Poème-France.com

Poeme : BbdamourBbdamour

Bb damour
Toi mon amie
Toi que j’appreci tant
Ma meilleur amie c toi et depuis le debut ke lon ce connai
Tu ma presenter a ton frere dont je suis tomber eperdument amoureuse
Tu ma apporter bocoup duran ces annees
Nous que personne ne peu separer par lamour de lamitier
Et que personne na reussis a defert malgret la jalousie de certains ! !
Des histoires raconter ke nous avons su trier ! !
Du bon ou du movais ! !
Entre nous lamitier est sacré jespere kel durera toute leterniter car une amie comme toi on n’en trouve qu’une fois ! ! ! !
Nenettedu77

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

be be damuʁ
twa mɔ̃n- ami
twa kə ʒapʁəsi tɑ̃
ma mεjœʁ ami se twa e dəpɥi lə dəby kə lɔ̃ sə kɔnε
ty ma pʁəzɑ̃te a tɔ̃ fʁəʁə dɔ̃ ʒə sɥi tɔ̃be əpεʁdyme amuʁøzə
ty ma apɔʁte bɔku dyʁɑ̃ sεz- ani
nu kə pεʁsɔnə nə pø səpaʁe paʁ lamuʁ də lamitje
e kə pεʁsɔnə na ʁøsiz- a dəfεʁ malɡʁε la ʒaluzi də sεʁtɛ̃ ! !
dεz- istwaʁə ʁakɔ̃te kə nuz- avɔ̃ sy tʁje ! !
dy bɔ̃ u dy mɔvε ! !
ɑ̃tʁə nu lamitje ε sakʁe ʒεspəʁə kεl dyʁəʁa tutə lətεʁnite kaʁ ynə ami kɔmə twa ɔ̃ nɑ̃ tʁuvə kynə fwa ! ! !