Poème-France.com

Poeme : Etrange RessemblanceEtrange Ressemblance

Tes racines sont en terre
Et ta cime est en l’air.
Droit et majestueux
Tu te dresses jusqu’aux cieux.

Tu ouvres grands tes bras
Et protéges les ébats,
De toutes ces demoiselles
Qui ne sont plus pucelles.
Fabriquant sur ton cœur,
Leurs nids tout en douceur.

Si un vent de folie,
Te chatouille, par magie,
Tu t’agites, fais du bruit,
Irritant les fourmis,
Attirées sur son tronc,
Comme des mouches sur du melon.

Si ce souffle est mauvais,
Tu te courbes à regrets,
Expulsant tous ces sons
Qui me donnent des frissons.

Tu te plies, ne rompts pas
Et, surtout ne cédes pas.
Protégeant de tes branches,
Les badauts du dimanche.

Ton écorce est marquée,
Par le nombre des années.
Tu es un bien précieux,
N’a de prix à mes yeux.

Tu m’éclaires sur ma vie
Et sur son sens aussi.
Aujourd’hui, j’ai compris,
Je t’appelle mon sosie.

Nos deux vies se ressemblent.
Nos deux morts sont de cendres.

NELPHETA
Nelpheta

PostScriptum

SVP ? laissez- moi vos commentaires sur les poèmes ecrits. MERCI Nelpheta


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tε ʁasinə sɔ̃t- ɑ̃ teʁə
e ta simə εt- ɑ̃ lεʁ.
dʁwa e maʒεstɥø
ty tə dʁesə ʒysko sjø.

ty uvʁə- ɡʁɑ̃ tε bʁa
e pʁɔteʒə lεz- eba,
də tutə sε dəmwazεllə
ki nə sɔ̃ plys pysεllə.
fabʁikɑ̃ syʁ tɔ̃ kœʁ,
lœʁ nid tut- ɑ̃ dusœʁ.

si œ̃ vɑ̃ də fɔli,
tə ʃatujə, paʁ maʒi,
ty taʒitə, fε dy bʁɥi,
iʁitɑ̃ lε fuʁmi,
atiʁe syʁ sɔ̃ tʁɔ̃k,
kɔmə dε muʃə syʁ dy məlɔ̃.

si sə suflə ε movε,
ty tə kuʁbəz- a ʁəɡʁε,
εkspylsɑ̃ tus sε sɔ̃
ki mə dɔne dε fʁisɔ̃.

ty tə pli, nə ʁɔ̃ pa
e, syʁtu nə sedə pa.
pʁɔteʒɑ̃ də tε bʁɑ̃ʃə,
lε bado dy dimɑ̃ʃə.

tɔ̃n- ekɔʁsə ε maʁke,
paʁ lə nɔ̃bʁə dεz- ane.
ty ε œ̃ bjɛ̃ pʁesjø,
na də pʁi a mεz- iø.

ty meklεʁə syʁ ma vi
e syʁ sɔ̃ sɑ̃sz- osi.
oʒuʁdɥi, ʒε kɔ̃pʁi,
ʒə tapεllə mɔ̃ sozi.

no dø vi sə ʁəsɑ̃ble.
no dø mɔʁ sɔ̃ də sɑ̃dʁə.

nεlfəta