Poème-France.com

Poeme : Je T’AimeJe T’Aime

J’aimerais tellement te prendre dans mes bras
Me sentir chez moi
T’embrasser sans jamais m’arêter
Te dire des mots doux
Des mots qui viennent d’un amour fou
Ou plutot te dire tout simplement
Je t’aime
Tu as été toujours celui qui sortait du lot
Pour moi tu es celui qu’il me faut
On me dit qu’il faut que je t’oublie
Mais moi je ne peux pas
Car n’oublie pas
Que c’est pour toi
Que je vis
Natty

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒεməʁε tεllmɑ̃ tə pʁɑ̃dʁə dɑ̃ mε bʁa
mə sɑ̃tiʁ ʃe mwa
tɑ̃bʁase sɑ̃ ʒamε maʁεte
tə diʁə dε mo du
dε mo ki vjεne dœ̃n- amuʁ fu
u plyto tə diʁə tu sɛ̃pləmɑ̃
ʒə tεmə
ty a ete tuʒuʁ səlɥi ki sɔʁtε dy lo
puʁ mwa ty ε səlɥi kil mə fo
ɔ̃ mə di kil fo kə ʒə tubli
mε mwa ʒə nə pø pa
kaʁ nubli pa
kə sε puʁ twa
kə ʒə vis