Poème-France.com

Poeme : Mon Coeur Est BriséMon Coeur Est Brisé

Mon cœur est brisé
Si je pourais te récupérer
Je le ferais sans hésiter
Tu es mon être de lumière
A toi je suis toute entière
Mais je ne peut rien y faire
Tu en as rien à faire
Mon cœur est brisé
Pourais- je me pardonner
De t’avoir laissé
Entre les mains d’une fille qui te plait
On ma dit qu’il fallait que j’attaque
Mais je manque de beaucoup de tact
C’est toi qui fait mon humeur
Ta chaleur c’est mon bonheur
Je suis triste et je le resterai
Tant que tu ne l’auras pas lâché
Mon cœur est brisé toi seul peut le reconstituer
Si tu en as la volonté
Natty

PostScriptum

Décerné à Loïc


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃ kœʁ ε bʁize
si ʒə puʁε tə ʁekypeʁe
ʒə lə fəʁε sɑ̃z- ezite
ty ε mɔ̃n- εtʁə də lymjεʁə
a twa ʒə sɥi tutə ɑ̃tjεʁə
mε ʒə nə pø ʁjɛ̃ i fεʁə
ty ɑ̃n- a ʁjɛ̃ a fεʁə
mɔ̃ kœʁ ε bʁize
puʁε ʒə mə paʁdɔne
də tavwaʁ lεse
ɑ̃tʁə lε mɛ̃ dynə fijə ki tə plε
ɔ̃ ma di kil falε kə ʒatakə
mε ʒə mɑ̃kə də boku də takt
sε twa ki fε mɔ̃n- ymœʁ
ta ʃalœʁ sε mɔ̃ bɔnœʁ
ʒə sɥi tʁistə e ʒə lə ʁεstəʁε
tɑ̃ kə ty nə loʁa pa laʃe
mɔ̃ kœʁ ε bʁize twa səl pø lə ʁəkɔ̃stitɥe
si ty ɑ̃n- a la vɔlɔ̃te