tɔʁ
  mεz- ɑ̃ ʁətɑ̃tɑ̃ avεk twa ʒə siɲε mɔ̃n- aʁεtə də mɔʁ.

  ʒə mə sɥiz- ɛ̃vεsti
  sε vʁε ʒε kʁy kə setε lɥi
  mε ʒə tʁavεʁsεz- ynə movεzə pasə
  e ʒə kʁwajε kil fəʁεz- ɑ̃ sɔʁtə kə sa pasə

  ʒə mə sɥi mɑ̃ti a mwa mεmə
  ɑ̃ mə dizɑ̃ puʁ lɥi ʒə sɥi sjεnə
  sε vʁε ʒə mə sɥiz- œ̃ pø ɑ̃pɔʁte
  mε nɔ̃ fo aʁεte də deliʁe

  sa sε sə kil a vuly mə fεʁə ɡɔbe
  ʒamε ʒə nε fε kεlkə ʃozə ki oʁε py diʁə kə də lɥi ʒetε lɔve
  sεt- ynə bɔnə εkskyzə
  puʁ mə lεse setε ynə bɔnə ʁyzə

  ui tε tʁo ɑ̃vaisɑ̃tə
  tε mεmə tʁo ʃjɑ̃tə
  ty mɑ̃vwa tεksto kɔmə kwa ʒə tə mɑ̃kə
  mε mwa ʒɑ̃n- ε maʁə tε stʁesɑ̃tə
  sε ʁjɛ̃ sa fε ynə səmεnə e dəmi kɔ̃ sε pa vy
  e alɔʁ tε pa pεʁdy
  sε nɔʁmal e sə kil lε mwɛ̃
  sε kə ty mə dəmɑ̃də si ɔ̃ sə vwa ʒødi mεʁkʁədi u dəmɛ̃.
  ʒə nə sɥi kə tɔ̃ kɔpɛ̃
  alɔʁz- aʁεtə də mə paʁle puʁ ʁjɛ̃

  ui sε nɔʁmal sε ma fotə
  ʒə vulε ʒystə pʁɑ̃dʁə də tε nuvεlləz- ɑ̃tʁə otʁə
  mε tε kə mɔ̃ kɔpɛ̃
  e ʒə dəvεz- atɑ̃dʁə ynə ʁepɔ̃sə a mε εs εm εs ki naʁivε kə apʁε dəmɛ̃
  sε pa nɔʁmal kə ʒə tekʁivə puʁ savwaʁ kɑ̃t- ɔ̃ sə ʁəveʁa
  œ̃ fwa tutə lε dø səmεnə nɔʁmalə ty di sε bjɛ̃ sa ?

  εm de εʁ ty kɔ̃tə mə fεʁə kʁwaʁə kə sε mwa ki εt- œ̃ pʁɔblεmə
  ʒə kʁwa kil i a œ̃ blεmə
  kaʁ mwa ʒetε sɛ̃sεʁə ʒə pø pa diʁə ʒə lεmə
  mε ʒavε dε sɑ̃timɑ̃
  kə ty lə vœjəz- u nɑ̃
  mε ʒə lε kaʃε
  kaʁ puʁ twa setε pa nɔʁmal kə puʁ mɔ̃ kɔpɛ̃ ʒɑ̃n- εs.
 • Syllabes Phonétique : C’est Ma Faute

  sε=ma=fo=tə 4

  ʒε=kʁy=ɑ̃=kεl=kə=ʃozə=də=fɔʁ 8
  kaʁ=vεʁ=mwa=ty=ʁə=və=nε=zy=nə=fwa=zɑ̃=kɔʁə 12
  mεʒə=nə=pɑ̃=sε=pa=kə=ty=puʁ=ʁε=mə=fε=ʁə=dy=tɔʁ 14
  mε=zɑ̃ʁə=tɑ̃=tɑ̃=a=vεk=twa=ʒə=si=ɲε=mɔ̃=na=ʁε=tə=də=mɔʁ 16

  ʒə=mə=sɥi=zɛ̃=vεs=ti 6
  sε=vʁε=ʒε=kʁy=kə=se=tε=lɥi 8
  mε=ʒə=tʁa=vεʁ=sε=zy=nə=mo=vε=zə=pa=sə 12
  e=ʒə=kʁwa=jε=kil=fə=ʁε=zɑ̃=sɔʁtə=kə=sa=pasə 12

  ʒə=mə=sɥi=mɑ̃=ti=a=mwa=mεmə 8
  ɑ̃mə=di=zɑ̃=puʁ=lɥi=ʒə=sɥi=sjεnə 8
  sε=vʁεʒə=mə=sɥi=zœ̃=pø=ɑ̃=pɔʁ=te 9
  mε=nɔ̃=fo=a=ʁε=te=də=de=li=ʁe 10

  sa=sεsə=kil=a=vu=ly=mə=fε=ʁə=ɡɔ=be 11
  ʒa=mεʒə=nε=fε=kεl=kə=ʃo=zə=ki=o=ʁε=py=di=ʁə=kə=də=lɥi=ʒe=tε=lɔ=ve 21
  sε=ty=nə=bɔ=nə=εk=sky=zə 8
  puʁmə=lε=se=se=tε=y=nə=bɔ=nə=ʁyzə 10

  u=i=tε=tʁo=ɑ̃=va=i=sɑ̃tə 8
  tε=mε=mə=tʁo=ʃj=ɑ̃=tə 7
  ty=mɑ̃=vwa=tεk=sto=kɔmə=kwa=ʒə=tə=mɑ̃kə 10
  mε=mwa=ʒɑ̃=nε=maʁə=tε=stʁe=sɑ̃tə 8
  sε=ʁjɛ̃=sa=fε=ynə=sə=mε=nəe=də=mi=kɔ̃=sε=pa=vy 14
  e=a=lɔʁ=tε=pa=pεʁ=dy 7
  sε=nɔʁ=mal=e=sə=kil=lε=mwɛ̃ 8
  sεkə=ty=mə=də=mɑ̃=də=si=ɔ̃=sə=vwa=ʒø=di=mεʁ=kʁə=di=u=də=mɛ̃ 18
  ʒə=nə=sɥi=kə=tɔ̃=kɔ=pɛ̃ 7
  a=lɔʁ=zaʁεtə=də=mə=paʁ=le=puʁ=ʁjɛ̃ 9

  u=i=sε=nɔʁ=mal=sε=ma=fotə 8
  ʒə=vu=lε=ʒys=tə=pʁɑ̃dʁə=də=tε=nu=vεllə=zɑ̃=tʁəotʁə 12
  mε=tε=kə=mɔ̃=kɔ=pɛ̃ 6
  e=ʒə=də=vε=za=tɑ̃dʁəy=nə=ʁe=pɔ̃=sə=a=mε=ε=sə=εm=ε=sə=ki=na=ʁi=vε=kə=a=pʁε=də=mɛ̃ 26
  sε=pa=nɔʁ=mal=kə=ʒə=te=kʁivə=puʁ=sa=vwaʁ=kɑ̃=tɔ̃=sə=ʁə=ve=ʁa 17
  œ̃=fwa=tutə=lε=dø=sə=mε=nə=nɔʁ=ma=lə=ty=di=sε=bjɛ̃=sa 16

  εm=de=εʁ=ty=kɔ̃tə=mə=fε=ʁə=kʁwa=ʁə=kə=sε=mwa=ki=ε=tœ̃=pʁɔ=blεmə 18
  ʒə=kʁwa=kil=i=a=œ̃=blε=mə 8
  kaʁ=mwa=ʒe=tε=sɛ̃=sεʁə=ʒə=pø=pa=di=ʁə=ʒə=lεmə 13
  mε=ʒa=vε=dε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 7
  kə=ty=lə=vœ=jə=zu=nɑ̃ 7
  mε=ʒə=lε=ka=ʃε 5
  kaʁ=puʁ=twase=tε=pa=nɔʁ=mal=kə=puʁ=mɔ̃=kɔ=pɛ̃=ʒɑ̃=nεs 14

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/07/2005 17:19Nymphea

Namour ton poême est très bien écrit, je crois que ce gars n’était pas fait pour toi, jte souhaite beaucoup de bonheur a l’avenir...
gros bisous

Poème - Sans Thème -
Publié le 20/07/2005 16:38

L'écrit contient 357 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Namour

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs