Poeme : Etrange Ressemblance

Etrange Ressemblance

Tes racines sont en terre
Et ta cime est en l’air.
Droit et majestueux
Tu te dresses jusqu’aux cieux.

Tu ouvres grands tes bras
Et protéges les ébats,
De toutes ces demoiselles
Qui ne sont plus pucelles.
Fabriquant sur ton cœur,
Leurs nids tout en douceur.

Si un vent de folie,
Te chatouille, par magie,
Tu t’agites, fais du bruit,
Irritant les fourmis,
Attirées sur son tronc,
Comme des mouches sur du melon.

Si ce souffle est mauvais,
Tu te courbes à regrets,
Expulsant tous ces sons
Qui me donnent des frissons.

Tu te plies, ne rompts pas
Et, surtout ne cédes pas.
Protégeant de tes branches,
Les badauts du dimanche.

Ton écorce est marquée,
Par le nombre des années.
Tu es un bien précieux,
N’a de prix à mes yeux.

Tu m’éclaires sur ma vie
Et sur son sens aussi.
Aujourd’hui, j’ai compris,
Je t’appelle mon sosie.

Nos deux vies se ressemblent.
Nos deux morts sont de cendres.

NELPHETA

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Etrange Ressemblance

  tes=ra=cines=sont=en=terre 6
  et=ta=cime=est=en=lair 6
  droit=et=ma=jes=tu=eux 6
  tu=te=dres=ses=jus=quaux=cieux 7

  tu=ou=vres=grands=tes=bras 6
  et=pro=téges=les=é=bats 6
  de=toutes=ces=de=moi=selles 6
  qui=ne=sont=plus=pu=celles 6
  fa=bri=quant=sur=ton=cœur 6
  leurs=nids=tout=en=dou=ceur 6

  si=un=vent=de=fo=lie 6
  te=cha=touille=par=ma=gie 6
  tu=ta=gites=fais=du=bruit 6
  ir=ri=tant=les=four=mis 6
  at=ti=rées=sur=son=tronc 6
  comme=des=mou=ches=sur=du=me=lon 8

  si=ce=souf=fleest=mau=vais 6
  tu=te=courbes=à=re=grets 6
  ex=pul=sant=tous=ces=sons 6
  qui=me=donnent=des=fris=sons 6

  tu=te=plies=ne=rompts=pas 6
  et=sur=tout=ne=cédes=pas 6
  pro=té=geant=de=tes=branches 6
  les=ba=dauts=du=di=manche 6

  ton=é=corce=est=mar=quée 6
  par=le=nombre=des=an=nées 6
  tu=es=un=bien=pré=cieux 6
  na=de=prix=à=mes=yeux 6

  tu=mé=claires=sur=ma=vie 6
  et=sur=son=sens=aus=si 6
  au=jourd=hui=jai=com=pris 6
  je=tap=pel=le=mon=so=sie 7

  nos=deux=vies=se=res=semblent 6
  nos=deux=morts=sont=de=cendres 6

  nel=phe=ta 3
 • Phonétique : Etrange Ressemblance

  tε ʁasinə sɔ̃t- ɑ̃ teʁə
  e ta simə εt- ɑ̃ lεʁ.
  dʁwa e maʒεstɥø
  ty tə dʁesə ʒysko sjø.

  ty uvʁə- ɡʁɑ̃ tε bʁa
  e pʁɔteʒə lεz- eba,
  də tutə sε dəmwazεllə
  ki nə sɔ̃ plys pysεllə.
  fabʁikɑ̃ syʁ tɔ̃ kœʁ,
  lœʁ nid tut- ɑ̃ dusœʁ.

  si œ̃ vɑ̃ də fɔli,
  tə ʃatujə, paʁ maʒi,
  ty taʒitə, fε dy bʁɥi,
  iʁitɑ̃ lε fuʁmi,
  atiʁe syʁ sɔ̃ tʁɔ̃k,
  kɔmə dε muʃə syʁ dy məlɔ̃.

  si sə suflə ε movε,
  ty tə kuʁbəz- a ʁəɡʁε,
  εkspylsɑ̃ tus sε sɔ̃
  ki mə dɔne dε fʁisɔ̃.

  ty tə pli, nə ʁɔ̃ pa
  e, syʁtu nə sedə pa.
  pʁɔteʒɑ̃ də tε bʁɑ̃ʃə,
  lε bado dy dimɑ̃ʃə.

  tɔ̃n- ekɔʁsə ε maʁke,
  paʁ lə nɔ̃bʁə dεz- ane.
  ty ε œ̃ bjɛ̃ pʁesjø,
  na də pʁi a mεz- iø.

  ty meklεʁə syʁ ma vi
  e syʁ sɔ̃ sɑ̃sz- osi.
  oʒuʁdɥi, ʒε kɔ̃pʁi,
  ʒə tapεllə mɔ̃ sozi.

  no dø vi sə ʁəsɑ̃ble.
  no dø mɔʁ sɔ̃ də sɑ̃dʁə.

  nεlfəta
 • Syllabes Phonétique : Etrange Ressemblance

  tε=ʁa=sinə=sɔ̃=tɑ̃=teʁə 6
  e=ta=simə=ε=tɑ̃=lεʁ 6
  dʁwa=e=ma=ʒεs=tɥ=ø 6
  tytə=dʁe=sə=ʒys=ko=sjø 6

  ty=u=vʁə=ɡʁɑ̃=tε=bʁa 6
  e=pʁɔ=te=ʒə=lε=ze=ba 7
  də=tutə=sε=də=mwa=zεllə 6
  kinə=sɔ̃=plys=py=sεl=lə 6
  fa=bʁi=kɑ̃=syʁ=tɔ̃=kœʁ 6
  lœʁ=nid=tu=tɑ̃=du=sœʁ 6

  si=œ̃=vɑ̃=də=fɔ=li 6
  tə=ʃa=tu=jə=paʁ=ma=ʒi 7
  ty=ta=ʒitə=fε=dy=bʁɥi 6
  i=ʁi=tɑ̃=lε=fuʁ=mi 6
  a=ti=ʁe=syʁ=sɔ̃=tʁɔ̃k 6
  kɔmə=dε=muʃə=syʁ=dy=mə=lɔ̃ 7

  sisə=su=flə=ε=mo=vε 6
  tytə=kuʁ=bə=za=ʁə=ɡʁε 6
  εk=spyl=sɑ̃=tus=sε=sɔ̃ 6
  kimə=dɔ=ne=dε=fʁi=sɔ̃ 6

  ty=tə=pli=nə=ʁɔ̃=pa 6
  e=syʁ=tunə=se=də=pa 6
  pʁɔ=te=ʒɑ̃=də=tε=bʁɑ̃ʃə 6
  lε=ba=do=dy=di=mɑ̃ʃə 6

  tɔ̃=ne=kɔʁsə=ε=maʁ=ke 6
  paʁlə=nɔ̃=bʁə=dε=za=ne 6
  ty=ε=œ̃=bjɛ̃=pʁe=sjø 6
  nadə=pʁi=a=mε=zi=ø 6

  ty=me=klεʁə=syʁ=ma=vi 6
  e=syʁ=sɔ̃=sɑ̃s=zo=si 6
  o=ʒuʁ=dɥi=ʒε=kɔ̃=pʁi 6
  ʒə=ta=pεllə=mɔ̃=so=zi 6

  no=dø=visə=ʁə=sɑ̃=ble 6
  no=dø=mɔʁ=sɔ̃=də=sɑ̃dʁə 6

  nεl=fə=ta 3

PostScriptum

SVP ? laissez- moi vos commentaires sur les poèmes ecrits. MERCI Nelpheta

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/08/2005 20:36Cindy Limpens

Etrange ressemblance qui est pourtant très belle (F)
Ne laisse pas ta plume de côté, prend en bien soin.{}{}

Poème Comparaison
Publié le 07/08/2005 07:34

L'écrit contient 168 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Nelpheta

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs