Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Dis Moi

Poème - Sans Thème -
Publié le 15/07/2005 12:57

L'écrit contient 317 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Namour

Dis Moi

Dis moi tu pleures ?
Oui j’ai si peur
Dis moi pourquoi cette tristesse dans tes yeux ?
Car je n’ai pas le courage de partir plutôt rejoindre les cieux.
Dis moi pourquoi ces larmes coules sur ces joues ?
Car je n’ai pas été assez forte je ne tiens plus le coup.
Dis moi d’ou viens ce sang qui coule de ta poitrine ?
De mon cœur car il m’a dit que c’était fini et que je ne serais même pas une simple amie.
Dis moi pourquoi ce regard vide ?
Car tout simplement je suis en chut libre.
Dis moi il est ou ton jolie sourire ?
Il est cacher derrière mon envie de mourir.
Dis moi sais tu qui je suis ?
Oui l’ombre qui viens me prendre la vie
Dis moi es tu sur de ce que tu me dis ?
Oui car je t’ai appeler a l’aide et tu es là aujourd’hui.
Ne crois tu pas que ce n’es pas ton heure ?
Si sa l’est et je n’ai pas peur.
Et si je te disais que je ne suis point la mort ?
Je te dirais alors d’aller te faire voir.
Pourquoi t’en de vulgarité ?
Car c’est la mort que j’ai appeler
Et pourquoi voudrais tu en faire ton allier ?
Pour pouvoir partir et tout effacer.
Et si je te disais un autre remède il existe.
Je te répondrais ce n’est pas possible que la mort et le seule pour une fille aussi triste.
Demande moi qui je suis ?
Vs êtes qui ?
Le temps.
Ms dis moi pourquoi pleures tu ?
Je suis si perdu.
Ce que je t’offre es ce que tu l’acceptes dis moi ?
Je pense pas avoir le choix.
Il va te falloir beaucoup de courage
Oui je le trouverais ds ma rage
Alors sourie, sourie a la vie
 • Pieds Hyphénique: Dis Moi

  dis=moi=tu=pleu=res 5
  oui=jai=si=peur 4
  dis=moi=pour=quoi=cette=tris=tes=se=dans=tes=yeux 11
  car=je=nai=pas=le=cou=rage=de=par=tir=plu=tôt=re=join=dre=les=cieux 17
  dis=moi=pour=quoi=ces=lar=mes=coules=sur=ces=joues 11
  car=je=nai=pas=é=té=as=sez=forte=je=ne=tiens=plus=le=coup 15
  dis=moi=dou=viens=ce=sang=qui=coule=de=ta=poi=trine 12
  de=mon=cœur=car=il=ma=dit=que=cé=tait=fi=ni=et=que=je=ne=se=rais=même=pas=u=ne=sim=plea=mie 25
  dis=moi=pour=quoi=ce=re=gard=vide 8
  car=tout=simple=ment=je=suis=en=chut=libre 9
  dis=moi=il=est=ou=ton=jo=lie=sou=rire 10
  il=est=ca=cher=der=rière=mon=en=vie=de=mou=rir 12
  dis=moi=sais=tu=qui=je=suis 7
  oui=lom=bre=qui=viens=me=pren=dre=la=vie 10
  dis=moi=es=tu=sur=de=ce=que=tu=me=dis 11
  oui=car=je=tai=ap=pe=ler=a=laideet=tu=es=là=au=jourdhui 14
  ne=crois=tu=pas=que=ce=nes=pas=ton=heure 10
  si=sa=lest=et=je=nai=pas=peur 8
  et=si=je=te=di=sais=que=je=ne=suis=point=la=mort 13
  je=te=di=rais=a=lors=dal=ler=te=faire=voir 11
  pour=quoi=ten=de=vul=ga=ri=té 8
  car=cest=la=mort=que=jai=ap=pe=ler 9
  et=pour=quoi=vou=drais=tu=en=faire=ton=al=lier 11
  pour=pou=voir=par=tir=et=tout=ef=fa=cer 10
  et=si=je=te=di=sais=un=autre=re=mè=de=il=existe 13
  je=te=ré=pon=drais=ce=nest=pas=pos=sible=que=la=mort=et=le=seu=le=pour=u=ne=filleaus=si=triste 23
  de=man=de=moi=qui=je=suis 7
  v=s=ê=tes=qui 5
  le=temps 2
  m=s=dis=moi=pour=quoi=pleu=res=tu 9
  je=suis=si=per=du 5
  ce=que=je=tof=frees=ce=que=tu=lac=cep=tes=dis=moi 13
  je=pen=se=pas=a=voir=le=choix 8
  il=va=te=fal=loir=beau=coup=de=cou=rage 10
  oui=je=le=trou=ve=rais=d=s=ma=rage 10
  a=lors=sou=rie=sou=rie=a=la=vie 9
 • Phonétique : Dis Moi

  di mwa ty plœʁə ?
  ui ʒε si pœʁ
  di mwa puʁkwa sεtə tʁistεsə dɑ̃ tεz- iø ?
  kaʁ ʒə nε pa lə kuʁaʒə də paʁtiʁ plyto ʁəʒwɛ̃dʁə lε sjø.
  di mwa puʁkwa sε laʁmə- kulə syʁ sε ʒu ?
  kaʁ ʒə nε pa ete ase fɔʁtə ʒə nə tjɛ̃ plys lə ku.
  di mwa du vjɛ̃ sə sɑ̃ ki kulə də ta pwatʁinə ?
  də mɔ̃ kœʁ kaʁ il ma di kə setε fini e kə ʒə nə səʁε mεmə pa ynə sɛ̃plə ami.
  di mwa puʁkwa sə ʁəɡaʁ vidə ?
  kaʁ tu sɛ̃pləmɑ̃ ʒə sɥiz- ɑ̃ ʃy libʁə.
  di mwa il εt- u tɔ̃ ʒɔli suʁiʁə ?
  il ε kaʃe dəʁjεʁə mɔ̃n- ɑ̃vi də muʁiʁ.
  di mwa sε ty ki ʒə sɥi ?
  ui lɔ̃bʁə ki vjɛ̃ mə pʁɑ̃dʁə la vi
  di mwa ε ty syʁ də sə kə ty mə di ?
  ui kaʁ ʒə tε apəle a lεdə e ty ε la oʒuʁdɥi.
  nə kʁwa ty pa kə sə nε pa tɔ̃n- œʁ ?
  si sa lεt- e ʒə nε pa pœʁ.
  e si ʒə tə dizε kə ʒə nə sɥi pwɛ̃ la mɔʁ ?
  ʒə tə diʁεz- alɔʁ dale tə fεʁə vwaʁ.
  puʁkwa tɑ̃ də vylɡaʁite ?
  kaʁ sε la mɔʁ kə ʒε apəle
  e puʁkwa vudʁε ty ɑ̃ fεʁə tɔ̃n- alje ?
  puʁ puvwaʁ paʁtiʁ e tut- efase.
  e si ʒə tə dizεz- œ̃n- otʁə ʁəmεdə il εɡzistə.
  ʒə tə ʁepɔ̃dʁε sə nε pa pɔsiblə kə la mɔʁ e lə sələ puʁ ynə fijə osi tʁistə.
  dəmɑ̃də mwa ki ʒə sɥi ?
  ve εs εtə ki ?
  lə tɑ̃.
  εm εs di mwa puʁkwa plœʁə ty ?
  ʒə sɥi si pεʁdy.
  sə kə ʒə tɔfʁə ε sə kə ty laksεptə di mwa ?
  ʒə pɑ̃sə pa avwaʁ lə ʃwa.
  il va tə falwaʁ boku də kuʁaʒə
  ui ʒə lə tʁuvəʁε de εs ma ʁaʒə
  alɔʁ suʁi, suʁi a la vi
 • Pieds Phonétique : Dis Moi

