Poème-France.com

Poeme : Le VolLe Vol

Mon amie meli (bbdamour77)
C fai voler des poeme kelle avait ecrit
Si je suis ici aujourd’hui
C pour hurler contre c saleter
Voler un poeme pour ce faire noter ou aprecier
Nest pas ce ke javai esperer en venan sur ce site
Je croyer ke chacun ecriver ce kil penser pour partager c idee
Mais je me suis tromper
Telment elle etai degouter elle a supprimer c magnifike poeme
Kelavai ecri avec une telle spontanaliter !
C pour sa ke je pousse un enorme coup de guele a ces voleur sans ame ni respect
Ce ne sont pas de vrai poete mais des copie parfaite ! ! !
Jorai honte detre a votre place ! ! ! !
Nenettedu77

PostScriptum

sa me degoute


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃n- ami məli (bdamuʁ swasɑ̃tə di- sεpt)
se fε vɔle dε poəmə kεllə avε εkʁi
si ʒə sɥiz- isi oʒuʁdɥi
se puʁ yʁle kɔ̃tʁə se saləte
vɔle œ̃ poəmə puʁ sə fεʁə nɔte u apʁəsje
nεst pa sə kə ʒavε εspəʁe ɑ̃ vənɑ̃ syʁ sə sitə
ʒə kʁwaje kə ʃakœ̃ εkʁive sə kil pɑ̃se puʁ paʁtaʒe se idi
mε ʒə mə sɥi tʁɔ̃pe
tεlme εllə ətε dəɡute εllə a sypʁime se maɲifikə poəmə
kəlavε εkʁi avεk ynə tεllə spɔ̃tanalite !
se puʁ sa kə ʒə pusə œ̃n- ɑ̃nɔʁmə ku də ɡələ a sε vɔlœʁ sɑ̃z- amə ni ʁεspε
sə nə sɔ̃ pa də vʁε poətə mε dε kɔpi paʁfεtə ! ! !
ʒɔʁε ɔ̃tə dətʁə a vɔtʁə plasə ! ! !