Poème-France.com

Poeme : Le ClownLe Clown

Dans ton habit à pois,
Tu transportes la joie.
Avec tes grandes godasses,
T’amuses la populace.
Avec ton gros nez rouge,
On te crois plein, au rouge.
On trouve ça rigolo,
C’est tellement plus beau,
Que le fond de ton pantalon,
Qui traîne sur tes talons,
Exprimant bien ta peine,
Que tous les jours tu traînes.

Le blanc de ton visage ;
Nous cache, bien ton image ;
Nous empéchant de lire ;
Pourquoi, tant tu délires.

Avec ton chapeau rond,
Tu roules à ta façon ;
Les quelques spectateurs,
Qui, comme moi te pleurent.

Car derrière tous tes rires,
Ils savent te voir mourir.

NELPHETA
Nelpheta

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dɑ̃ tɔ̃-abi a pwa,
ty tʁɑ̃spɔʁtə- la ʒwa.
avεk tε ɡʁɑ̃də ɡɔdasə,
tamyzə la pɔpylasə.
avεk tɔ̃ ɡʁo ne ʁuʒə,
ɔ̃ tə kʁwa plɛ̃, o ʁuʒə.
ɔ̃ tʁuvə sa ʁiɡɔlo,
sε tεllmɑ̃ plys bo,
kə lə fɔ̃ də tɔ̃ pɑ̃talɔ̃,
ki tʁεnə syʁ tε talɔ̃,
εkspʁimɑ̃ bjɛ̃ ta pεnə,
kə tus lε ʒuʁ ty tʁεnə.

lə blɑ̃ də tɔ̃ vizaʒə,
nu kaʃə, bjɛ̃ tɔ̃n- imaʒə,
nuz- ɑ̃peʃɑ̃ də liʁə,
puʁkwa, tɑ̃ ty deliʁə.

avεk tɔ̃ ʃapo ʁɔ̃,
ty ʁuləz- a ta fasɔ̃,
lε kεlk spεktatœʁ,
ki, kɔmə mwa tə pləʁe.

kaʁ dəʁjεʁə tus tε ʁiʁə,
il save tə vwaʁ muʁiʁ.

nεlfəta