  di=mwa=ty=plœ=ʁə 5
  u=i=ʒε=si=pœ=ʁə 6
  di=mwa=puʁ=kwa=sεtə=tʁis=tε=sə=dɑ̃=tε=zi=ø 12
  kaʁʒə=nε=pa=lə=ku=ʁa=ʒə=də=paʁ=tiʁ=ply=to=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=lε=sjø 17
  di=mwa=puʁ=kwa=sε=laʁ=mə=ku=lə=syʁ=sε=ʒu 12
  kaʁʒə=nε=pa=e=te=a=se=fɔʁ=tə=ʒə=nə=tjɛ̃=plys=lə=ku 15
  di=mwa=du=vjɛ̃sə=sɑ̃=ki=ku=lə=də=ta=pwa=tʁinə 12
  də=mɔ̃=kœʁ=kaʁ=il=ma=dikə=se=tε=fi=ni=e=kə=ʒə=nə=sə=ʁε=mε=mə=pa=y=nə=sɛ̃=pləa=mi 25
  di=mwa=puʁ=kwa=sə=ʁə=ɡaʁ=vi=də 9
  kaʁ=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃=ʒə=sɥi=zɑ̃=ʃy=li=bʁə 11
  di=mwa=il=ε=tu=tɔ̃=ʒɔ=li=su=ʁi=ʁə 11
  il=ε=ka=ʃe=də=ʁjεʁə=mɔ̃=nɑ̃=vi=də=mu=ʁiʁ 12
  di=mwa=sε=ty=ki=ʒə=sɥi 7
  u=i=lɔ̃=bʁə=ki=vj=ɛ̃=mə=pʁɑ̃=dʁə=la=vi 12
  di=mwa=ε=ty=syʁ=də=sə=kə=ty=mə=di 11
  ui=kaʁʒə=tε=a=pə=le=a=lε=dəe=ty=ε=la=o=ʒuʁ=dɥi 15
  nə=kʁwa=ty=pa=kə=sə=nε=pa=tɔ̃=nœ=ʁə 11
  si=sa=lε=te=ʒə=nε=pa=pœ=ʁə 9
  e=si=ʒə=tə=di=zεkə=ʒə=nə=sɥi=pwɛ̃=la=mɔʁ 12
  ʒə=tə=di=ʁε=za=lɔʁ=da=le=tə=fε=ʁə=vwaʁ 12
  puʁ=kwa=tɑ̃=də=vyl=ɡa=ʁi=te 8
  kaʁ=sε=la=mɔʁ=kə=ʒε=a=pə=le 9
  e=puʁ=kwa=vu=dʁε=ty=ɑ̃=fε=ʁə=tɔ̃=na=lje 12
  puʁ=pu=vwaʁ=paʁ=tiʁ=e=tu=te=fa=se 10
  e=siʒə=tə=di=zε=zœ̃=no=tʁə=ʁə=mε=də=il=εɡ=zistə 14
  ʒə=tə=ʁe=pɔ̃=dʁεsə=nε=pa=pɔ=si=blə=kə=la=mɔʁ=e=lə=sə=lə=puʁ=y=nə=fi=jəo=si=tʁistə 24
  də=mɑ̃=də=mwa=ki=ʒə=sɥi 7
  ve=ε=sə=ε=tə=ki 6
  lə=tɑ̃ 2
  εm=ε=sə=di=mwa=puʁ=kwa=plœ=ʁə=ty 10
  ʒə=sɥi=si=pεʁ=dy 5
  sə=kə=ʒə=tɔfʁəε=sə=kə=ty=lak=sεp=tə=di=mwa 12
  ʒə=pɑ̃=sə=pa=a=vwaʁ=lə=ʃwa 8
  il=va=tə=fa=lwaʁ=bo=ku=də=ku=ʁa=ʒə 11
  u=i=ʒə=lə=tʁu=və=ʁε=de=ε=sə=ma=ʁaʒə 12
  a=lɔʁ=su=ʁi=su=ʁi=a=la=vi 9

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/07/2005 23:09Nymphea

OUI, OUI namour souris à la vie, et tu verras tout ira mieux, prend confiance en toi, gros bisous et surtout courage j’ai trop aimé ton poême il est fabuleux!!!!!!!!!!!!!