Poème-France.com

Poeme : Ou Es Tu ?Ou Es Tu ?

Toi, dont je ne sais rien,
Et qui pourtant hante mon quotidien,
Chaque seconde, je pense à toi,
Peu m’importe où que tu sois,
C’est à mes cotés que tu devrais être,
Et non auprès de ces stupides êtres.

Parfois, je me prend à rêver,
De tes lèvres sucrées.
Je t’imagine, au loin,
Le sourire aux coins,
Toi, et nos enfants,
Le calme, la pluie,
Et le vent.
Il ferait nuit,
Et toi, tu serais mienne,
Une louve parmi les hyènes.

Oui, chaque seconde, je pense à nous,
Et à tes baisers, si doux,
Comment tu t’y prendrais,
Pour panser mes blessures.
Puis, on chanterait,
A nos présents, à nos futurs,
Et à notre devenir,
A venir.

Viens combler mon vide,
Deviens mon égide,
Quant à moi, je serais ton épée,
Ensemble, nous nous dresserons face
A ces ignobles qui nous rongent les poignets,
Et à l’horreur du monde qui nous menace.
Fais moi penser à autre chose,
Berce moi de tes proses.

Mais, les rêves sont éphémères,
Et nous laissent un goût amer,
Là où l’éveil semble éternité.
Le jeu n’a que trop duré,
Il est temps que tu reviennes,
J’ai le couteau entre les veines.
Je sais, c’est égoïste,
Mais je suis triste,

Et toi seule peut sauver ma peau,
Avant qu’il n’en reste que des lambeaux.
Nicoco13

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa, dɔ̃ ʒə nə sε ʁjɛ̃,
e ki puʁtɑ̃-ɑ̃tə mɔ̃ kɔtidjɛ̃,
ʃakə səɡɔ̃də, ʒə pɑ̃sə a twa,
pø mɛ̃pɔʁtə u kə ty swa,
sεt- a mε kɔte kə ty dəvʁεz- εtʁə,
e nɔ̃ opʁε də sε stypidəz- εtʁə.

paʁfwa, ʒə mə pʁɑ̃t- a ʁεve,
də tε lεvʁə- sykʁe.
ʒə timaʒinə, o lwɛ̃,
lə suʁiʁə o kwɛ̃,
twa, e noz- ɑ̃fɑ̃,
lə kalmə, la plɥi,
e lə vɑ̃.
il fəʁε nɥi,
e twa, ty səʁε mjεnə,
ynə luvə paʁmi lεz- iεnə.

ui, ʃakə səɡɔ̃də, ʒə pɑ̃sə a nu,
e a tε bεze, si du,
kɔmɑ̃ ty ti pʁɑ̃dʁε,
puʁ pɑ̃se mε blesyʁə.
pɥi, ɔ̃ ʃɑ̃təʁε,
a no pʁezɑ̃, a no fytyʁ,
e a nɔtʁə dəvəniʁ,
a vəniʁ.

vjɛ̃ kɔ̃ble mɔ̃ vidə,
dəvjɛ̃ mɔ̃n- eʒidə,
kɑ̃ a mwa, ʒə səʁε tɔ̃n- epe,
ɑ̃sɑ̃blə, nu nu dʁesəʁɔ̃ fasə
a sεz- iɲɔblə ki nu ʁɔ̃ʒe lε pwaɲε,
e a lɔʁœʁ dy mɔ̃də ki nu mənasə.
fε mwa pɑ̃se a otʁə ʃozə,
bεʁsə mwa də tε pʁozə.

mε, lε ʁεvə sɔ̃t- efemεʁə,
e nu lεse œ̃ ɡu ame,
la u levεj sɑ̃blə etεʁnite.
lə ʒø na kə tʁo dyʁe,
il ε tɑ̃ kə ty ʁəvjεnə,
ʒε lə kuto ɑ̃tʁə lε vεnə.
ʒə sε, sεt- eɡɔistə,
mε ʒə sɥi tʁistə,

e twa sələ pø sove ma po,
avɑ̃ kil nɑ̃ ʁεstə kə dε lɑ̃bo.