Poeme : Le Vol

Le Vol

Mon amie meli (bbdamour77)
C fai voler des poeme kelle avait ecrit
Si je suis ici aujourd’hui
C pour hurler contre c saleter
Voler un poeme pour ce faire noter ou aprecier
Nest pas ce ke javai esperer en venan sur ce site
Je croyer ke chacun ecriver ce kil penser pour partager c idee
Mais je me suis tromper
Telment elle etai degouter elle a supprimer c magnifike poeme
Kelavai ecri avec une telle spontanaliter !
C pour sa ke je pousse un enorme coup de guele a ces voleur sans ame ni respect
Ce ne sont pas de vrai poete mais des copie parfaite ! ! !
Jorai honte detre a votre place ! ! ! !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Vol

  mon=a=mie=me=li=bb=da=mour=soixan=te=dix=sept 12
  c=fai=vo=ler=des=poe=me=kel=lea=vait=e=crit 12
  si=je=suis=i=ci=au=jourd=hui 8
  c=pour=hur=ler=con=tre=c=sa=le=ter 10
  vo=ler=un=poe=me=pour=ce=faire=no=ter=ou=a=pre=cier 14
  nest=pas=ce=ke=ja=vai=es=pe=rer=en=ve=nan=sur=ce=site 15
  je=croyer=ke=cha=cun=e=cri=ver=ce=kil=pen=ser=pour=par=ta=ger=c=i=dee 19
  mais=je=me=suis=trom=per 6
  tel=ment=elle=e=tai=de=gou=ter=el=lea=sup=pri=mer=c=ma=gni=fike=poeme 18
  ke=la=vai=e=cri=a=vec=une=tel=le=s=pon=ta=na=li=ter 16
  c=pour=sa=ke=je=pous=seun=e=norme=coup=de=gue=le=a=ces=vo=leur=sans=a=me=ni=res=pect 23
  ce=ne=sont=pas=de=vrai=poe=te=mais=des=co=pie=par=faite 14
  jo=rai=hon=te=de=tre=a=votre=pla=ce 10
 • Phonétique : Le Vol

  mɔ̃n- ami məli (bdamuʁ swasɑ̃tə di- sεpt)
  se fε vɔle dε poəmə kεllə avε εkʁi
  si ʒə sɥiz- isi oʒuʁdɥi
  se puʁ yʁle kɔ̃tʁə se saləte
  vɔle œ̃ poəmə puʁ sə fεʁə nɔte u apʁəsje
  nεst pa sə kə ʒavε εspəʁe ɑ̃ vənɑ̃ syʁ sə sitə
  ʒə kʁwaje kə ʃakœ̃ εkʁive sə kil pɑ̃se puʁ paʁtaʒe se idi
  mε ʒə mə sɥi tʁɔ̃pe
  tεlme εllə ətε dəɡute εllə a sypʁime se maɲifikə poəmə
  kəlavε εkʁi avεk ynə tεllə spɔ̃tanalite !
  se puʁ sa kə ʒə pusə œ̃n- ɑ̃nɔʁmə ku də ɡələ a sε vɔlœʁ sɑ̃z- amə ni ʁεspε
  sə nə sɔ̃ pa də vʁε poətə mε dε kɔpi paʁfεtə ! ! !
  ʒɔʁε ɔ̃tə dətʁə a vɔtʁə plasə ! ! !
 • Syllabes Phonétique : Le Vol

  mɔ̃=na=mi=mə=li=bda=muʁ=swa=sɑ̃=tə=di=sεpt 12
  se=fε=vɔ=le=dε=po=ə=mə=kεl=lə=a=vε=ε=kʁi 14
  si=ʒə=sɥi=zi=si=o=ʒuʁ=dɥi 8
  se=puʁ=yʁ=le=kɔ̃=tʁə=se=sa=lə=te 10
  vɔ=le=œ̃=po=ə=mə=puʁ=sə=fε=ʁə=nɔ=te=u=a=pʁə=sje 16
  nεst=pa=sə=kə=ʒa=vε=εspə=ʁe=ɑ̃=və=nɑ̃=syʁ=sə=sitə 14
  ʒə=kʁwa=je=kə=ʃa=kœ̃=ε=kʁi=ve=sə=kil=pɑ̃se=puʁ=paʁ=ta=ʒe=se=i=di 19
  mε=ʒə=mə=sɥi=tʁɔ̃=pe 6
  tεl=me=εllə=ə=tεdə=ɡu=te=εl=ləa=sy=pʁi=me=se=ma=ɲi=fi=kə=po=ə=mə 20
  kə=la=vε=ε=kʁi=a=vεk=ynə=tεllə=spɔ̃=ta=na=li=te 14
  se=puʁ=sakə=ʒə=pu=səœ̃=nɑ̃=nɔʁ=mə=ku=də=ɡə=lə=a=sε=vɔ=lœʁ=sɑ̃=za=mə=ni=ʁεs=pε 23
  sə=nə=sɔ̃=padə=vʁε=po=ə=tə=mε=dε=kɔ=pi=paʁ=fε=tə 15
  ʒɔ=ʁε=ɔ̃=tə=də=tʁə=a=vɔ=tʁə=pla=sə 11

PostScriptum

sa me degoute

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/11/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.