Poème-France.com

Poeme : Mon AngeMon Ange

Mon ange
Cela fait un an et demi que nous sommes ensemble
Malgrés les disputes
La rupture
Ledesaccord
Notre amour ce renforce chaque jour
Et jen suis heureuse et fiere
Nous nous aimons tout autant l’un que l’autre j’en suis persuiadé
Meli nous a presentée et ce fut le coup de foudre assuré
Elle qui etait ma meilleure amie, ma sœur, et devenu ma belle sœur !
Maintenan nous formons une immence famille et j’en suis heureuse.
Mon ange nous avons deja un construit un avenir imaginaire, et jespere que nos 5 enfants imaginaire deviendrons réalités par notre union ! je remercie le ciel et dieu d’avoir créé des anges car moi j’ai trouver mon ange gardien, mon ame sœur,
Toi mon cœur ! ! ! !
Nenettedu77

PostScriptum

poeme ke g fai hier ! ! ! en pensent a mon homme ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃n- ɑ̃ʒə
səla fε œ̃n- ɑ̃ e dəmi kə nu sɔməz- ɑ̃sɑ̃blə
malɡʁe lε dispytə
la ʁyptyʁə
lədəzakɔʁ
nɔtʁə amuʁ sə ʁɑ̃fɔʁsə ʃakə ʒuʁ
e ʒεn sɥiz- œʁøzə e fjəʁə
nu nuz- εmɔ̃ tut- otɑ̃ lœ̃ kə lotʁə ʒɑ̃ sɥi pεʁsɥjade
məli nuz- a pʁəzɑ̃te e sə fy lə ku də fudʁə asyʁe
εllə ki ətε ma mεjəʁə ami, ma sœʁ, e dəvəny ma bεllə sœʁ !
mɛ̃tənɑ̃ nu fɔʁmɔ̃z- ynə imɑ̃sə famijə e ʒɑ̃ sɥiz- œʁøzə.
mɔ̃n- ɑ̃ʒə nuz- avɔ̃ dəʒa œ̃ kɔ̃stʁɥi œ̃n- avəniʁ imaʒinεʁə, e ʒεspəʁə kə no sɛ̃k ɑ̃fɑ̃z- imaʒinεʁə dəvjɛ̃dʁɔ̃ ʁealite paʁ nɔtʁə ynjɔ̃ ! ʒə ʁəmεʁsi lə sjεl e djø davwaʁ kʁee dεz- ɑ̃ʒə kaʁ mwa ʒε tʁuve mɔ̃n- ɑ̃ʒə ɡaʁdjɛ̃, mɔ̃n- amə sœʁ,
twa mɔ̃ kœʁ ! ! !