Poeme : Rose

Rose

Je te vois élancée,
Te pliant sous le vent.
Tu es toute volupté,
T’ouvrant, soleil levant.
Ta robe, milles beautés
Aux reflets veloutés
Virevolte, tout l’été
Dans un air embaumé.

Tes odeurs ennivrantes, troublent la raison ;
Tes couleurs éclatantes, embellissent la vision.

Oui, tu es une rose,
Une rose que je n’ose,
Couper en un bouquet,
Un bouquet enchanté ;
Je préfère faire une pause,
Une pause pour une prose,
Qui, je souhaite changera,
Ton regard tout comme moi.

Nelpheta

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Rose

  je=te=vois=é=lan=cée 6
  te=pli=ant=sous=le=vent 6
  tu=es=toute=vo=lup=té 6
  tou=vrant=so=leil=le=vant 6
  ta=robe=mil=les=beau=tés 6
  aux=re=flets=ve=lou=tés 6
  vire=vol=te=tout=lé=té 6
  dans=un=air=em=bau=mé 6

  tes=o=deurs=en=ni=vrantes=trou=blent=la=rai=son 11
  tes=cou=leurs=é=cla=tantes=em=bel=lis=sent=la=vi=sion 13

  oui=tu=es=u=ne=rose 6
  une=ro=se=que=je=nose 6
  cou=per=en=un=bou=quet 6
  un=bou=quet=en=chan=té 6
  je=pré=fère=faireu=ne=pause 6
  une=pau=se=pour=u=ne=prose 7
  qui=je=sou=haite=chan=ge=ra 7
  ton=re=gard=tout=comme=moi 6

  nel=phe=ta 3
 • Phonétique : Rose

  ʒə tə vwaz- elɑ̃se,
  tə pljɑ̃ su lə vɑ̃.
  ty ε tutə vɔlypte,
  tuvʁɑ̃, sɔlεj ləvɑ̃.
  ta ʁɔbə, milə bote
  o ʁəflε vəlute
  viʁəvɔltə, tu lete
  dɑ̃z- œ̃n- εʁ ɑ̃bome.

  tεz- ɔdœʁz- εnivʁɑ̃tə, tʁuble la ʁεzɔ̃,
  tε kulœʁz- eklatɑ̃tə, ɑ̃bεllise la vizjɔ̃.

  ui, ty ε ynə ʁozə,
  ynə ʁozə kə ʒə nozə,
  kupe ɑ̃n- œ̃ bukε,
  œ̃ bukε ɑ̃ʃɑ̃te,
  ʒə pʁefεʁə fεʁə ynə pozə,
  ynə pozə puʁ ynə pʁozə,
  ki, ʒə suεtə ʃɑ̃ʒəʁa,
  tɔ̃ ʁəɡaʁ tu kɔmə mwa.

  nεlfəta
 • Syllabes Phonétique : Rose

  ʒə=tə=vwa=ze=lɑ̃=se 6
  tə=plj=ɑ̃=su=lə=vɑ̃ 6
  ty=ε=tutə=vɔ=lyp=te 6
  tu=vʁɑ̃=sɔ=lεj=lə=vɑ̃ 6
  ta=ʁɔbə=mi=lə=bo=te 6
  o=ʁə=flε=və=lu=te 6
  viʁə=vɔl=tə=tu=le=te 6
  dɑ̃=zœ̃=nεʁ=ɑ̃=bo=me 6

  tε=zɔ=dœʁ=zε=ni=vʁɑ̃tə=tʁu=ble=la=ʁε=zɔ̃ 11
  tε=ku=lœʁ=ze=kla=tɑ̃tə=ɑ̃=bεl=li=se=la=vi=zjɔ̃ 13

  u=i=ty=ε=ynə=ʁozə 6
  ynə=ʁo=zə=kə=ʒə=nozə 6
  ku=pe=ɑ̃=nœ̃=bu=kε 6
  œ̃=bu=kε=ɑ̃=ʃɑ̃=te 6
  ʒə=pʁe=fεʁə=fε=ʁəy=nə=pozə 7
  ynə=po=zə=puʁ=y=nə=pʁozə 7
  ki=ʒə=su=εtə=ʃɑ̃=ʒə=ʁa 7
  tɔ̃ʁə=ɡaʁ=tu=kɔ=mə=mwa 6

  nεl=fə=ta 3

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/08/2005 23:05Ange-Bleu

magnifique! je trouve ton poème très beau! il est doux!
bravo!
bonne continuation!

Poème Amitié
Publié le 23/08/2005 11:20

L'écrit contient 82 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Nelpheta

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs